Nabavka lijekova za alimentarni trakt i metabolizam, krv i krvotvorne organe, kardiovaskularni sistem, kožu i potkožno tkivo, mišićno-koštani sistem, lijekova koji djeluju na nervni sistem i senzorne organe...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 12.05.2014

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
KANTONALNA BOLNICA GORAŽDE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 997-1-1-1-4/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna zdravstvena ustanova Kantonalna bolnica Goražde
Kontakt osoba: Senad Čeljo
Adresa: Zdravstvenih radnika 6
Poštanski broj: 73000
Opština/Grad: Goražde
IDB/JIB: 4245000980002
Telefon: 038241262
Faks: 038228395
Elektronska po{ta: info@bolnica-gorazde.ba
Internet adresa:www.bolnica-gorazde.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Bosansko-podrinjski kanton
I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 12
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Više lotova
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Ugovor o nabavci lijekova
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Lijekovi sa Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, za potrebe Kantonalne
bolnice Goražde
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 10.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 10,00 KM po jednom LOT-u
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 10.6.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 10.6.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Ul. Zdravstvenih radnika bb; Goražde; SAla za sastanke
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplata naknade za otkup tenderske dokumentacije može se izvršiti
na TRN Kantonalne bolnice Goražde, otvoren kod Raiffeisen
banke u Goraždu broj 1610300000850007
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Lijekovi za alimentarni trakt i metabolizam (Grupa A)
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
11.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kao u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Lijekovi za krv i krvotvorne organe (Grupa B)
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
120.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kao u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Lijekovi za kardiovaskularni sistem (Grupa C)
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
8.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kao u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Lijekovi za kožu i potkožno tkivo (Grupa D)
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
4.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Kao u tenderskojn dokumentaciji
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kao u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Lijekovi za genitourinarni sistem i polne hormone (Grupa G)
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
4.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kao u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Sistemski hormonski lijekovi, isključujući polne hormone (Grupa
H)
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
17.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kao u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Antiinfektivni lijekovi za sistemsku primjenu (Grupa J)
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
55.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kao u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 8
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Lijekovi za mišićno-koštani sistem (Grupa M)
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
10.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kao u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 9
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Lijekovi koji djeluju na nervni sistem (Grupa N)
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
40.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kao u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 10
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Lijekovi za respiratorni sistem (Grupa R)
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
2.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kao u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 11
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Lijekovi koji djeluju na senzorne organe (Grupa S)
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
200,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kao u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Ostali nerazvrstani terapijski proizvodi (Grupa V)
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
800,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Kao u tenderskoj dokumentaciji
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kao u tenderskoj dokumentaciji
(A-7060-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: