Nabavka materijala i opreme: mjerni transformatori, čelični profili i cijevi, tablica za upozorenje i bravica...

Datum objave: 19.09.2016. 14:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1421-1-1-156-3-100/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" BIHAĆ
IDB/JIB 4200225151125
Kontakt osoba Anamarija Anušić
Adresa Bosanska 25
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 229-103
Faks (037) 229-109
Elektronska pošta an.anusic@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.elektroprivreda.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

6

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka materijala i opreme

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka materijala i opreme

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

minimalni rok plaćanja 30 dana

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od tri mjeseca.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

ne zahtjeva se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

u skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

7.10.2016.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

20 KM sa PDV-om

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.10.2016. 13:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 10.10.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto Sala sa sastanke, Ul.Krupska bb

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Svaki kandidat koji je zainteresiran za učešće u predmetnom otvorenom postupku za javnu nabavku dužan je dostaviti pisani
zahtjev za učešće i potvrdu o uplati novčane naknade na fax: 037/229-109 u vremenu od 09-15 sati. Dokumentacija se šalje
poštom ili mailom.Dokumentacija se
može dobiti na uvid prije otkupa na zahtjev zainteresiranog kandidata. Plaćanje unutar BiH se
vrši preko Raiffeisen Bank dd filijala Bihać na žiro-račun broj 1610350001050940 u korist Elektrodistribucije Bihać sa
naznakom otkup tenderske dokumentacije za Tender 10401-EDB-019/2016.


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Anamarija Anušić
Adresa Bosanska 25
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 229-103
Faks (037) 229-109
Elektronska pošta an.anusic@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.elektroprivreda.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka betonskih stubića za oznaku trase kabla za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Bihać,

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka betonskih stubića za oznaku trase kabla za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Bihać,

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal;
rasvjeta
Dodatni predmet(i) 44114200-4 Proizvodi od betona

III Ukupna količina ili obim ugovora

150 kom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2253,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

4.2 Rok isporuke robe je: 45 (četrdesetpet) dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Centralno skladište ED Bihać, ul.Ivana Frane Jukića bbANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka mjernih transformatora za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Bihać

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka mjernih transformatora za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Bihać

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31173000-9 Mjerni transformator

III Ukupna količina ili obim ugovora

u skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3450,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok isporuke robe je: 45 (četrdesetpet) dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Centralno skladište ED Bihać, ul.Ivana Frane Jukića bbANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka čeličnih profila i cijevi za potrebe redovnog i interventnog održavanja elektrodistributivnih objekata Podružnice
„Elektrodistribucija“ Bihać,


I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka čeličnih profila i cijevi za potrebe redovnog i interventnog održavanja elektrodistributivnih objekata Podružnice
„Elektrodistribucija“ Bihać,

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31720000-9 Elektromehanička oprema
Dodatni predmet(i) 44316000-8 Željezna roba

III Ukupna količina ili obim ugovora

u skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14290,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok isporuke robe je: 45 (četrdesetpet) dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Centralno skladište ED Bihać, ul.Ivana Frane Jukića bb, Bihać
ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka tablica za upozorenje i bravica za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Bihać

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka tablica za upozorenje i bravica za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Bihać

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal;
rasvjeta
Dodatni predmet(i) 44423450-0 Pločice s natpisom

III Ukupna količina ili obim ugovora

u skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3961,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok isporuke robe je: 45 (četrdesetpet) dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Centralno skladište ED Bihać, Ul.Ivana Frane Jukića bb, BihaćANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka zaštitnih uređaja za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Bihać,

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka zaštitnih uređaja za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Bihać,

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31221000-1 Električni releji

III Ukupna količina ili obim ugovora

u skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12940,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok isporuke robe je: 45 (četrdesetpet) dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Centralno skladište ED Bihać, Ul. Ivana Frane Jukića bb, BihaćANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka Ispravljača i ACU baterija za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Bihać

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka Ispravljača i ACU baterija za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Bihać

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31400000-0 Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije

III Ukupna količina ili obim ugovora

u skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12060,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

4.2 Rok isporuke robe je: 45 (četrdesetpet) dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Centralno skladište ED Bihać, Ul.Ivana Frane Jukića bb, Bihać
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1421-1-1-156-3-100/16
PODIJELI: