Nabavka kontejnera

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 26, 07.04.2014

JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE
OPĆINE BIHAĆ
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 85-1-1-1-78/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Jedinstveni općinski organ uprave općine Bihać
Kontakt osoba: Senka Zolić
Adresa: Bosanska 4
Poštanski broj: 77000
Opština/Grad: Bihać
IDB/JIB: 4263145260006
Telefon: 037224222
Faks: 037222644
Elektronska po{ta: bihac@bihac.org
Internet adresa:www.bihac.org
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: BIHAĆ
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka kontejnera za prikupljanje otpada
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka kontejnera 70 metalnih od 1100 litara i 70 kontejnera
PEHD od 1100 litara
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
70 kontejnera metalnih i 70 kontejnera PEHD
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
66.981,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
JKP "Komrad" Bihać ul. Ivana Frane Jukića
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
40 dana
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Ne
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dato u tenderskoj
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dato u tenderskoj
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Dato u tenderskoj
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 8.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 13.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 13.5.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Bosanska 4, Bihać, prostorije ugovornog organa
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Naknada za tendersku dokumentaciju uplatiti na žiro račun
UniCredit banke 3385002200163231
Vrsta prihoda 723139 poziv na broj 0000000009, općina 003
(A-5373-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: