Nabavka ležajeva za mašine i opremu za potrebe Zavisnih društava

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 41, 26.05.2014

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. TUZLA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI SA MEĐUNARODNOM OBJAVOM
BROJ 298-1-1-11-1211/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka"
d.o.o. - Tuzla
Kontakt osoba: Irma Dajdžić
Adresa: Mije Keroševića Guje br. 1
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4209020780003
Telefon: 035288870
Faks: 035281843
Elektronska po{ta: majda.behrem@kreka.ba
Internet adresa:www.kreka.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva
I.6. Zajednička nabavka
Da
I.6.a. Ugovorni organi koji učestvuju u zajedničkoj nabavci
1. JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD Rudnik mrkog uglja
"Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik, Federacija Bosne i Hercegovine
2. JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno
društvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj,
Federacija Bosne i Hercegovine
3. JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno društvo
Rudnik mrkog uglja "Breza" d.o.o. - Breza, Federacija Bosne i
Hercegovine
4. JP ELEKTROPRIVREDA D.D. SARAJEVO ZD RMU
"ZENICA" D.O.O. ZENICA, Federacija Bosne i Hercegovine
5. JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. SARAJEVO - ZAVISNO
DRUŠTVO RUDNIK UGLJA "GRAČANICA" D.O.O.,
Federacija Bosne i Hercegovine
6. JP Elektroprivreda Sarajevo ZD RMU "Abid Lolić" d.o.o.
Travnik-Bila, Federacija Bosne i Hercegovine
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ležajeva za mašine i opremu za potrebe Zavisnih društava
Rudnici Kreka, RMU Đurđevik,RMU Kakanj, RMU Breza, RMU
Zenica, RU Gračanica i RMU Abid Lolić Bila
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
ZD R CN 02-5-07/14-Nabavka ležajeva za mašine i opremu za
potrebe Zavisnih društava Rudnici Kreka, RMU Đurđevik, RMU
Kakanj, RMU Breza, RMU Zenica, RU Gračanica i RMU Abid
Lolić Bila
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema Aneksu 5-Tehnički dio tenderske dokumentacije
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM 2.247.978,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radovaZavisna društava Rudnici Kreka, RMU Đurđevik, RMU Kakanj,
RMU Breza, RMU Zenica, RU Gračanica i RMU Abid Lolić Bila
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenjasukcesivno do 31.12.2014. godine
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Prema Aneksu 8-Nacrt ugovora
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dobavljači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u
relevantnom profesionalnom ili trgovačkom registru u zemlji u
kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu
kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave
određenom djelatnošću
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Ne zahtijeva se
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
a) Ponuđač mora imati uspješno iskustvo u realizaciji najmanje
jednog Ugovora čiji su karakter i kompleksnost istovjetni ( isporuka
ležajeva) onima koji se odnose na predloženi Ugovor u periodu
2011, 2012. i 2013. godina, a čija ukupna vrijednost ugovora je
minimalno 300.000,00 KM
b) Ukoliko ponuđač nudi ležajeve koji su predmet ugovora, a koji
nije sam proizveo, mora biti generalni zastupnik ili ovlašteni dis-
tributer odnosno ovlašten od strane proizvođača za nuđenje,
isporuku i sve prateće usluge vezane za ležajeve koje su definisane
u tenderskoj dokumentaciji, te je obavezan da obezbijedi
odgovarajuće dokumente kojim je to potvrđeno.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 2.7.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 50,00 KM sa PDV-om
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 9.7.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 9.7.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo, sala 145
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Otkup tenderske dokumentacije će se vršiti u prostorijama JP
Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, 71000
Sarajevo, IV sprat, soba br. 325. (Potrebno je dostaviti dokaz o
uplati tenderske dokumentacije i zahtjev za izuzimanjem tenderske
dokumentacije, sa navedenim imenom i prezimenom kontakt
osobe, kontakt telefonom ili e-mail adresom)
Kontakt osoba za otkup tenderske dokumentacije je Irma Dajdžić,
broj telefona 033 751-775.
Ponuđači koji nisu u mogućnosti lično preuzeti tendersku
dokumentaciju, dokaz o uplati i zahtjev za izuzimanjem tenderske
dokumentacije, sa navedenim imenom i prezimenom kontakt
osobe, kontakt telefonom ili e- mail adresom, mogu poslati faksom
na broj 033 751-759, a ista će im biti poslana putem brze pošte.
Adresa za dostavljanje ponuda: Vilsonovo šetalište 15, 71000
Sarajevo, protokol, soba br 6.
U skladu sa članom 3. tačka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH,
ugovorni organ će razmjenu informacija sa ponuđačima vršiti
isključivo pismenim putem.
Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine se vrši preko Vakufske banke
d.d Sarajevo, snjift VAKUBA22 na račun broj 1601060000004629
u korist JP EP BIH - otkup tenderske dokumentacije za tender broj:
ZD R CN 02-5-07/14, (navesti i predmet nabavke).
IBAN CODE :
BA391601020000013652
Kod davanja naloga za plaćanje obavezno je naznačiti klauzulu
"sve troškove snosi nalogodavac" (our....)
Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se putem Sparkasse Bank
d.d. Sarajevo na račun broj 1990490176075902 u korist JP EP BIH
- otkup tenderske dokumentacije za tender broj ZD R CN
02-5-07/14 (navesti i predmet nabavke).
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Irma Dajdžić
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
Telefon: 033751775
Faks: 033751759
Elektronska po{ta: i.dajdzic@elektroprivreda.ba
ZD RUDNICI KREKA
PROCUREMENT NOTICE
INTERNATIONAL PUBLICATION
Part I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. Contracting authority data
Official name: ZD RUDNICI KREKA
Contact person: Irma Dajdžić
Address: Mije Keroševića Guje br. 1
Postal code: 75000
Municipality/City: Tuzla
Identification number: 4209020780003
Telephone: 035288870
Fax: 035281843
E-mail:majda.behrem@kreka.ba
Internet address: www.kreka.ba
I.2. Address for obtaining tender documents
As in Annex A
I.3. Type of the contracting authority, level and main activity
I.3.a. Type of contracting authority: Public enterprise
I.3.b. Level of government where contracting authority belong to:
Entity level,Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Main activity of contracting authority: Exploration and ex-
traction of coal and other solid fuels
Part II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1. Type of the contract
Goods
II.1.a. Title of the object of the contract
Procurement of bearings for machinery and equipment for needs
dependent companies
II.1.b. Description of the object of the contract
Procurement of bearings for machinery and equipment for needs
dependent companies
II.1.c. Total quantity (number of units) or scope of the contract
As per Technical specification from Tender documentations
Part III: PROCEDURE
III.1. Type of procedure
Open procedure
III.2. Conditions for obtaining tender documents
III.2.a. Date
Obtainable until: 2.7.2014.
III.2.b. Price of tenders documents, if a fee is required
25,56 EUR
III.3. Deadline and address for receipt of tenders/request to
participate
Date: 9.7.2014.
Time: 12:00
Address and place: Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, protocol
Part IV: ADDITIONAL INFORMATION
Date and place of bids opening
Date: 9.7.2014
Time: 13:00
Address and place Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, Room 145 Bid-
ders outside Bosnia and Herzegovina will pay for tender of Tender
documentation through Vakufska banka d.d. Sarajevo BIC/SNJIFT
VAKUBA22, account No: 1601060000004629 in favor of com-
pany JP EP BiH - (tender of Tender documentation No: ZD R CN
02-5-07/14. By paying you are reljuired to state clause "All costs
bears Orderer".
Bidders in Bosnia and Herzegovina to pay through bank Sparkasse
Bank d.d. to account No: 1990490176075902 in favor of JP EP
BiH- tender documentations render, tender documentations No:
ZD R CN 02-5-07/14
ANNEDŽ A
I.2. Address for obtaining tender documents
Contact person: Irma Dajdžić
Address: Vilsonovo šetalište 15
Postal code: 71000
Municipality/City: Sarajevo
Telephone: 033751775
Fax: 033751759
E-mail:i.dajdzic@elektroprivreda.ba
(E-8095-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: