Nabavka medicinskih sredstava (reagensi i potrošni materijal za biohemijski analizator, test trake...)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 39, 19.05.2014

JZU "DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI"
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 100-1-1-1-81/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU "DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI"
Kontakt osoba: mira. Marjanović
Adresa: SIME MATAVULJA bb
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4400802010004
Telefon: 051216515
Faks: 051216813
Elektronska po{ta: domzdravlja-bl@teol.net
Internet adresa:www.domzdravljabanjaluka.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 5
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka medicinskih sredstava (reagensi i potrošni materijal
za biohemijski analizator"Cobas Integra 400+ISE" ,reagensi za
hematološke brojače "Mythik18-Orphee"i" SFRI18" , test trake
za određivanje šećera u krvi-kompatibilne sa aparatom "True
Balance" i test trake za određivanje šećera u krvi kompatibilne
sa aparatom "One Touch Selekt Mini"
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka medicinskih sredstava(reagensi i potrošni materijal
za biohemijski analizator"Cobas Integra 400+ISE", reagensi za
hematološke brojače "Mythik 18-Orphee"i" SFRI 18" i test
trake za određivanje šećera u krvi-kompatibilne sa aparatom
"True Blance" i test trake za određivanje šećera u krvi
kompatibilne sa aparatom "One Touch Selee Mini"podjeljeno u
pet lotova
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
10.6.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 20
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 16.6.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 16.6.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: JZU"Dom zdravlja" u Banjoj Luci ul.Sime Matavulja bb, u
sali za sastanke u zgradi Uprave
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se može preuzeti na adresi u koraku 1, a
počevši od dana objavljivanja obavještenja od 19.05.2014. godine
svakim radnim danom u vremenu od 11,00 do 13,00 časova uz dokaz o
ulati od 20,00KM, bez obzira da li će ponuđač dostaviti ponudu za
jedan lot, više lotova ili za sve lotove, ili ista se može
dostaviti poštom nakon pismenog zahtjeva i dokaza o izvršenoj
uplati, svrha uplate otkup tenderske dokumentacije, pa navesti
broj tendera, broj obavještenja i broj lota na koji ‘elite
dostaviti svoju ponudu. Tražena dokumenta koja je priložio
ponuđač moraju biti, ovjerena i potpisana od strane ovlaštenog
lica ponuđača. Uplatu izvršiti na ‘iro račun kod
Komercijalne banke a.d Banja Luka
571-010-00000792-16
ANEKS B
Broj lota: 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Reagensi i potrošni materijal za biohemijski analizator
"Cobas integra400+ISE"
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Reagensi i potrošni materijal za biohemijski analizator
"Cobas integra400+ISE"
II. Ukupna količina ili obim ugovora
kako jenavedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
245.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Jedna godina od zaključenja ugovora
IIIPodkriteriji
1. Ponuđena cijena,učešće: 80,00 %
2. Uslovi i način plaćanja(odgođeno plaćanje,maksimalno do 120
dana),učešće: 10,00 %
3. Rok isporuke,učešće: 10,00 %
IV . Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
JZU "Dom zdravnja" u Banjoj Luci ul. Sime Matavulja bb
ANEKS B
Broj lota: 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Regensi za hematološke brojače "Mythic18-Orpee"
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Regensi za hematološke brojače "Mythic18-Orpee"
II. Ukupna količina ili obim ugovora
kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
23.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Jedna godina od zaključenja ugovora
IIIPodkriteriji
1. Ponuđena cijena,učešće: 80,00 %
2. Uslovi i način plaćanja(odgođeno plaćanje,maksimalno do 120
dana),učešće: 10,00 %
3. Rok isporuke,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
JZU "Dom zdravlja" u Banjoj Luci, ul.Sime Matavulja bb
ANEKS B
Broj lota: 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Reagensi za hematološki brojač"SFRI18"
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Reagensi za hematološki brojač"SFRI18"
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Kako je navedeno u tendetrskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
7.500,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Jedna godina od zaključenja ugovora
IIIPodkriteriji
1. Ponuđena cijena,učešće: 80,00 %
2. Uslovi i način plaćanja(odgođeno plaćanje,maksimalno do 120
dana),učešće: 10,00 %
3. Rok isporuke,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
JZU "Dom zdravlja" u Banjoj Luci, ul. Sime Matavulja bb
ANEKS B
Broj lota: 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Test trake za određivanje šećera u krvi ,kompatibilne sa
aparatom "True Balance"
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Test trake za određivanje šećera u krvi,kompatibilne sa
aparatom "True Balance"
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Kako jenavedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
2.500,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Jedna godina od zaključenja ugovora
IIIPodkriteriji
1. Ponuđena cijena,učešće: 80,00 %
2. Uslovi i način plaćanja(odgođeno plaćanje,maksimalno do 120
dana),učešće: 10,00 %
3. Rok isporuke,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
JZU "Dom zdravlja" u Banjoj Luci, ul. Sime Matavulja bb
ANEKS B
Broj lota: 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Test trake za određivanje šećera u krvi kompatibilne sa
aparatom "One Touch Select Mini"
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Test trake za određivanje šećera u krvi kompatibilne sa
aparatom "One Touch Select
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Kako jenavedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
2.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji
IIIPodkriteriji
1. Ponuđena cijena,učešće: 80,00 %
2. Uslovi i način plaćanja(odgođeno plaćanje,maksimalno do 120
dana),učešće: 10,00 %
3. Rok isporuke,učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
JZU "dom zdravlja" u Banjoj Luci, ul.Sime Matavulja bb
(A-7408-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: