Nabavka kompatibilnih tonera

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 28, 14.04.2014

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 284-1-1-1-147/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA
Kontakt osoba: Trkulja Miroslav
Adresa: Trnovac bb
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4209390440007
Telefon: 035303300
Faks: 035250474
Elektronska po{ta: info@ukctuzla.ba
Internet adresa:www.ukctuzla.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Tuzlanski kanton
I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka kompatibilnih tonera
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
102.300,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
JZU UKC TUZLA
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
2 godine
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Prema Tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Prema Tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Prema Tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Prema Tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. cijena, učešće:90,00 %
2. uslovi plaćanja, učešće:10,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 13.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20 KM + PDV
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 14.5.2014. Vrijeme: 11:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 14.5.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: JZU UKC Tuzla, zgrada Uprave sala za sastanke
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se može preuzeti na pismeni zahtijev
ponuđača, putem pošte na adresu koju naznači ponuđač, odnosno
Expeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar
Tuzla, ul. Trnovac bb. svakog radnog dana u periodu od 08:16:00
sati od 15.04.2014. godine do 13.05.2014. godine, uz dokaz o uplati
20Km+PDV nerefundirajućeg iznosa. Uplata se vrši na ‘iro račun
JZU UKC Tuzla na broj : 1321000307930097 kod NLB Banke
Tuzla u svrhu otkupa tenderske dokumentacije
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Trkulja MIroslav
Adresa: Trnovac bb
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
Telefon: 035303655
Faks: 035272301
Elektronska po{ta: info@ukctuzla.ba
Internet adresa:www.ukctuzla.ba
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kontakt osoba: Trkulja Miroslav
Adresa: Trnovac bb
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
Telefon: 035303655
Faks: 035272304
Elektronska po{ta: info@ukctuzla.ba
Internet adresa:www.ukctuzla.ba
(A-5893-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: