Nabavka kancelarijskog namještaja

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 43, 02.06.2014

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
ZAVISNO DRUŠTVO RUDNIK MRKOG UGLJA
"KAKANJ" D.O.O. KAKANJ
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 280-1-1-1-479/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo
Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj
Kontakt osoba: Aida Alijagić, dipl.ecc.
Adresa: Alije Izetbegovića 17
Poštanski broj: 72240
Opština/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4218055050007
Telefon: 032552530
Faks: 032552530
Internet adresa:www.rmukakanj.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka kancelarijskog namještaja
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka kancelarijskog namještaja
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Količina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
36.100,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Z.D. RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj - centralno skladište
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do realizacije ugovora, ali ne duže od dvanaest mjeseci od
potpisivanja ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Ponuđena cijena, učešće:80,00 %
2. Uvjeti i način plaćanja, učešće:20,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 2.7.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 35,10 KM sa PDV-om
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 2.7.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 2.7.2014. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Ulica Rudarska b.b. Kakanj
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Na koverti obavezno navesti:
OTVORENI POSTUPAK BROJ: 19/14
Nabavka kancelarijskog namještaja
NE OTVARATI - OTVARA KOMISIJA
Novčana naknada za otkup tenderske dokumentacije se može
uplatiti na ‘iro račun broj:
- IK Banka d.d. Zenica 1340200000009427
- UniCredit bank d.d. Sarajevo 3389002208041953
sa naznakom "ZA IZUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTA-
CIJE - O.P. BR. 19/14".
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Aida Alijagić, dipl.ecc.
Adresa: Rudarska b.b.
Poštanski broj: 72240
Opština/Grad: Kakanj
Telefon: 032552530
Faks: 032552530
Elektronska po{ta: aida.alijagic@rmukakanj.ba
Internet adresa:www.rmukakanj.ba
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Aida Alijagić, dipl.ecc.
Adresa: Rudarska b.b.
Poštanski broj: 72240
Opština/Grad: Kakanj
Telefon: 032552530
Faks: 032552530
Elektronska po{ta:aida.alijagic@rmukakanj.ba
Internet adresa:www.rmukakanj.ba
(A-8273-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: