Nabavka i zamjena vanjske stolarije na objektu škole

Datum objave: 17.09.2016. 11:31 / Izvor: Dnevni Avaz, 17.09.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA „EL-MANAR"

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Broj: 404/16

Datum:14.08.2016.godine

1. PREDMET JAVNOG NADMETANJA: Nabavka i zamjena vanjske stolarije na objektu škole.

2. PRAVO NADMETANJA: Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju pravna i fizička lica koja ispunjavaju usiove i koja su registrovana za obavljanje predmetne djelatnosti.

3. PONUDA mora sadržavati naziv i tačnu adresu ponuđača, cijenu za izvršene radove, rok isporuke, usiove i način plaćanja, rješenje o upisu u sudski registar (ovjerena kopija) i potvrda o kvalitetu radova iz predmeta nabavke.

Napomena: cijena za izvršene radove će se ponuditi i iskazati na temelju utvrđene specifikacije potrebnog materijala i ostalih troškova ugradnje, a koju sačinjava sam zainteresovani ponuđač uvidom u objekat koji se nalazi na adresi naznačenoj u Pozivu, o svom ličnom trošku, uz prethodnu najavu svog dolaska na broj telefona navedenog u Pozivu.

4. POZIVAJU se kvalificirani ponuđači da iskažu svoj interes u pružanju predmetnih usluga. Zainteresirani kandidati trebaju dostaviti podatke koji dokazuju da ispunjavaju uvjete iz tačke tri Poziva i imaju relevantno iskustvo za obavljanje predmetnih usluga na dolje naznačenu adresu.

5. KRITERUUMI ZA OCJENU PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA SU:

-PONUĐENA CIJENA, -KVALITET PONUĐENIH RADOVA, -USLOVI I NAČIN PLAĆANJA, -ROK I ISPORUKA.

Izabrani najpovoljniji ponuđač prema gore navedenim kriterijima biće obavezan dostaviti garanciju za dobro izvršenje ugovora i to prije potpisivanja predmetnog ugovora.

6. TROŠKOVI PONUDE: Osnovna škola „El-Manar", llidža, ne snosi troškove nadmetanja za ponuđače, te zadržava pravo da ponudu u potpunosti ili djelimično prihvati, poništi nadmetanje u potpunosti ili djelimično prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima.

7. DOSTAVA PONUDE: Dokumentacija se šalje putem pošte. Rok za dostavljanje ponuda je 10 (deset) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz".

8. OSTALE ODREDBE: Sve potrebe informacije u vezi sa javnim nadmetanjem mogu se dobiti u vremenu od 8 do 14 časova u Osnovnoj školi „EL- MANAR", llidža putem telefona 033/626-077 .

9. Ponuđači su dužni na koverti navesti sljedeće: PONUDA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Za: Osnovnu školu „El-Manar"

Adresa: Ul. Hamze Čelenke broj 1, 71210 llidža

Telefon: +387 33 626077

Fax: +387 33 764111

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: