Nabavka legiranih čeličnih cijevi za kotlovsko postrojenje i rezervnih dijelova za kotlovsko postrojenje

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 45, 09.06.2014

MJEŠOVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA
REPUBLIKE SRPSKE"
ZAVISNO PREDUZEĆE "RUDNIK I
TERMOELEKTRANA UGLJEVIK"
AKCIONARSKO DRUŠTVO UGLJEVIK
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 297-1-1-1-1625/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske",
Zavisno Preduzeće "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik"
akcionarsko društvo Ugljevik
Kontakt osoba: Zorica Manojlović
Adresa: Ugljevik bb
Poštanski broj: 76330
Opština/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055771519
Faks: 055774165
Elektronska po{ta: javnenabavke@riteugljevik.com
Internet adresa:www.riteugljevik.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Električna energija
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
T 6/14-P1 Nabavka legiranih čeličnih cijevi za kotlovsko
postrojenje i rezervnih dijelova za kotlovsko postrojenje
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
detalj. u td
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
50.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
skladište TE
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 mjeseci
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 30.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 23,40 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 8.7.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 8.7.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Upravna zgrada, sala br.003
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se dostavljaju u zapečaćenoj koverti sa naznakom: Ponuda
za otvoreni postupak Broj: 6/14 -P1 - "Nabavka legiranih čeličnih
cijevi za kotlovsko postrojenje i rezervnih dijelova za kotlovsko
postrojenje". Na koverti obavezno naznačiti ime ponuđača.
Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvršiti na
sljedeće račune:
u KM 55500100000074-38
Nova Banka Bijeljina
Na devizni račun
FIELD 32 EUR
FIELD 56a DEUTDEFF
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT
FRANKFURT/MAIN
FRANKFURT
FIELD 57a SNJIFT:HAABBA2B
Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka
Aleja Svetog Save 13
78000 Banja Luka, BiH
FIELD 59 /BA395520421271804775/
ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik"
AD Ugljevik, Ugljevik 76330
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Svjetlana Stanišić
Adresa: Ugljevik bb
Poštanski broj: 76330
Opština/Grad: Ugljevik
Telefon: 055774328
Faks: 055774165
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kontakt osoba: Ljubinka Dumonjić
Adresa: Ugljevik bb
Poštanski broj: 76330
Opština/Grad: Ugljevik
Telefon: 055774119
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Milenko Radišić, dipl.ecc
Adresa: Ugljevik bb
Poštanski broj: 76330
Opština/Grad: Ugljevik
Telefon: 055774292
Faks: 055774165
(A-9061-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: