Nabavka lijekova sa bolničke liste lijekova - ponovljeni postupak

Datum objave: 16.03.2015. 13:05 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.03.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

273-1-1-29-3-16/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4400965150008
Kontakt osoba Ivana Dardić
Adresa Zdrave Korde 8
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 249-100
Faks (051) 216-595
Elektronska pošta fzors@zdravstvo-srpske.org
Internet adresa www.zdravstvo-srpske.org

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo


Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

89

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

675165,83

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lijekovi sa bolničke liste lijekova-ponovljeni postupak broj:10/3-015-1101/15

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lijekovi sa Bolničke liste lijekova


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33600000-6 Farmaceutski proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne


IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

4.5.2015.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

20

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 4.5.2015. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 4.5.2015. 12:30:00
Adresa i mjesto Kao pod I 1. sala za sastanke u prizemlju

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se izdaje uz pisani zahtjev i dokaz o uplati novčane naknade na žiro račun Ugovornog
organa broj: 551-001-00000163-25ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Ivana Dardić
Adresa Zdrave Korde 8
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 249-150
Faks (051) 249-177
Elektronska pošta ivanad@zdravstvo-srpske.org
Internet adresa www.zdravstvo-srpske.org
ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A03AB02 glikopironijum bromid rastvor za injekciju 0,2mg/ml; 1ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

600 amp

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2196,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A06AX01 Glicerol supozitorije 1,375 g

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

2.870 supp

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1496,30

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A06AD11 laktuloza sirup 66,7 g/100ml; 250 ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1.088 kom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5972,03

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A07BA01 carbo medicinalis granule 19,25g/50g

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1.632 kom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10412,16

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A07EC02 mesalazin supozitorije 250 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1.840 supp

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2000,41

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A07FA07 saccharomyces boulardii, inulin kapsule

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

40.100 caps

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

15639,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A12CC Mg-sulfat rastvor za injekciju 40%

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

940 amp

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6459,49

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B01AA03 varfarin tablete 0,5mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

300 tbl

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

18,26

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B01AA03 varfarin tablete 1 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

660 tbl

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

42476,92

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B01AA03 varfarin tablete 3 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

3.850 tbl

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

281,68

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B01AB05 enoksaparin rastvor za injekciju 10 000 ij/ 1 ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

2.200 amp

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

38175,45

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B02AA03 p-aminometilbenzoična kiselina rastvor za injekciju 50 mg/5 ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

30 amp

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

71,40

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B03BA03 hidroksikobalamin rastvor za injekciju 2 500 mcg / 2 ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

10.990 amp

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8000,15

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05BA01 aminokiseline rastvor za infuziju 8%; 500 ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

5.130 kom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

90995,24

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05BA02 sojino ulje emulzija za infuziju 10%, 100 ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

100 kom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1455,55

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

16


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05BA02 sojino ulje emulzija za infuziju 20%, 100 ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

100 kom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

700,98

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

17


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C01BA05 ajmalin rastvor za injekciju 50 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

220 kom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3295,21

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

18


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C01BB02 meksiletin kapsule 200 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1.290 caps

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

438,60

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

19


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C01CA06 fenilefrin rastvor za injekciju 10 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

900 amp

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10011,46

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

20


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C01CE02 milrinon rastvor za injekciju 1 mg/ ml, 10ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

90 amp

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3718,80

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

21


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C01EB10 adenosin rastvor za injekciju 3 mg/ ml, 2ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

296 amp

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4138,08

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

22


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C02CA06 urapidil rastvor za injekciju 25 mg / 5 ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

2.890 amp

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

18700,03

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

23


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C02CA06 urapidil rastvor za injekciju 50 mg / 10 ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

3.040 amp

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

36609,14

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

24


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C02DD01 nitroprusid Na rastvor za injekciju 25 mg/ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

220 amp

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3610,26

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

25


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C03CA01 furosemid rastvor za injekciju 250 mg/10 ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

3.610 amp

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7249,31

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

26


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C07AG01 labetalol rastvor za injekciju 5 mg/ ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

270 amp

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1174,15

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

27


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C09AA02 enalapril rastvor za injekciju 1,25 mg/ ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

400 amp

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1790,09

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

28


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

D06AX bacitracin, neomicin sprej (825+62,5) i.j./gr; 200 gr

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1.021 kom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

9081,84

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

29


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

D06AX01 fusidinska kiselina kompresa 30mg/ 1,5g,10x10

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

5.430 kom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5676,44

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

30


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

G01AF01 metronidazol vagitorije 500 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

765 vag

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

245,20

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

31


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

G02CB01 bromkriptin tablete 2,5 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

2.905 tbl

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

473,98

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

32


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

G03CA03 estradiol rastvor za injekciju 10 mg/ ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

365 amp

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

230,67

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

33


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01CA04 amoksicilin prašak za injekciju 500 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

2.250 amp

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2532,31

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

34


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01DE01 cefepim prašak za injekciju 500 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

4.530 amp

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

23510,70

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

35


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01EE01 sulfametoksazol+trimetoprim ampule (400+80) mg,5ml; (80mg+16mg)/ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1.880 amp

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5673,91

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

36


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01FA01 eritromicin sirup 200 mg/ 5ml,100ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

503 kom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4858,98

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

37


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01FF02 linkomicin rastvor za injekciju 300 mg/ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

3.160 amp

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4825,89

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

38


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01GB03 gentamicin rastvor za injekciju 40 mg/2ml, 2ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

6.180 amp

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8851,14

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

39


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J02AA01 lipozomalni amfotericin B prašak za injekciju 50 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

333 amp

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

91811,23

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

40


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J04AC01 izoniazid tablete50 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

16.030 tbl

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

342,52

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

41


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J04AC51 izoniazid sa piridoksinom kapsule (400+50) mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

6.030 caps

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

381,38

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

42


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

L01BA01 metotreksat tablete 2,5 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

3.200 tbl

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

995,56

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

43


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

L04AA04 antitimocitni imunoglobulin (ATG) ampule 20 mg/ml-100 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

20 amp

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

16016,09

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

44


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

M04AA01 alopurinol tablete 100 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

9.950 tbl

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

967,79

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

45


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

M04AA01 alopurinol tablete 300 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

2.200 tbl

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1178,22

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

46


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N02AA01 morfin rastvor za injekciju 20 mg/ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

3.870 amp

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10783,08

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

47


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N02AB03 fentanil transderm.flaster (matrix) 75 µg/h

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

830 kom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

13660,31

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

48


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N02BE01 paracetamol supozitorije 80 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

750 supp

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

107,69

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

49


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N02BE01 paracetamol supozitorije 120 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

2.160 supp

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

649,29

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

50


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N02BE01 paracetamol supozitorije 150 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

2.035 supp

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

238,11

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

51


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N02BE01 paracetamol supozitorije 500 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

840 supp

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

343,90

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

52


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N03AG01 Na valproat,valproinska kiselina rastvor za injekciju 400 mg/4ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

790 amp

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

24529,50

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

53


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N04AA02 biperiden rastvor za injekciju 5 mg/ ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1.700 amp

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1425,97

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

54


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N04AA04 prociklidin ampule 5mg/ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

175 amp

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

84,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

55


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N04BA02 levodopa +benzerazid kapsule (200+50)mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1.750 caps

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

455,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

56


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05AA03 promazin rastvor za injekciju50 mg/ ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

4.260 amp

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

13471,79

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

57


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05AA03 promazin rastvor za injekciju 100 mg/ ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

3.790 amp

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

13605,13

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

58


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05AB10 perazin tablete 25 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

180 tbl

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3,54

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

59


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05AB10 perazin tablete 100 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

360 tbl

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12,92

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

60


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05AB10 perazin rastvor za injekciju 50 mg/ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

120 amp

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

263,38

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

61


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05AB10 perazin rastvor za injekciju 100 mg/2ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

100 amp

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

277,44

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

62


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05AC02 tioridazin film tablete 25 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

530 tbl

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

433,06

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

63


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05AC02 tioridazin film tablete 100 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1.830 tbl

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2011,44

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

64


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05AN01 litijum karbonat kapsule 300 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

3.200 caps

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

401,23

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

65


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05AX08 risperidon tablete 4 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

6.670 tbl

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7834,68

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

66


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05BA01 diazepam mikroklizma 5 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

345 kom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2211,54

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

67


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05BA06 lorazepam rastvor za injekciju 2 mg/ ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

2.620 amp

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1970,60

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

68


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N06AA04 klomipramin dražeje 25 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

2.550 drag

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

600,89

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

69


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N06AA04 klomipramin rastvor za injekciju 25 mg/ 2 ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

410 amp

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

335,01

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

70


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N06AX03 mianserin film tablete 30 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

700 tbl

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

205,09

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

71


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N06BX03 piracetam rastvor za infuziju 48 mg/ml (12g/250ml); 250ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

2.540 amp

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

37592,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

72


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N07AA01 neostigmin rastvor za injekciju 2 mg/ ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

7.535amp

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8810,15

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

73


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N07AA02 piridostigmin dražeje 60 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1.750 drag

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1336,74

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

74


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N07BC02 metadon kapi za oralnu primjenu. 10 mg/ml; 100 ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

197 kom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4126,62

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

75


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N07BC02 metadon kapi za oralnu primjenu. 10 mg/ml; 1000 ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

90 kom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4692,31

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

76


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

P02CA01 mebendazol tablete 100 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1.414 tbl

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

211,50

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

77


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

P02CA03 albendazol tablete 200 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1.810 tbl

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1424,64

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

78


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

R03DA05 aminofilin tablete 100 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

29.060 tbl

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1333,78

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

79


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

S01BA02 hidrokortizon mast za oči 1%

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

2.335 g

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

505,52

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

80


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

S01BA04 prednizolon kapi za oči 0,50%

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

475 kom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1811,86

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

81


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

S01EB01 pilokarpin kapi za oči 1%

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

142 kom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

663,64

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

82


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

S01FA01 atropin kapi za oči 0,50%

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

181 kom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

329,51

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

83


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

S01FA01 atropin kapi za oči 1%

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

221 kom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1522,69

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

84


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

S01FA04 ciklopentolat kapi za oči 0,50%

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

61 kom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

170,17

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

85


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

S01FA04 ciklopentolat kapi za oči 1,00%

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

131 kom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

451,44

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

86


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

S01FA06 tropikamid kapi za oči 0,50%; 5 mg/ml; 10 ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

585 kom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2515,50

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

87


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

S01FB01 fenilefrin kapi za oči 10%

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

755 kom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12740,98

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

88


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

S01KA02 hipromeloza gel 2%

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

687 kom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1645,51

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
ANEKS B


Broj lota

89


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

enteralna visokokalorijska ishrana za odojčad preko sonde boca/kesa 1kcal/ml; 100 ml

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

570 kom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2626,68

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove u RS
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Health Insurance Fund of Republic Srpske
UIN 4400965150008
Contact person Ivana Dardic
Address Zdrave Korde 8
Postal code 78000 Banja Luka (sp)
Municipality/City Banja Luka
Telephone (051) 249-100
Fax number (051) 216-595
Email address fzors@zdravstvo-srpske.org
Website address www.zdravstvo-srpske.org

I 2. Address for obtaining tender documents

As in Annex A – Address for obtaining tender documents

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Republika Srpska

I 3.c. Main activity of contracting authority

Other

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Medicines which are listed on hospitals medicines list

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)Main vocabulary
Code Description
Main object 33000000-0 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care
products
Additional object(s) 33600000-6 Pharmaceutical products

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

Specified in TD

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

No

III 2.b. Obtainable until

4.5.2015.

III 2.c. The fee for the tender documents

Yes

III 2.c-1. Amount

20

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 4.5.2015. 12:00:00
Address and place As in I 1.ANNEX A


I 2. Address for obtaining tender documents

Contact person Ivana Dardić
Address Zdrave Korde 8
Postal code 78000 Banja Luka (sp)
Municipality/City Banja Luka (Banja Luka)
Telephone (051) 249-150
Fax (051) 249-177
Email address ivanad@zdravstvo-srpske.org
Website


 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
273-1-1-29-3-16-15.pdf
PODIJELI: