Nabavka kućišta od čeličnog i aluminijskog lima

Datum objave: 04.10.2016. 12:36 / Izvor: Akta.ba, 04.10.2016.

JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo

Zavisno društvo "ELDIS TEHNIKA" d.o.o.- Sarajevo

 

 

Poziv za dostavu ponude broj 005-10-IP/16

Nabavka kućišta od čeličnog i aluminijskog lima

 

U ime JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo Zavisno društvo Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo) pozivamo Vas da dostavite ponudu u izbornom postupku nabavke roba, za nabavku „Nabavka kućišta od čeličnog i aluminijskog lima" za potrebe Društva, u skladu sa internim aktima Društva.

 

1. Predmet nabavke: „Nabavka kućišta od čeličnog i aluminijskog lima" prema obrascu za eijenu ponude, nacrtu ugovora i nacrtima kućišta koji su u prilogu, i čine sastavni dio ovog Poziva za dostavu ponude.

 

2. Rok za dostavljanje ponude: 05.10.2016. godine do 15:00 sati na e-mail I.agacevic@elektroprivreda.ba  ili na fax broj 033 779 622

 

3. Procijenjena vrijednost nabavke: 910,00 KM bez PDV-a.

 

4. Period važnosti ponude: 2 (dva) dana od krajnjeg roka za dostavu ponude.

 

5. Mjesto isporuke robe: skladište Društva, Blažujski drum b.b., 71210 llidža - Sarajevo; prema uslovima iz Obrasca za cijenu ponude - Obrazac 3, nacrta ugovora i nacrtima kućišta koji su u prilogu.

 

6. Rok isporuke robe: u roku od 15 dana od dana stupanja Ugovora na snagu.

 

7. Kriterij odabira najpovoljnije ponude: „najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude" uz jednu ponudu sa fiksnim cijenama uz iskazivanje jedinične i ukupne cijene ponude bez PDV- a i ukupne cijene sa PDV-om. O cijeni se neće pregovarati.

 

8. Način plaćanja: Virmanski, u roku od 90 (devedeset) dana od dana prijema fakture ispostavljene na ime Društva, u skladu sa Zakonom o PDV-u i svim uslovima iz ovog poziva za dostavu ponude.

 

9. Uslovi učešća u predmetnom postupku nabavke:

Ponuđači su obavezni dostaviti ponudu za zahtijevane robe, u kojem je navedena jedinična cijena za ponuđenu robu, eventualni popust koji ponuđači nude, kao i ukupna cijena ponude. Izjavu o garantnom roku - minimalni zahtijevani garantni rok: 12 mjeseci

Izjavu o roku potpisa Ugovora — zahtijevani rok potpisa ugovora je 2 (dva) dana od dana dostave Ugovora izabranom ponuđaču; dostavljenim Ugovorom, u smislu ove nabavke, za Društvo je prihvatljiva otprema/dostava potpisanog i ovjerenog Ugovora u elektronskom nepromijenjenom obliku (skeniran ugovor u PDF formatu) putem elektronske pošte.

Izjava o roku isporuke robe - zahtijevani rok isporuke opreme je - do 15 dana od dana obostrano potpisanog Ugovora

 

10. Kontakt osoba:

Za opšti dio: Lejla Agačević, tel: 033 779 616, e-mail; lagacevic@eIektroprivreda.ba

Za tehnički dio: Edin Bećirspahić, tel: 033 779 624, e-mail: edin.becirspahic@elektroprivreda.ba

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
Obrazac_i_nacrt_ugovora.pdf
PODIJELI: