Nabavka ležajeva lopatica sprovodnog aparata turbinske regulacije HE Jablanica

Datum objave: 28.09.2016. 07:54 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1409-7-1-111-3-76/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv HIDROELEKTRANE NA NERETVI, JABLANICA
IDB/JIB 4200225150072
Kontakt osoba Jusuf Jusić
Adresa Jaroslava Černija br.1
Poštanski broj 88420 Jablanica (bhp sa)
Općina/Grad Jablanica
Telefon (036) 758-145
Faks (036) 758-107
Elektronska pošta ju.jusic@elektroprivreda.ba
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo


Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka ležajeva lopatica sprovodnog aparata turbinske regulacije HE Jablanica za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na
Neretvi" Jablanica


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka ležajeva lopatica sprovodnog aparata turbinske regulacije HE Jablanica za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na
Neretvi" Jablanica

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 42113000-4 Dijelovi turbina


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Centralno skladište Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Započinje potpisivanjem ugovora a završava izvršenjem ugovorenih obaveza

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne traži se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ne traži se

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

13.10.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.10.2016. 10:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 13.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto Jaroslava Černija br. 1, 88420 Jablanica

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija je besplatna i izdaje se isključivo na pismeni zahtjev ponuđača, dostavljen na fax: 036 / 758 107 ili
036 / 758 186 sa pozivom na dostavu tenderske dokumentcije za Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda br. 10202-113/16,
a može se preuzeti lično na naznačenoj adresi ili se ista može dostaviti poštom prepručeno ili elektronski e-mail-om.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1409-7-1-111-3-76/16
PODIJELI: