Nabavka novog buldozera snage motora 200-250 kW

Datum objave: 24.10.2016. 14:41 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.10.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

825-1-1-682-3-362/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
IDB/JIB 4401387900003
Kontakt osoba Aleksandar Ćeranić
Adresa Gračanica bb
Poštanski broj 89240 Gacko (sp bl)
Opština/Grad Gacko
Telefon (059) 472-413
Faks (059) 472-085
Elektronska pošta tenderi@ritegacko-rs.ba
Internet adresa www.ritegacko-rs.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Otvoreni postupak br. 85/16- Nabavka novog buldozera snage motora 200-250

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Otvoreni postupak br. 85/16- Nabavka novog buldozera snage motora 200-250

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 43211000-5 Buldožeri


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljna specifikacija sadržana je u Tenderskom dokumentu.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1000000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište ZP R i TE Gacko A.D. Gacko

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

U roku do 30 ( trideset) dana od dana stupanja Ugovora na snagu

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kreditna sredstva

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Original ili ovjerena fotokopija aktuelnog izvoda iz sudskog registra za ponuđače iz BiH ili drugi ekvivalent
dokument za ponuđače izvan BiH shodno zakonskim propisima zemlje u kojoj je ponuđač registrovan.
Ovim Aktom mora biti obuhvaćena djelatnost koja je predmet nabavke.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Poslovanje bez gubitka u poslednje dvije godine (2014, 2015).
Dokaz o solventnosti poslednjih šest mjeseci.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Detaljno razrađeno u tenderskom dokumentu

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 tehničke karakteristike 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

5.12.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 5.12.2016. 10:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 5.12.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto Gacko, Gračanica bb, Upravna zgrada ZP R i TE Gacko A.D. Gacko

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Prestanak postupka dodjele Ugovora može biti okončan samo u opravdanim slučajevima definisanim u članu 69.
ZJN BiH, a da pri tom ZP R i TE Gacko A.D. Gacko ne snosi nikakve troškove u postupku javnog nadmetanja.
Tenderska dokumentacija se može preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Radojica Perišić, LJilja Jegdić, Aleksandar Ćeranić, Miloš
Tepavčević
Adresa Gračanica bb
Poštanski broj 89240 Gacko (sp bl)
Opština/Grad Gacko
Telefon (059) 475-262
Faks (059) 472-085
Elektronska pošta tenderi@ritegacko-rs.ba
Internet adresa www.ejn.gov.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Sreten.Stojanović, Dragan Drašković
Adresa Gračanica bb
Poštanski broj 89240 Gacko (sp bl)
Opština/Grad Gacko
Telefon (059) 472-222
Faks (059) 472-085
Elektronska pošta sreten.stojanovic@ritegacko-rs.ba
Internet adresa www.ritegacko-rs.baINTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Public enterprise
UIN 4401387900003
Contact person Aleksandar Ćeranić
Address Gračanica bb
Postal code 89240 Gacko (sp bl)
Municipality/City Gacko
Telephone (059) 472-413
Fax number (059) 472-085
Email address tenderi@ritegacko-rs.ba
Website address www.ritegacko-rs.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Utility sector referred to in the Article 5 of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Republika Srpska

I 3.c. Main activity of contracting authority

Electricity

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Tender No. 85/16

II 1.b. Description of the object of the contract

Acquisition of new bulldozers engine power 200-250 kW.

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)


Main vocabulary
Code Description
Main object 43211000-5 Bulldozers

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

Detailed specifications given in the tender document

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

5.12.2016.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 5.12.2016. 10:30:00
Address and place Gacko, Gračanica bb, Administration building, ZP R i TE Gacko A.D. Gacko

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

Termination of the contract award procedure may be terminated only in justified cases defined in article 12. ZJN BiH, while
at the same ZP R i TE Gacko A.D. Gacko not bear any costs in the process of public bidding.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
825-1-1-682-3-362/16
PODIJELI: