Nabavka laboratorijskog namještaja i stolica

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 28, 14.04.2014

ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 137-1-1-1-126/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i
Hercegovine
Kontakt osoba: Mirela Crnkić
Adresa: Čekaluša 86
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200671280001
Telefon: 033567300
Faks: 033567333
Elektronska po{ta: tenderi@ztmfbih.ba
Internet adresa:www.ztmfbih.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Više lotova
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
NABAVKA LABORATORIJSKOG NAMJEŠTAJA
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
NABAVKA LABORATORIJSKOG NAMJEŠTAJA ZA
POTREBE ODJELJENJA ZA KOLEKCIJU KRVI
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 14.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 25,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 14.5.2014. Vrijeme: 9:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 14.5.2014. Vrijeme: 10:00
Mjesto: Kao u koraku I
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplatu naknade troškova za izdavanje tenderske dokumentacije
vršiti u korist računa Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije
BiH br 182 0000000 161 492 kod Bor Banka
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
NABAVKA LABORATORIJSKOG NAMJEŠTAJA
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
NABAVKA LABORATORIJSKOG NAMJEŠTAJA
II. Ukupna količina ili obim ugovora
KAO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
50.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
DO ISTEKA GARANTNOG ROKA
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
KAO U KORAKU 1
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
NABAVKA LABORATORIJSKIH STOLICA
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
NABAVKA LABORATORIJSKIH STOLICA
II. Ukupna količina ili obim ugovora
KAO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
5.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
DO ISTEKA GARANTNOG ROKA
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
KAO U KORAKU 1
(A-5834-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: