Nabavka kancelarijskog materijala

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 41, 26.05.2014

DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH
TIJELA
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 222-7-1-4-149/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Direkcija za koordinaciju policijskih tijela
Kontakt osoba: Nataša Šobot
Adresa: Aleja Bosne Srebrene bb
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Novi Grad
IDB/JIB: 4201544380001
Telefon: 033779000
Faks: 033779010
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Organ uprave
I.3.b. Nivo: Državni nivo
I.3.c. Djelatnost: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka kancelarijskog materijala
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka kancelarijskog materijala
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 5.6.2014. Vrijeme: 13:00
Adresa i mjesto: Aleja Bosne Srebrene bb, Sarajevo
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
TD se može preuzeti do 02.06.2013.god.
(D-7854-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: