Nabavka medicinskih sredstava III/5/2019 za potrebe KCUS-a

Datum objave: 18.03.2019. 15:48 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.03.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

893-1-1-173-3-114/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB 4200089110002
Kontakt osoba Lejla Mahmutović
Adresa Bolnička 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 298-520
Faks (033) 298-543
Elektronska pošta amina.suko@kcus.ba
Internet adresa www.kcus.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

35

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2758500,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Medicinska sredstva III/5/2019 za potrebe KCUS-a


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Medicinska sredstva III/5/2019 za potrebe KCUS-a

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

27.4.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 6.5.2019. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 6.5.2019. 11:00:00
Adresa i mjesto Sala Tehničkog sektora, bivša Abdominalna hirurgija

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ponuđači koji budu učestvovali u postupku javne nabavke obavezni su svoje ponude (prilog Aneksa 3) dostaviti u
elektronskoj formi na CD-u.
Tenderska dokumentacija se preuzima sa portala javnih nabavki na kojem je objavljena. Zainteresirani ponuđači mogu tražiti
pojašnjenja tenderske dokumentacije u skladu sa Upustvom o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja
izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu E-nabavke.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

("IN VIVO" dijagnostika) Radionukleidni generator Mo-Tc99m, kitovi za eluiranje, pripadajući olovni kontejner za eluiranje
generatora sa prozorom od olovnog stakla

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

("IN VIVO" dijagnostika) Radionukleidni generator Mo-Tc99m, kitovi za eluiranje, pripadajući olovni kontejner za eluiranje
generatora sa prozorom od olovnog stakla

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

450000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju KCUS-aANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

("IN VIVO" dijagnostika i terapija) Kapsule I-131 za dijagnostiku i terapiju od 5,10,15,20,25,30,40,50,80,100,120,150 i 200
mCi (za terapiju)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

("IN VIVO" dijagnostika i terapija) Kapsule I-131 za dijagnostiku i terapiju od 5,10,15,20,25,30,40,50,80,100,120,150 i 200
mCi (za terapiju)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

680000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju KCUS-aANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

("IN VIVO" dijagnostika) Kit za pripremu Tc99m radiofarmaceutika - dinamska scintigrafija bubrega – MAG 3

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

("IN VIVO" dijagnostika) Kit za pripremu Tc99m radiofarmaceutika - dinamska scintigrafija bubrega – MAG 3

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

31000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju KCUS-aANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

("IN VIVO" dijagnostika) Kit za pripremu Tc99m radiofarmaceutika - dinamska scintigrafija bubrega – DTPA

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

("IN VIVO" dijagnostika) Kit za pripremu Tc99m radiofarmaceutika - dinamska scintigrafija bubrega – DTPA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju KCUS-aANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

("IN VIVO" dijagnostika) Kit za pripremu Tc99m radiofarmaceutika - statička scintigrafija bubrega – DMSA

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

("IN VIVO" dijagnostika) Kit za pripremu Tc99m radiofarmaceutika - statička scintigrafija bubrega – DMSA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

9000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju KCUS-aANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

("IN VIVO" dijagnostika) Kit za pripremu Tc99m radiofarmaceutika-scintigrafija skeleta – HDP

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

("IN VIVO" dijagnostika) Kit za pripremu Tc99m radiofarmaceutika-scintigrafija skeleta – HDP

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

37000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju KCUS-aANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

("IN VIVO" dijagnostika) Kit za pripremu Tc99m radiofarmaceutika -scintigrafija skeleta – MDP

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

("IN VIVO" dijagnostika) Kit za pripremu Tc99m radiofarmaceutika -scintigrafija skeleta – MDP

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

40000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju KCUS-aANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

("IN VIVO" dijagnostika) Kit za pripremu Tc99m radiofarmaceutika - hepatobilijarna scintigrafija – HIDA

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

("IN VIVO" dijagnostika) Kit za pripremu Tc99m radiofarmaceutika - hepatobilijarna scintigrafija – HIDA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju KCUS-aANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

("IN VIVO" dijagnostika) Kit za pripremu Tc99m radiofarmaceutika - scintigrafija mozga – HMPAO

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

("IN VIVO" dijagnostika) Kit za pripremu Tc99m radiofarmaceutika - scintigrafija mozga – HMPAO

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

19000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju KCUS-aANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

("IN VIVO" dijagnostika) Kit za pripremu Tc99m radiofarmaceutika- scintigrafija pluća - MAA

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

("IN VIVO" dijagnostika) Kit za pripremu Tc99m radiofarmaceutika- scintigrafija pluća - MAA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

60000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju KCUS-aANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

("IN VIVO" dijagnostika) Kit za pripremu Tc99m radiofarmaceutika- scintigrafija miokarda – MIBI

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

("IN VIVO" dijagnostika) Kit za pripremu Tc99m radiofarmaceutika- scintigrafija miokarda – MIBI

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

75000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju KCUS-aANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

("IN VIVO" dijagnostika) Kit za pripremu Tc99m radiofarmaceutika-limfoscintigrafija i sentinel nodusa - Nanocolid

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

("IN VIVO" dijagnostika) Kit za pripremu Tc99m radiofarmaceutika-limfoscintigrafija i sentinel nodusa - Nanocolid

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

48000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju KCUS-aANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

("IN VIVO" dijagnostika) Kit za pripremu Tc99m radiofarmaceutika- detekcija medularnog karcinoma štitnjače i NET tumora
- Tektrotyd

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

("IN VIVO" dijagnostika) Kit za pripremu Tc99m radiofarmaceutika- detekcija medularnog karcinoma štitnjače i NET tumora
- Tektrotyd

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

170000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju KCUS-aANEKS B


Broj lota

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

("IN VIVO" dijagnostika) Kit za pripremu Tc99m radiofarmaceutika za obilježavanje eretrocita-scintigrafska detekcija
gastrointestinalnih krvarenja

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

("IN VIVO" dijagnostika) Kit za pripremu Tc99m radiofarmaceutika za obilježavanje eretrocita-scintigrafska detekcija
gastrointestinalnih krvarenja

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

17000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju KCUS-aANEKS B


Broj lota

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

("IN VIVO" dijagnostika) Kit spreman za korištenje- I-123-Iodflupan radiofarmakom-scintigrafiju mozga – dijagnostika
Parkinsonove bolesti - DaTScan

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

("IN VIVO" dijagnostika) Kit spreman za korištenje- I-123-Iodflupan radiofarmakom-scintigrafiju mozga – dijagnostika
Parkinsonove bolesti - DaTScan

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

90000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju KCUS-aANEKS B


Broj lota

16


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

("IN VIVO " dijagnostika) Radiofarmaceutici i kitovi za dijagnosticiranje medularnog karcinoma, lokalizacija ferohromocitoma
I131MIBG - 1 mCi (37 MBq) i I131MIBG - 2 mCi (74 MBq) – dijagnostika

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

("IN VIVO " dijagnostika) Radiofarmaceutici i kitovi za dijagnosticiranje medularnog karcinoma, lokalizacija ferohromocitoma
I131MIBG - 1 mCi (37 MBq) i I131MIBG - 2 mCi (74 MBq) – dijagnostika

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

95000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju KCUS-aANEKS B


Broj lota

17


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

("IN VIVO " dijagnostika) Radiofarmaceutici i kitovi za njihovu pripremu za dijagnosticiranje neuroblastoma I123MIBG - 3
mCi (111 MBq) i I123MIBG - 5 mCi (185 MBq) - dijagnostika

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

("IN VIVO " dijagnostika) Radiofarmaceutici i kitovi za njihovu pripremu za dijagnosticiranje neuroblastoma I123MIBG - 3
mCi (111 MBq) i I123MIBG - 5 mCi (185 MBq) - dijagnostika

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

66000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju KCUS-aANEKS B


Broj lota

18


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

("IN VIVO" dijagnostika) Injekciona otopina – farmakološki stres za perfuzionu scintigrafiju miokarda – RAPISCAN 400 mcg

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

("IN VIVO" dijagnostika) Injekciona otopina – farmakološki stres za perfuzionu scintigrafiju miokarda – RAPISCAN 400 mcg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

90000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Klinička apoteka Kliničkog centra Univerziteta u SarajevuANEKS B


Broj lota

19


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

("IN VIVO" terapija) Radiofarmaceutik za radiosinovijektomiju – 90Y -kolid

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

("IN VIVO" terapija) Radiofarmaceutik za radiosinovijektomiju – 90Y -kolid

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

87000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju KCUS-aANEKS B


Broj lota

20


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

("IN VIVO " dijagnostika) ("IN VIVO " terapija) Radiofarmaceutici i kitovi za terapiju bola Strontium chloride 89Sr - Chloride
injekciona suspenzija

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

("IN VIVO " dijagnostika) ("IN VIVO " terapija) Radiofarmaceutici i kitovi za terapiju bola Strontium chloride 89Sr - Chloride
injekciona suspenzija

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

55000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju KCUS-aANEKS B


Broj lota

21


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Olovni štitnik za šprice od 2 ml sa prozorom od olovnog stakla

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Olovni štitnik za šprice od 2 ml sa prozorom od olovnog stakla

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

14500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju KCUS-aANEKS B


Broj lota

22


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Olovni štitnik za šprice od 5 ml sa prozorom od olovnog stakla

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Olovni štitnik za šprice od 5 ml sa prozorom od olovnog stakla

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju KCUS-aANEKS B


Broj lota

23


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Kit za kontrolu kvaliteta eluata i pripremljenih radiofarmaka

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kit za kontrolu kvaliteta eluata i pripremljenih radiofarmaka

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

171000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju KCUS-aANEKS B


Broj lota

24


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

("IN VITRO" dijagnostika) Kitovi za određivanje Inzulina, IRMA

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

("IN VITRO" dijagnostika) Kitovi za određivanje Inzulina, IRMA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

45000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju KCUS-aANEKS B


Broj lota

25


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

("IN VITRO" dijagnostika) Kitovi za određivanje C-peptida, IRMA

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

("IN VITRO" dijagnostika) Kitovi za određivanje C-peptida, IRMA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

58000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju KCUS-aANEKS B


Broj lota

26


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

("IN VITRO" dijagnostika) Kitovi za određivanje Anti-Inz-antitijela IRMA

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

("IN VITRO" dijagnostika) Kitovi za određivanje Anti-Inz-antitijela IRMA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

39000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju KCUS-aANEKS B


Broj lota

27


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

("IN VITRO" dijagnostika) Kitovi za određivanje antiinzulinskih antitijela-2 (protein vezan za inzulin -2) IRMA ili RIA

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

("IN VITRO" dijagnostika) Kitovi za određivanje antiinzulinskih antitijela-2 (protein vezan za inzulin -2) IRMA ili RIA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

32000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju KCUS-aANEKS B


Broj lota

28


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

("IN VITRO" dijagnostika) Kitovi za određivanje hGH, IRMA

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

("IN VITRO" dijagnostika) Kitovi za određivanje hGH, IRMA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

48000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju KCUS-aANEKS B


Broj lota

29


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

("IN VITRO" dijagnostika) Kitovi za određivanje Kalcitonina IRMA ili RIA

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

("IN VITRO" dijagnostika) Kitovi za određivanje Kalcitonina IRMA ili RIA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

13000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju KCUS-aANEKS B


Broj lota

30


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

("IN VITRO" dijagnostika) Kitovi za određivanje Aldosterona, RIA

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

("IN VITRO" dijagnostika) Kitovi za određivanje Aldosterona, RIA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

23000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju KCUS-aANEKS B


Broj lota

31


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

("IN VITRO" dijagnostika) Kitovi za određivanje Renina, RIA

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

("IN VITRO" dijagnostika) Kitovi za određivanje Renina, RIA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

48000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju KCUS-aANEKS B


Broj lota

32


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

("IN VITRO" dijagnostika) Kit za određivanje Leptina, IRMA ili RIA

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

("IN VITRO" dijagnostika) Kit za određivanje Leptina, IRMA ili RIA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

16000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju KCUS-aANEKS B


Broj lota

33


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

("IN VITRO" dijagnostika) Kit za određivanje inzulina kao faktora rasta IRMA ili RIA

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

("IN VITRO" dijagnostika) Kit za određivanje inzulina kao faktora rasta IRMA ili RIA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

33000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju KCUS-a

ANEKS B


Broj lota

34


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

("IN VITRO" dijagnostika) Kit za određivanje inzulina kao faktora rasta vezanog za protein nosač IRMA ili RIA

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

("IN VITRO" dijagnostika) Kit za određivanje inzulina kao faktora rasta vezanog za protein nosač IRMA ili RIA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

52000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju KCUS-aANEKS B


Broj lota

35


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

("IN VITRO" dijagnostika) Kit za određivenje aktivne forme vitamina D - 1,25 (OH)2-vitamin D IRMA ili RIA

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

("IN VITRO" dijagnostika) Kit za određivenje aktivne forme vitamina D - 1,25 (OH)2-vitamin D IRMA ili RIA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

24000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju KCUS-aINTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name University Clinical Center Sarajevo
UIN 4200089110002
Contact person Lejla Mahmutović
Address Bolnička 25
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telephone (033) 298-520
Fax number (033) 298-543
Email address amina.suko@kcus.ba
Website address www.kcus.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Health

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Given in the tender documentation

II 1.b. Description of the object of the contract

Given in the tender documentation

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)


Main vocabulary
Code Description
Main object 33000000-0 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care
products

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

Given in the tender documentation

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

27.4.2019.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 6.5.2019. 10:00:00
Address and place Given in the tender documentation

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

Tender Documentation is downloaded from the Public Procurement Portal on which it was published. Interested Bidders
may seek clarification of Tender Documents in accordance with the Terms and Conditions of Disclosure and Delivery of
Reports in Public Procurements Procedures.
Bidders participating in the said public procurement procedure are obliged to submit their Anex 3 electronically to CD.

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
893-1-1-173-3-114/19
PODIJELI: