Nabavka inox i specijalnih čelika za potrebe servisa pumpnih agregata

Datum objave: 18.10.2016. 15:40 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.10.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

247-7-1-185-3-221/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB 4200151950004
Kontakt osoba Sabina Šemić, dipl.ecc
Adresa Jaroslava Černija br. 8
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 237-655
Faks (033) 200-313
Elektronska pošta sabinas@viksa.ba
Internet adresa www.viksa.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

30000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

KZ 62/16-P-1- Inox i specijalni čelici za potrebe servisa pumpnih agregata

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Inox i specijalni čelici za potrebe servisa pumpnih agregata

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44500000-5 Alat, brave, ključevi, šarke, vijci, lanac i opruge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO skladište Ugovornog organa u Sarajevu

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ne

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

8.11.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 8.11.2016. 12:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 8.11.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto Terezija br. 38, Sarajevo

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku izrade ponude.
Za dodatne informacije za tehnički dio tenderske dokumentacije kontakt osobe:
Edin Huremović, dipl.ing.maš, tel. br. 033/774-925 i Fikret Iseni, tel. br. 033/774-920


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Alma Bahtanović
Adresa Terezija br. 38, soba br. 20
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 203-059
Faks (033) 200-313
Elektronska pošta almabahtanovic@viksa.ba
Internet adresa www.viksa.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Edin Huremović, dipl.ing.maš
Adresa Gliše Jankovića br. 8
Poštanski broj 71210 Ilidža (bhp sa)
Općina/Grad Ilidža
Telefon (033) 774-925
Faks (033) 200-313
Elektronska pošta edinh@viksa.ba
Internet adresa www.viksa.ba

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
247-7-1-185-3-221/16
PODIJELI: