Nabavka materijala za MO: odvodnik prenapona, LED indikacija, tipkalo na vrata oramara i montažna letva

Datum objave: 15.08.2016. 13:26 / Izvor: Akta.ba, 09.08.2016.

JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo

Zavisno društvo "ELDIS TEHNIKA" d.o.o.- Sarajevo


Poziv za dostavu ponude broj 088-08-IP/16

 

U ime JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Zavisno društvo Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo) pozivamo Vas da dostavite ponudu u izbornom postupku nabavke roba: „Materijal za MO" za proizvodne potrebe Društva.

1. Predmet nabavke: „Materijal za MO" prema Obrascu 3 koji je u prilogu ovog Poziva.

2. Rok za dostavljanje ponude: 12.08.2016. godine do 09:00 sati na fax broj: 033/779-622 ili e-mail: edin.becirspahic@elcktroprivreda.ba i n.mujkic@elektroprivreda.ba

3. Period važnosti ponude: 7 (sedam) dana od krajnjeg roka za dostavu ponude.

4. Rok za isporuku robe: 7 (sedam) dana od ispostavljanja narudžbe odabranom ponuđaču za predmetnu nabavku.

5. Mjesto i uslovi isporuke robe: DDP skladište Društva - Blažujski drum b.b., 71210 Ilidža uz otpremnicu i račun za isporučenu robu.

6. Kriterij odabira najpovoljnije ponude: „najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude" uz jednu ponudu sa fiksnim cijenama uz iskazivanje jedinične i ukupne cijene ponude bez PDV-a i ukupne cijene sa PDV-om. O cijeni se neće pregovarati.

7.  Način plaćanja: virmanski, plaćanje u roku od 30 (trideset) dana od dana isporuke robe na krajnju destinaciju uz prijem i prezentaciju sljedećih originalnih dokumenata:

-  Faktura ispostavljena uz isporuku robe u skladu sa Zakonom o PDV-u,

-  Zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe, sačinjenog i potpisanog od strane ovlaštenih predstavnika Društva.

8. Kontakt osobe:

Komercijalna pitanja: Nardina Mujkić, tel: 033 779 615, n.muikic@elektroprivreda.ba Tehnička pitanja: Edin Bećirspahić, tel: 033 779 624, edin.becirspahic@elektroprivreda.ba


 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: