Nabavka lanca grebača šljake za 2016. godinu

Datum objave: 29.09.2016. 10:38 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1424-1-1-246-3-345/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB 4200225150064
Kontakt osoba Sead Kurspahić
Adresa Kakanj
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 771-153
Faks (032) 771-025
Elektronska pošta n.sikira@elektroprivreda.ba
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo


Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka lanca grebača šljake za 2016 godinu u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka lanca grebača šljake za 2016 godinu u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj,
(kalibrirani lanac grebača šljake 22x86 sa 9 karika)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44540000-7 Lanac


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

u skladu sa zahtjevima iz dokumentacije


II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok isporuke za predmetnu robu je 60(šezdeset) dana od dana potpisivanja ugovora.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u,
plaćanje odjednom, u roku od 30 (trideset) dana od dana isporuke robe.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da je ponuđač registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je vezana za predmet nabavkeu skladu sa važećim
propisima zemlje u kojoj je registrovan.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

21.10.2016.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

ponuđači iz BiH 20,00 KM sa PDV-om,a ino 10,23 EUR

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 1.11.2016. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 1.11.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto Sala Sektora za ekonomske poslove Podružnice Termoelektrana "Kakanj", soba
br 26.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ugovorni organ će razmjenu informacija sa ponuđačima vršiti isključivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju
ponuđači mogu preuzeti lično na naznačenoj adresi u Aneksu A nakon predočenja zahtjeva za učešće i dokaza o izvršenoj
uplati troškova tenderske dokumentacije ili se ista može dostaviti poštom nakon dostave na faks 00387 32 77 10 25 zahtjeva
za učešće i dokaza o izvršenoj uplati troškova tenderske dokumentacije. Novčana naknada za tendersku dokumentaciju se
uplaćuje na račun broj: 338-900-22080909-38 kod UniCredit banke d.d. Sarajevo za firme u BiH, a za firme izvan BiH na
IBAN: BA391601020000013652, BIC/Swift VAKUBA22 kod Vakufske banke d.d. Sarajevo sa pozivom na broj obavještenja i
naznakom za otkup tenderske dokumentacije.


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Sead Kurspahić
Adresa Kakanj
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 771-151
Faks (032) 771-025
Elektronska pošta s.kurspahic@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.elektroprivreda.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Edina Sikirić (Kancelarija br. 8 - Protokol)
Adresa Kakanj
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 771-155
Faks (032) 771-025
Elektronska pošta protokol@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.elektroprivreda.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Sead Kurspahić
Adresa Kakanj
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 771-151
Faks (032) 771-025
Elektronska pošta s.kurspahic@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.elektroprivreda.ba
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1424-1-1-246-3-345/16
PODIJELI: