Nabavka naftnih derivata (euro dizel 5 i BMB 95) za lokacije: Sarajevo, Mostar, Goražde, Zenica, Travnik, Bihać, Tuzla...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 28, 14.04.2014

SLUŽBA ZA POSLOVE SA STRANCIMA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 41-1-1-1-74/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Služba za poslove sa strancima
Kontakt osoba: Danijela Iveljić
Adresa: Pijacna br.6
Poštanski broj: 71210
Opština/Grad: Ilidža
IDB/JIB: 4200824880038
Telefon: 033779905
Faks: 033772982
Elektronska po{ta: danijela.iveljic@sps.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Državni nivo
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 2 godine od dana obostarnog
potpisa Okvirnog sporazuma
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM: 247.800,00
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sukcesivne isporuke naftnih derivata po lokacijama
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Sukcesivne isporuke euro dizela 5 i BMB 95 za lokacije: Sarajevo,
Mostar, Goražde, Zenica, Travnik, Bihać, Tuzla, Orašje, Livno,
Ljubuški, Doboj, Banja Luka, Trebinje, Pale, Brčko i Bijeljina
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
15000 l benzina i 94700 l dizela
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
po lokacijama iz predmeta Okvirnog sporazuma
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Definisano tenderskom dokumentacijom
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Definisano tenderskom dokumentacijom
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Definisano tenderskom dokumentacijom
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Definisano tenderskom dokumentacijom
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 15.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 15.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 15.5.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Služba za poslove sa strancima, Ul. Pijačna br. 6, Ilidža, II
sprat, sala za sastanke
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se preuzimaju na protokolu Službe za poslove sa strancima,
ul. Pijačna br. 6, Ilidža, ili na pismeni zahtjev ponuđača dostavljaju
se poštom preporučeno sa dostavnicom. Pismene ponude dostaviti
u zapečaćenoj koverti sa naznakom "Ponuda za sukcesivne
isporuke naftnih derivata, ne otvaraj". Ponude se dostavljaju na
protokol Službe do 12,00 sati dana 15.05.2014. godine, bez obzira
na način dostave lično ili poštom preporučeno.
(A-5606-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: