Nabavka materijala za uzemljenje

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 41, 26.05.2014

JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-1-1-1466/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -
Sarajevo
Kontakt osoba: Almira Logo
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751000
Faks: 033751759
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Električna energija
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender broj 2000009570, LOT 36 - Nabavka materijala za
uzemljenje
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka materijala za uzemljenje za potrebe elektrodistributivnih
Podružnica JP EP BiH d.d.-Sarajevo
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema Anesku V - Tehnička specifikacija
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
170.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Elektrodistributivne Podružnice JP EP BiH
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
do 22. februara 2015
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Prema Anesku 8 tenderske dokumentacije
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet
nabavke u skladu sa važećim propisima zemlje u kojoj je
registrovan
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Ne zahtijeva se
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
- Da ponuđač ima uspješno iskustvo u realizaciji ugovora čiji je
predmet bio isporuka materijala za uzemljenje za posljednje 3
(tri) godine u minimalnom iznosu od 350.000,00 KM
- Da ponuđač posjeduje autorizaciju proizvođača ili distributera
za isporuku materijala za uzemljenje za slučaj da ponuđač nudi
robu koju nije sam proizveo.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 16.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 50,00 KM ili 25,56 EUR-a
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 25.6.2014. Vrijeme: 9:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 25.6.2014. Vrijeme: 10:00
Mjesto: PTZ JP Elektroprivreda BiH d.d-Sarajevo, Vilsonovo
šetalište br.15, sala 145/II
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Zainteresirani ponuđači dužni su dostaviti pismeni zahtjev za
dostavu tenderske dokumentacije u kome će naglasiti da li će istu
preuzeti lično ili ‘ele slanje poštom (na navedenu adresu na
zahtjevu) na fax broj: 00387 33 751 799. Tendersku dokumentaciju
ponuđači mogu preuzeti svaki radnim danom od 27.05.2014. do
16.06.2014. godine od 08.00 sati do 15,00 sati u JP EP BiH
d.d.-Sarajevo, Vilsonovo šetalište br.15 (kancelarija br.311/IV).
Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponuđači su dužni
predočiti zahtjev za učešće i dokaz o izvršenoj uplati na ime
naknade troškova tenderske dokumentacije na račun ugovornog
organa broj: 1990490176075902 kod Sparkasse Bank d.d. za firme
izvan BiH na račun broj: 1601060000004629, IBAN CODE:
BA391601020000013652, BIC/SNJIFT VAKUBA22, kod
Vakufske banke dd Sarajevo, sa pozivom za otkup tenderske
dokumentacije-Tender br: 2000009570, LOT 36. Kod davanja
naloga za plaćanje obavezno je naznačiti klauzulu "sve troškove
snosi nalogodavac"
(our....)
U skladu sa članom 3. tačka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH,
ugovorni organ će razmjenu informacija sa ponuđačima vršiti
isključivo pismenim putem.
Tendersku dokumentaciju, ponuđači mogu preuzeti lično na
naznačenoj adresi ili se ista može dostaviti brzom poštom, nakon
predočenja dokaza o izvršenoj uplati.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Almira Logo
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Novo Sarajevo
Telefon: 033751797
Faks: 033751799
Elektronska po{ta: a.logo@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kontakt osoba: Almira Logo
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Novo Sarajevo
Telefon: 033751797
Faks: 033751799
Elektronska po{ta: a.logo@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
(A-8152-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: