Nabavka kućišta od poliestera za slobodnostojeće kablovske distributivne ormare

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 28, 14.04.2014

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
ZAVISNO DRUŠTVO ELDIS TEHNIKA D.O.O.
SARAJEVO
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 182-7-1-4-165/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo
Zavisno društvo Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Saša Nevesinjac
Adresa: Blažujski drum bb
Poštanski broj: 71210
Opština/Grad: Ilidža
IDB/JIB: 4200036180009
Telefon: 033779620
Faks: 033779622
Elektronska po{ta: eldis@bih.net.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javni subjekt
I.3.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Ostalo
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Kućišta od poliestera za slobodnostojeće kablovske distributivne
ormare
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka kućišta od poliestera za slobodnostojeće kablovske
distributivne ormare, za proizvodne potrebe ugovornog organa
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 28.4.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Blažujski drum bb; 71210 Ilidža-Sarajevo
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Za preuzimanje tenderske dokumentacije, ponuđači su dužni
dostaviti pismeni zahtjev na faks broj 033 779 622 ili e-mail:
sasa.nevesinjacŽelektroprivreda.ba.
Tenderska dokumentacija se dostavlja elektronskim putem, i to na
e-mail adresu koju je ponuđač obavezan naznačiti u samom
zahtjevu za dostavu tenderske dokumentacije.
Tenderska dokumentacija za ovu nabavku je besplatna.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Saša Nevesinjac
Adresa: Blažujski drum bb
Poštanski broj: 71210
Opština/Grad: Ilidža
Telefon: 033779620
Faks: 033779622
Elektronska po{ta: sasa.nevesinjac@elektroprivreda.ba
(D-5783-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: