Nabavka jakni za uposlenike i poslovne partnere Društva

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 28, 14.04.2014

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 307-1-1-1-901/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d.
Mostar
Kontakt osoba: Mirela Šutalo
Adresa: Mile Budaka 106a
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227248350007
Telefon: 036335736
Faks: 036335787
Elektronska po{ta: mirela.sutalo@ephzhb.ba
Internet adresa:www.ephzhb.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno poduzeće
I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Električna energija
I.6. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava jakni za uposlenike i poslovne partnere Društva
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabava jakni za uposlenike i poslovne partnere Društva
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
130.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
3 (tri) mjeseca
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: može se osigurati/dostaviti zahtjev do 8.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:14.5.2014 Vrijeme:12:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 14.5.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Mile Budaka 106A, Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Natječajna dokumentacija se može preuzeti svakog radnog dana
(od dana objave obavijesti o nabavi u "Službenom glasniku BiH" do
8.5.2014.godine kao krajnjeg roka za preuzimanje TD) od 08-14 h
na adresi iz Odjeljka I uz prethodnu najavu na telefon 036/335-736
ili fax 036/335 787. Dobavljači mogu preuzeti tendersku
dokumentaciju osobno ili ukoliko dobavljač nije u mogućnosti
preuzeti tendersku dokumentaciju osobno, može mu se na njegov
zahtjev dostaviti običnom ili brzom poštom na njegovu
odgovornost i o njegovom trošku (trošku dobavljača).Prilikom
preuzimanja natječajne dokumentacije zainteresirani ponuđači su
dužni predočiti dokaz o uplati nepovratne naknade od 30,00 KM sa
PDV-om na ‘iro račun Naručitelja broj 3381002200811294 (za up-
late u KM) ili broj 501 0120-48-06-003539 (za uplate u EUR-ima)
BIC: UNCRBA22DŽDŽDŽ, IBAN: BA393380604800353987 kod
UniCredit Bank d.d., Ul. Kardinala Stepinca bb, Mostar, s naz-
nakom "Nabava jakni za uposlenike i poslovne partnere Društva"
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Mario Kljajo
Adresa: Mile Budaka 106a
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar
Telefon: 036335736
Faks: 036335787
Elektronska po{ta: mario.kljajo@ephzhb.ba
Internet adresa:www.ephzhb.ba
(A-5815-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: