Nabavka kancelarijskog potrošnog materijala, tonera, ketridža i sitnog inventara

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 43, 02.06.2014

SLUŽBA ZA POSLOVE SA STRANCIMA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 41-1-1-1-83/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Služba za poslove sa strancima
Kontakt osoba: Danijela Iveljić
Adresa: Pijacna br.6
Poštanski broj: 71210
Opština/Grad: Ilidža
IDB/JIB: 4200824880038
Telefon: 033779905
Faks: 033772982
Elektronska po{ta: danijela.iveljic@sps.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Državni nivo
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: okvirni sporazum se
zakljucuje na oderedjeno vrijeme tj. na period od godinu dana od
dana obostranog potpisa obje ugovorne strane
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 52.000,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sukcesivne isporuke kancelarijskog potrošnog materijala, tonera,
ketridža i sitnog inventara
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Sukcesivne isporuke kancelarisjkog potrošnog materijala, tonera,
ketridža i sitnog inventara
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Definisano tenderskom dokumentacijom
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
sjediste Sluzbe za poslove sa strancima, ul. Pijacna br. 6, Ilidza
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Definisano tenderskom dokumentacijom
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Definisano tenderskom dokumentacijom
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Definisano tenderskom dokumentacijom
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Definisnao tenderskom dokumentacijom
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 2.7.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 2.7.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 2.7.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: sjediste Sluzbe za poslove sa strancima, ul. Pijacna br. 6,
Ilidza, II sprat, sala za sastanke
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se preuzima na pismeni zahtjev na
protokolu Sluzbe za poslove sa strancima na adresi, ul. Pijacna br. 6.
Ilidža, ili se na pismeni zahtjev dobavljača dostavlja preporučeno
poštom sa povratnicom. Pismene ponude dostaviti u zapečaćenoj
koverti sa naznakom "Ponuda za sukcesivne isporuke
kancelarijskog potrošnog materijala, tonera, ketridža i sitnog
inventara, ne otvaraj do 02.07.2014. godine do 13,00 sati." Ponude
se dostavljaju na proetokol Službe do 12,00 sati dana 02.07.2014.
godine bez obzira na način dostave (lično ili poštom preporučeno).
(A-8386-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: