Nabavka iglica za pen i alkoholnih tupfera

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 33, 28.04.2014

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
KANTONA SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI SA MEĐUNARODNOM OBJAVOM
BROJ 17-1-1-11-122/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Džemila Helać i Edina Šahović
Adresa: Ložionička 2
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200178560003
Telefon: 033725200
Faks: 033725298
Elektronska po{ta: info@kzzosa.ba
Internet adresa:www.kzzosa.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Sukcesivna isporuka iglica za pen i alkoholnih tupfera
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 2.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 11.6.2014. Vrijeme: 12:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 11.6.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Ložionička 2,X sprat
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se može preuzimati od 30.04.2014.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Džemila Helać i Edina Šahović
Adresa: Zmaja od Bosne 62
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
Telefon: 033725200
Faks: 033725298
Elektronska po{ta: info@kzzosa.ba
Internet adresa:www.kzzosa.ba
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Iglice za pen I
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
500.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
24 mjeseca
III. Podkriteriji
1. cijena, učešće: 85,00 %
2. uslovi plaćanja, učešće: 15,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Prema tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Iglice za pen II
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
220.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
24 mjeseca
III. Podkriteriji
1. cijena, učešće: 85,00 %
2. uslovi plaćanja, učešće: 15,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Prema tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Alkoholni tupferi
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
390.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
24 mjeseca
III. Podkriteriji
1. cijena, učešće: 85,00 %
2. uslovi plaćanja, učešće: 15,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Prema tenderskoj dokumentaciji
INSTITUTE FOR HEALTH INSURANCE CANTON
SARAJEVO
PROCUREMENT NOTICE
INTERNATIONAL PUBLICATION
Part I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. Contracting authority data
Official name: Institute for health insurance Canton Sarajevo
Contact person: D`emila Hela} and Edina [ahovi}
Address: Ložionička 2
Postal code: 71000
Municipality/City: Sarajevo
Identification number: 4200178560003
Telephone: 033725200
Fax: 033725298
E-mail:info@kzzosa.ba
Internet address: www.kzzosa.ba
I.2. Address for obtaining tender documents
As in Annex A
I.3. Type of the contracting authority, level and main activity
I.3.a. Type of contracting authority: Public subjects
I.3.b. Level of government where contracting authority belong to:
Cantonal level,Kanton Sarajevo
I.3.c. Main activity of contracting authority: Health
Part II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1. Type of the contract
Goods
II.1.a. Title of the object of the contract
Tender for succesive delivery of medical aids for insulin users
II.1.b. Description of the object of the contract
Tender for succesive delivery of medical aids for insulin users
II.1.c. Total quantity (number of units) or scope of the contract
According to tender documents
Part III: PROCEDURE
III.1. Type of procedure
Open procedure
III.2. Conditions for obtaining tender documents
III.2.a. Date
Obtainable until: 2.6.2014.
III.2.b. Price of tenders documents, if a fee is required
0,00
III.3. Deadline and address for receipt of tenders/request to
participate
Date: 11.6.2014.
Time: 12:30
Address and place: Lo`ioni~ka 2, X sprat
Part IV: ADDITIONAL INFORMATION
Tender documents may be picked up from 30.04.2014.
ANNEDŽ A
I.2. Address for obtaining tender documents
Contact person: Džemila Helać i Edina Šahović
Address: Zmaja od Bosne 62
Postal code: 71000
Municipality/City: Sarajevo
Telephone: 033725200
Fax: 033725298
E-mail:info@kzzosa.ba
Internet address: www.kzzosa.ba
(E-6707-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: