Nabavka mjerno-regulacijske opreme za tekuće odžavanje

Datum objave: 08.09.2016. 15:37 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

585-1-1-78-3-41/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv CENTRALNO GRIJANJE D.D.
IDB/JIB 4209012500000
Kontakt osoba Ahmed Odobašić
Adresa Krečanska 1
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 321-600
Faks (035) 281-391
Elektronska pošta ahmed.odobasic@grijanjetuzla.ba
Internet adresa www.grijanjetuzla.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Tuzla

I 5.c. Djelatnost

Prijenos ili distribucija plina ili toplotne energije

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka mjerno-regulacijske opreme za tekuće odžavanje


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 42131140-9 Redukcijski ventili, upravljački ventili, povratni ventili ili sigurnosni ventili
  42131141-6 Redukcijski ventili
  42131144-7 Ventili za regulaciju procesa
  42131260-6 Kuglasti ventili
  42943210-3 Uronjivi termostati
  38552000-9 Elektronski mjerači
  38423000-6 Oprema za mjerenje tlaka


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Data u tehničkoj specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije, obrazac za cijenu ponude, i data je u aneksu 3.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

235500,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Centralno grijanje d.d. Tuzla, Krečanska 1, 75000 Tuzla, magacin Ugovornog organa.

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do konačne realizacije a najduže 12 mjeseci.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi plaćanja (kalendarski dani) 10,00 %
2 Rok isporuke (kalendarski dani) 10,00 %
3 Cijena 80,00 %

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

27.9.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 3.10.2016. 11:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 3.10.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Krečanska 1, 75000 Tuzla, BiH, kancelarija broj 19

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

U skladu sa članom 55. Zakona stav (1) pod (d), zainteresovani ponuđači za učešće u postupku nabavke su obavezni preuzeti
tendersku dokumentaciju putem portala javnih nabavki Bosne i Hercegovine "E-nabavke" (www.ejn.gov.ba).

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
585-1-1-78-3-41/16
PODIJELI: