Nabavka materijala za održavanje vodovoda, pocinčanog materijala, fazonskih komada i armature, spojnog materijala i ogrlica za kućne priključke

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 12.05.2014

JAVNO KOMUNANLNO PREDUZEĆE
"VODOVOD I KANALIZACIJA"D.O.O. SANSKI
MOST
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 300-7-1-4-24/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno komunanlno preduzeće "Vodovod i
kanalizacija"d.o.o. Sanski Most
Kontakt osoba: Mušić Ejub
Adresa: Meše selimovića bb
Poštanski broj: 79260
Opština/Grad: Sanski Most
IDB/JIB: 4263417280001
Telefon: 037685067
Faks: 037685067
Elektronska pošta: vik.s.most@bih.net.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: SANSKI MOST
I.3.c. Djelatnost: Vodosnabdjevanje
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Lot 1. Nabavka materijala za održavanje vodovoda Lot 2. Nabavka
pocinčanog materijala Lot 3. Nabavka fazonskih komada Lot 4.
Nabavka fazonske armature i spojnog materijala Lot 5. Nabavka
ogrlica za kućne priključke
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
1. Nabavka materijala za održavanje vodovoda 2. Nabavka
pocinčanog materijala 3. Nabavka fazonskih komada 4. Nabavka
fazonske armature i spojnog materijala 5. Nabavka ogrlica za kućne
priključke
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Kao u koraku I
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Kao u koraju I-Preuzimanje ten.dokumentacije može se obaviti
putem našeg e-maila. Novčana naknada za dostavljanje tend.dok.
putem pošte iznosi 10,00 KM a uplaćuje se na račun
broj:1990440003144935 Sparkasse Bank, sa naznakom "Naknada
za ten. dok.- Nabavka.......(navesti LOT)"
(D-7265-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: