Nabavka lijekova

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 45, 09.06.2014

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD FOČA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 215-1-1-1-37/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Kazneno-popravni zavod Foča
Kontakt osoba: Daniela Ivanović
Adresa: Studentska br. 2
Poštanski broj: 73300
Opština/Grad: Foča
IDB/JIB: 4401416180007
Telefon: 058211014
Faks: 058211014
Elektronska po{ta: kpzfocapravna@teol.net
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka lijekova
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka lijekova
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
115.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Kazneno popravni zavod Foča, ul. Studentska br.2
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
U tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
U tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
U tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
U tenderskoj dokumentaciji
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.1.a. Podkriteriji
1. Cijena - maksimalno 80 bodova, učešće:80,00 %
2. Rok plaćanja - maksimalno 15 bodova, učešće:15,00 %
3. Rok isporuke - maksimalno 5 bodova, učešće:5,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 7.7.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 9.7.2014. Vrijeme: 11:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 9.7.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Kazneno-popravni zavod Foča, Ul.Studentska br.2 Foča
(A-9106-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: