Nabavka odijela za komunalne i građevinske radnike, uniformi za radnike obezbjeđenja, uniformi za komunalne redare, jakni za vozače i radnih mantila...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 43, 02.06.2014

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO
PREDUZEĆE "RAD" DOO SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 117-1-1-1-207/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Kantonalno javno komunalno preduzeće "RAD" doo
Sarajevo
Kontakt osoba: KUKAVICA HARIS
Adresa: PAROMLINSKA 57
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200316890001
Telefon: 033658038
Faks: 033654480
Elektronska po{ta: jkpradsa@bih.net.ba
Internet adresa:www.rad.com.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentacijuKao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešćeKao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacijeKao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabavkaNe
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 12
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ugovor o nabavci HTZ opreme
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka HTZ opreme
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentacijii
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 27.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 30.6.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 30.6.2014. Vrijeme: 12:15
Mjesto: Paromlinska 57, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se može poslati poštom uz prethodno
izvršenu uplatu za istu na ‘iro račun KJKP"RAD" broj
338-900-22080776-49
ANEKS A
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kontakt osoba: KUKAVICA HARIS
Adresa: PAROMLINSKA 57
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
Telefon: 033658038
Faks: 033654480
Elektronska po{ta: jkpradsa@bih.net.ba
Internet adresa:www.rad.com.ba
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka odijela za komunalne i građevinske radnike
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Odijela za komunalne i građevinske radnike
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
65.000,00
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
65.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Tri godine
III. Podkriteriji
1. cijena, učešće: 90,00 %
2. uslovi plačanja, učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
KJKP "RAD" doo Sarajevo
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka uniformi za radnike obezbjeđenja
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Uniforma za radnike obezbjeđenja
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
20.000
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
20.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Tri godine
III. Podkriteriji
1. cijena, učešće: 90,00 %
2. uslovi plačanja, učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
KJKP "RAD" doo Sarajevo
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka uniformi za komunalne redare
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Uniforme za komunalne redare
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
35.000
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
35.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Tri godine
III. Podkriteriji
1. cijena, učešće: 90,00 %
2. uslovi plačanja, učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
KJKP "RAD" doo Sarajevo
ANEKS B
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka odijela za radnike servisa i održavanja
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Odijela za radnike servisa i održavanja
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
20.000
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
20.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Tri godine
III. Podkriteriji
1. cijena, učešće: 90,00 %
2. uslovi plačanja, učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
KJKP "RAD" doo Sarajevo
ANEKS B
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka uniformi za radnike RJ saobračaj u mirovanju
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Uniforme za radnike RJ saobračaj u mirovanju
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
30.000
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
30.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Tri godine
III. Podkriteriji
1. cijena, učešće: 90,00 %
2. uslovi plačanja, učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
KJKP "RAD"
ANEKS B
Lot broj 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka jakni za vozače
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Jakne za vozače
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
15.000
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
15.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Tri godine
III. Podkriteriji
1. cijena, učešće: 90,00 %
2. uslovi plačanja, učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
KJKP "RAD" doo Sarajevo
ANEKS B
Lot broj 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka radnih mantila
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Radni mantili
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
1.500
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
1.500,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Tri godine
III. Podkriteriji
1. cijena, učešće: 90,00 %
2. uslovi plačanja, učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
KJKP "RAD" doo Sarajevo
ANEKS B
Lot broj 8
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka zaštitnih rukavica za građevinskog i komunalnog radnika
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Zaštitne rukavice za građevinskog i komunalnog radnika
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
10.000
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
10.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Tri godine
III. Podkriteriji
1. cijena, učešće: 90,00 %
2. uslovi plačanja, učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
KJKP "RAD" doo Sarajevo
ANEKS B
Lot broj 9
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka HTZ cipela dubokih za komunalnog i građevinskog
radnika
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
HTZ cipele duboke za komunalnog i građevinskog radnika
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
15.000
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
15.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Tri godine
III. Podkriteriji
1. cijena, učešće: 90,00 %
2. uslovi plačanja, učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
KJKP "RAD" doo Sarajevo
ANEKS B
Lot broj 10
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka HTZ cipela plitke za komunalnog i građevinskog radnika
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
HTZ cipele plitke za komunalnog i građevinskog radnika
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
35.000
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
35.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Tri godine
III. Podkriteriji
1. cijena, učešće: 90,00 %
2. uslovi plačanja, učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
KJKP "RAD" doo Sarajevo
ANEKS B
Lot broj 11
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka majica polo
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Majice polo
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
20.000
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
20.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Tri godine
III. Podkriteriji
1. cijena, učešće: 90,00 %
2. uslovi plačanja, učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
KJKP "RAD"
ANEKS B
Lot broj 12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka kačketa i kapa za komunalne i građevinske radnike
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Kačketi i kape za komunalne i građevinske radnike
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
10.000
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
10.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Tri godine
III. Podkriteriji
1. cijena, učešće: 90,00 %
2. uslovi plačanja, učešće: 10,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
KJKP "RAD" doo Sarajevo
(A-8298-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: