Nabavka odvjetničkih usluga

Datum objave: 20.04.2021. 09:41 / Izvor: Akta.ba, 15.04.2021.

BHANSA

 

Broj: 1-25-16-4-1071-5/21 

Mostar, 15.04.2021. godine

 

U skladu sa članom 7. Pavilnika o postupku dodjele Ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama („ Službeni glasnik BiH" broj: 66/16), pripremljen je

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA JAVNU NABAVU ODVJETNIČKIH USLUGA

 

Ovim pozivom za dostavu ponuda pozivate se da dostavite ponudu za nabavu odvjetničkih usluga za potrebe Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH. Poziv je objavljen na web stranici Ugovornog organa.

 

1. UGOVORNI ORGAN: Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine Adresa: Ortiješ bb, 88000 Mostar

ID broj: 4227685650001

Telefon: 036/281 -000 Faks: 036/281 -010

Web stranica: www.bhansa.gov.ba

 

2. OPIS PREDMETA NABAVKE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Predmet ovog postupka je nabava odvjetničkih usluga za potrebe Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH, odnosno usluga pravnog savjetovanja, zastupanja i poduzimanja svih potrebnih pravnih radnji pred nadležnim sudovima u zemlji i inozemstvu, drugim institucijama i organima po zahtjevu Ugovornog organa, a sve u skladu sa potrebama Ugovornog organa.

Usluge pored ostalog uključuju kako slijedi:

Usluge zastupanja i pružanja pravnih usluga u parničnom postupku - zastupanje u parničnom postupku, izrada tužbe, odgovora na tužbu, žalbe, odgovora na žalbu, izrada revizije, odgovora na reviziju, izrada prijedloga za ponavljanje postupka, odgovor na prijedlog za ponavljanje postupka, izrada prijedloga u povrat u prijašnje stanje, izrada i svih drugih podnesaka, u skladu sa odredbama Zakona o parničnom postupku;

Usluge zastupanja i pružanja pravnih usluga u izvršnom postupku - izrada prijedloga za izvršenje, izrada prijedloga za protiv izvršenja, izrada prigovora na rješenje o izvršenju, izrada odgovora na prigovor, izrada žalbe, izrada odgovora na žalbu, izrada povrata u prijašnje stanje, izrada i svih drugih podnesaka u skladu sa odredbama Zakona o izvršnom postupku;

Usluga zastupanja i pružanja pravnih usluga u vanparničnom postupku - izrada prijedloga kojim se pokreće vanparnični postupak, izrada i svih drugih podnesaka u skladu sa odredbama Zakona o vanparničnom postupku;

Usluga zastupanja i pružanja pravnih usluga u krivičnom postupku - izrada krivične prijave, izrada prijedloga za ostvarivanje imovinsko-pravnog zahtjeva, izrada i svih drugih podnesaka, u skladu sa odredbama Zakona o krivičnom postupku;

Usluge zastupanja i pružanja pravnih usluga u upravnom sporu - izrada tužbe, izrada zahtjeva za odlaganje izvršenja upravnog akta protiv kojeg se tužba podnosi, izrada svih pravnih lijekova na sudsku odluku donesenu u upravnom sporu, te izrada i svih drugih podnesaka u skladu sa odredbama Zakona o upravnom sporu;

Usluge zastupanja i pružanja pravnih usluga u upravnom postupku- izrada zahtjeva kojim se pokreće upravni postupak, izrada svih pravnih lijekova na odluku koja se donese u upravnom postupku, te izrada i svih drugih podnesaka u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku;

Analiza i procjena ishoda sudskog postupka, te davanje pravnog mišljenja u vezi sudskog predmeta, kao i davanje svih drugih pravnih mišljenja po zahtjevu Ugovornog organa i sudjelovanja po pozivu na sastancima;

Podnošenje zahtjeva zemljišnoknjižnim uredima - izrada svih pravnih lijekova na odluku zemljišnoknjižnog ureda, te izrada svih drugih podnesaka u skladu sa odredbama Zakona o zemljišnim knjigama.

JRJN: 79100000-5 (Pravne usluge)

 

3. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE ZA PERIOD TIJEKOM KOJEG ĆE SE NABAVLJATI PREDMETNA USLUGA:

60.000,00 KM bez PDV-a za period od godinu dana

 

4. KRITERIJ ZA DODJELU UGOVORA UKOLIKO JE PRIMJERENO:

Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude - odvjetničkih usluga

 

5. UVJETI ZA KVALIFIKACIJU

5.1 IZJAVA IZ ČLANA 52. ZJN UKOLIKO JE PRIMJERENO: DA

U skladu sa članom 52. Zakona, kao i sa drugim važećim propisima u BiH, ugovorni organ će odbiti ponudu ukoliko je ponuditelj koji je dostavio ponudu, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši utjecaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tijek postupka javne nabave. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti ponuditelja i Agenciju za javne nabave o odbijanju ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postupku nabave.

Ponuditelj (pravno lice i fizičko lice registrirano za obavljanje predmetne djelatnosti) je dužan uz ponudu dostaviti i posebnu pismenu izjavu popunjenu od strane ponuditelja i ovjerenu od strane nadležnog organa da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci. Izjava je prilog tenderskoj dokumentaciji - pozivu za dostavu ponuda (prilog 4).

Izjava koja se prilaže ovjerava se kod nadležnog organa - (sud, notar, općina).

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuditelja, svaki član grupe je dužan dostaviti izjavu u vezi člana 52. ZJN popunjenu od strane ponuditelja i ovjerenu od strane nadležnog organa.

5.1.1. U slučaju da ponuda prouzrokuje ili može da prouzrokuje sukob interesa u skladu sa važećim propisima u BiH (članak 52. Zakona), ugovorni organ će postupiti u skladu sa tim propisima, što uključuje i obrazloženo odbijanje takve ponude. S tim u vezi, ponuda će biti odbijena ako:

- rukovoditelj ugovornog organa ili član upravnog ili nadzornog odbora ugovornog organa istovremeno obavlja upravljačke poslove u privrednom subjektu koji dostavlja ponudu,

ili - ako je rukovoditelj ugovornog organa ili član upravnog ili nadzornog odbora ugovornog organa istovremeno i vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na osnovu kojih učestvuje u upravljanju, odnosno u kapitalu tog privrednog subjekta sa više od 20%

ili - ako je ponuditelj direktno ili indirektno učestvovao u tehničkim konzultacijama u pripremi postupka javne nabave, a ne može objektivno da dokaže da njegovo učešće u tehničkim konzultacijama ne ograničava konkurenciju, te da svi ponuditelji imaju jednak tretman u postupku, sve u skladu sa odredbama članka 52. stav 5), 6) i 7) Zakona.

 

NAPOMENA:

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuditelja svaki član grupe pojedinačno je dužan dostaviti Izjavu u vezi članka 52. ZJN u skladu sa odredbama ovog poziva.

Ukoliko ponuditelj ne dostavi navedenu Izjavu ponuda će biti odbačena. Obrazac navedene Izjave dat je u prilogu ovog poziva (prilog broj 4).

5.2. LIČNA SPOSOBNOST - ČLAN 45. ZJN

5.2.1. U skladu sa članom 45. Zakona, ponuda će biti odbijena ako je ponuditelj:

a)      u krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organiziranog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registriran;

b)      pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registriran;

c)       nije ispunio obveze u vezi s plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registriran;

d)      nije ispunio obveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registriran;

 

Ugovorni organ može odbiti ponudu i ukoliko utvrdi da je ponuditelj:

e) bio kriv za težak profesionalni propust počinjen tijekom perioda od tri godine prije početka postupka, a koji ugovorni organ može dokazati na bilo koji način, posebno, značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršenju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica, zbog namjere ili nemara privrednog subjekta, određene težine;

5.2.2. U svrhu ispunjavanja uvjeta iz prethodne tačke ponuditelji (pravno lice) trebaju dostaviti Izjavu popunjenu od strane ponuditelja u vezi člana 45. ZJN i ovjerenu kod organa nadležnog za ovjeru dokumenata (sud, notar ili općina), da se na njih ne odnose slučajevi definirani točkom 5.2.1 od a) do d) poziva za dostavu ponuda. Izjava se dostavlja u formi utvrđenoj prilogom broj 3. poziva za dostavu ponuda;

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuditelja, svaki član grupe je dužan dostaviti popunjenu od strane ponuđača izjavu i ovjerenu od strane nadležnog organa (sud, notar ili opština).

5.2.3 Ponuditelj kojem bude dodijeljen ugovor obavezan je da dostavi sljedeće dokumente kojima će potvrditi vjerodostojnost date izjave iz tačke 5.2.2:

a) Ako ponudu dostavlja ponuditelj u svojstvu pravnog lica dužan je dostaviti Uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca;

a) Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik, dužan je uz ponudu dostaviti uvjerenje koje glasi na ime vlasnika - preduzetnika;

b)  Ako ponudu dostavlja ponuđač u svojstvu pravnog lica dužan je dostaviti Uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registrovan ponuditelj, kojim se potvrđuje da nije pod stečajem, niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

b) Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik, dužan je uz ponudu dostaviti samo uvjerenje od nadležnog organa uprave da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

c) Ako ponudu dostavlja ponuditelj u svojstvu pravnog lica dužan je dostaviti Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuditelj izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje;

c) Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik, dužan je uz ponudu dostaviti potvrdu nadležne poreske uprave da izmiruje doprinose za penziono - invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje za sebe i zaposlene (ukoliko ima zaposlenih);

d) Ako ponudu dostavlja ponuditelj u svojstvu pravnog lica dužan je dostaviti Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuditelj izmirio dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

d) Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik dužan je uz ponudu dostaviti potvrdu nadležne poreske uprave da izmiruje sve poreske obaveze kao fizičko lice registrirano za samostalnu djelatnost;

Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz točke c) i d) ugovorni organ prihvata i sporazum ponuditelja sa nadležnim poreskim institucijama o reprogramiranom, odnosno odloženom plaćanju obveza ponuditelja po osnovu poreza i doprinosa i indirektnih poreza, uz dostavljanje potvrde od strane poreskih organa da ponudtelj u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze.

5.2.4. NAPOMENA ZA PONUDITELJE (PRAVNO LICE) IZ BiH: Prema članku 45. stav (1) točka a), u vezi sa stavom (2) točka a) istog članka Zakona, neophodno je da izabrani ponuditelj (pravno lice) kumulativno dostavi potvrdu Suda BiH i potvrdu suda prema sjedištu pravnog lica, odnosno ponuditelja, iz razloga što nije definiran Jedinstveni registar na nivou Bosne i Hercegovine, u koji bi se upisivale pravosnažne presude za osuđene za krivična djela organiziranog kriminala, korupcije, prevare i pranja novca. Stoga, ponuditelji su obvezni da, u smislu odredbi članka 45. stav (1) točka a), u vezi sa stavom (2) točka a) iste odredbe Zakona, dostave uvjerenje Suda BiH i suda prema sjedištu pravnog lica, odnosno ponuditelja. Prema tome, ponuditelj je dužan da dostavi uvjerenje izdato od strane Suda BiH i Suda nadležnog prema svom sjedištu, iz kojeg je vidljivo da mu u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za sva krivična djela iz članka 45. stav (1) točka a) Zakona. Međutim, nije prihvatljivo uvjerenje izdato od bilo kojeg suda u BiH, u kojem nisu naznačena sva navedena krivična djela, već samo neka od njih ili uvjerenje suda koji uopće nije nadležan prema sjedištu ponuditelja.

Dokumenti ili uvjerenja navedena u točki 5.2.3 ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od trenutka dostavljanja ponude, a dostavlja ih izabrani ponuditelj u roku ne dužem od 5 dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Dokazi moraju biti dostavljeni na protokol ugovornog organa najkasnije peti dan po prijemu odluke o izboru, u radnom vremenu ugovornog organa (do 16:00 sati), a za ugovorni organ nije relevantno na koji su način poslani. Dokazi koji se zahtijevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije. Za ponuditelje koji imaju sjedište izvan BiH ne zahtijeva se posebna nadovjera dokumenata. U slučaju sumnje o postojanju okolnosti koje su definirane točkom 5.2.1 poziva za dostavu ponuda ugovorni organ će se obratiti nadležnim organima s ciljem provjere dostavljene dokumentacije i date Izjave.

 

NAPOMENA:

Ponuditelj (pravno lice) može uz Izjavu tj. uz svoju ponudu, odmah dostaviti i tražene dokaze koji su navedeni u izjavi (u vezi člana 45). Ovim se ponuditelj oslobađa obveze naknadnog dostavljanja dokaza ako bude izabran. Dostavljeni dokazi moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od dana predaje ponude.

 

5.2.5 NAPOMENA ZA PONUDITELJE KOJI PONUDU DOSTAVLJAJU U SVOJSTVU FIZIČKOG LICA REGISTRIRANOG ZA OBAVLJANJE PREDMETNE DJELATNOSTI:

Fizička lica registri rana za obavljanje predmetne djelatnosti ne dostavljaju Izjavu u vezi člana 45. ZJN, nego odmah u svojoj ponudi dostavljaju dokumentaciju u vezi članka 45. ZJN, a sve u skladu sa člankom 45. stav (7) ZJN.

Fizička lica registrirana za obavljanje predmetne djelatnosti odmah u ponudi dostavljaju dokumentaciju (original ili ovjerena kopija) u vezi članka 45. ZJN, koji ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od trenutka dostavljanja ponude.

Fizička lica registrirana za obavljanje predmetne djelatnosti u svojoj ponudi dostavljaju i dokaz u vezi sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti, dokaze u vezi tehničke i profesionalne sposobnosti kao i izjavu u vezi članka 52. ZJN, a u skladu sa odredbama ovog poziva.

 

6. SPOSOBNOST OBAVLJANJA PROFESIONALNE DJELATNOSTI

Sto se tiče sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuditelji moraju biti registrirani za obavljanje djelatnosti koja je u vezi sa predmetom javne nabave.

U svrhu dokazivanja sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti ponuditelji trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji i to:

- Rješenje nadležne Odvjetničke komore iz koje je vidljivo daje ponuđač registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabave

Dokaz koji se dostavlja mora biti original ili ovjerena kopija.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuditelja, svi članovi grupe moraju biti registrirani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabave.

U slučaju da se u ponudi ne dostavi dokaz o sposobnosti obavijanja profesionalne djelatnosti ponuditelja, na način kao što je naprijed traženo, ponuditelj će biti isključen iz daljnjeg učešća zbog neispunjavanja uvjeta za kvalifikaciju.

NAPOMENA: Ugovorni organ će odbaciti ponudu koja nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije - poziva za dostavu ponuda.

6.1 Tehnička i profesionalna sposobnost - u smislu članka 50. Zakona o javnim nabavama

U svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti, ponuditelji trebaju ispuniti sljedeće uvjete:

a)      Minimalno 10 godina iskustva u pružanju odvjetničkih usluga

b)      Ponuditelj mora imati na raspolaganju odgovarajuće osoblje za pružanje predmetnih usluga. Za potrebe pružanja usluga ove vrste ponuditelj mora imati najmanje 6 odvjetnika na raspolaganju dostupnih po pozivu Ugovornog organa, na najmanje tri lokacije (Mostar, Sarajevo, Banja Luka, Tuzla), a gdje BHANSA ima organizacijske jedinice .

Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuditelja će se vršiti na osnovu sljedećih dokaza:

 

a)  Potvrda nadležne Odvjetničke komore iz koje jasno proizilazi da ponuditelj ima minimalno 10 godina iskustva u pružanju odvjetničkih usluga

Ukoliko je ponuditelj odvjetničko društvo ili zajednički odvjetnički ured potrebnoje dostaviti dokaz da minimalno jedan član ili uposlenik odvjetničkog društva ili zajedničkog odvjetničkog ureda ispunjava uvjet radnog iskustva od minimalno 10 godina.

b)  Dokaz o angažmanu advokata i dokaz iz kojeg je vidljivo da ponuđač ima angažirane odvjetnike na najmanje tri lokacije

Dokazi se dostavljaju kao original ili ovjerena kopija.

 

7. GRUPA PONUDITELJA

U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuditelja, ugovorni organ će ocjenu ispunjenosti kvalifikacijskih uvjeta od strane grupe ponuditelja izvršiti na sljedeći način:

uvjete koji se odnose na ličnu sposobnost i sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti moraju ispunjavati svaki član grupe ponuditelja pojedinačno, te svaki od članova grupe ponuditelja mora dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje postavljenih uvjeta, na način na koji su predviđeni da se dostavljaju dokazi;

ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuditelja, svaki član grupe je dužan dostaviti izjavu u vezi člana 52. ZJN popunjenu od strane ponuditelja i ovjerenu od strane nadležnog organa.

grupa ponuditelja kao cjelina mora ispuniti uvjete iz tenderske dokumentacije - poziva za dostavu ponuda koji se odnose na tehničku i profesionalnu sposobnost, što znači da grupa ponuditelja može kumulativno ispunjavati postavljene uvjete i dostaviti dokumentaciju (1 set dokumenata) kojom dokazuju ispunjavanje postavljenih uvjeta;

Grupa ponuditelja koja želi učestvovati u ovom postupku javne nabavke dužna je dostaviti orgiinal ili ovjerenu kopiju pravnog akta o udruživanju u grupu ponuditelja radi učešća u postupku javne nabave, u roku ne dužem od 5 dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnije ponude. Navedeni pravni akt mora sadržavati: ko su članovi grupe ponuditelja sa točnim identifiikacijskim elementima; tko ima pravo istupa, predstavljanja i ovlaštenje za prepisivanje ugovoru u ime grupe ponuđaču kao i utvrđenu solidarnu odgovornost između članova grupe ponuđača za obaveze koje preuzima grupa ponuđača.

Ukoliko grupa ponuditelja odmah u .svojoj ponudi dostavi pravni akt o udruživanju oslobađa se naknadnog dostavljanja.

Ukoliko ponuditelj ne dostavi definirani pravni akt sa definiranom sadržinom, ugovor će se dodijelili sljedećem ponuditelju sa rang lisle.

Ukoliko se ponuditelj odlučio da učestvuje na tenderu kao član grupe ponuditelja, ne može učestvovati i samostalno sa svojom ponudom u istom tenderu, niti kao član druge grupe ponuditelja, odnosno postupanje suprotno zahtjevu ugovornog organa će imati za posljedicu odbijanje svih ponuda u kojima je taj ponuditelj učestvovao.

Grupa ponuditelja ne mora osnovati novo pravno lice da bi učestvovala u ovom postupku javne nabave.

 

GRUPA PONUDITELJA SOLIDARNO ODGOVARA ZA SVE OBAVEZE.

8. ZAHTJEVI PO PITANJU JEZIKA

Ponuda, svi dokumenti u vezi sa ponudom moraju biti napisani najednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prateća dokumentacija i tiskana literatura koju dostavi ponuditelj mogu biti napisani na drugom jeziku, u međunarodnoj upotrebi, pod uslovom da se uz njih dostavi zvaničan prijevod relevantnih dijelova na jeziku na kojem je napisana ponuda. Prijevod mora biti ovjeren od strane ovlaštenog sudskog tumača.

 

9. PRIPREMA PONUDE

Ponuditelji snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom.Stranice ponude se označavaju brojem na način daje vidljiv redni broj stranice Ako sadrži tiskanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju originalno numerirane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numeriraju dodatno. Ponuda mora biti čvrsto uvezana (osigurana jamstvenikom ili ukoričena u knjigu) na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerirani na način da je obezbijeđen kontinuitet numeriranja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uvjeta i drugih zahtjeva utvrđenih u tenderskoj dokumentaciji - pozivu za dostavu ponuda. Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuditelja, uz navođenje datuma ispravke.

Ponuditelji mogu izmijeniti ili dopuniti svoje ponude samo prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Izmjena i dopuna ponude se dostavlja na isti način kao i osnovna ponuda, sa obveznom naznakom da se radi o izmjeni ili dopuni ponude. Ponuditelj može u istom roku odustati od svoje ponude, dostavljanjem Ugovornom organu pisane izjave. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda, sa naznakom da se radi o odustajanju od ponude.

Dostavljanje alternativnih ponuda nije dozvoljeno.

 

10. PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆEG

Ugovorni organ će isključivo u svrhu poređenja ponuda primijeniti cjenovni preferencijalni tretman, u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, („Službeni glasnik BiH" broj: 34/20).

U svrhu poređenja ponuda, ugovorni organ će umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor domaćeg:

30% u postupcima javnih nabava kod kojih je objavljeno obavještenje o nabavci ili upućen poziv ponuđateljima za postupke koji nemaju obavještenje o nabavci u periodu od 01.06.2020. godine do 01.06.2021. godine."

Domaće ponude su ponude koje podnose pravna ili fizička lica sa sjedištem u BiH i koja su registrirana u skladu sa Zakonima u BiH, i kod kojih u slučaju ugovora o uslugama najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz BiH.

Domaćom ponudom se smatra i ponuda koju podnosi grupa ponuditelja koju čine pravna ili fizička lica sa sjedištem u državama potpisnicama CEFTE i koja su registrirana u skladu sa zakonima u državama potpisnicama CEFTE i najmanje jedno pravno ili fizičko lice sa sjedištem u Bosni i Hercegovini koje je registrirano u skladu sa zakonima u Bosni i Hercegovini, i kod kojih, u slučaju ugovora o uslugama, najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz Bosne i Hercegovine.

Da bi ostvarili pravo na preferencijalni tretman cijene, ponuditelji trebaju, kao dokaz o porijeklu usluge, odnosno kao dokaz da potpada odnosno ne pol pada pod odredbe o pre feiencj jalnom Ire i manu domaćeg zaokružiti odgovarajuću opciju u izjavi koja čini sastavni dio Obrasca za ponudu (Aneks 2).

Da bi ostvarili pravo na preferencijalni tretman ci june ponuditelji trebaju kao dokaz da pol padaj u odnosno ne potpadaju pod odredbe o prefcrcncijalnom tretmanu domaće p dostaviti izjavu da li potpada ili ne potpada pod odredbe u prefercnci jalnom tretmanu domaćeg. Izjava mora hiti potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuditelja.

Ukoliko ponuditelj ne zaokruži niti jednu opciju, ili zaokruži opciju, a ne dostavi posebnu izjavu smatrat će se da ponuda ne uživa preferencijalni tretman domaćeg.

Preferencijalni tretman cijena će se primjenjivati samo u svrhu poređenja ponuda prilikom ocijene ponuda. 

 

Napomena:

•        Ponuda ponuditelja koji ne uživa preferencijalni tretman domaćeg bit će tretirana bez primjene preferencijalnog tretmana ako ispunjava druge uvjete Ugovornog organa navedene u tenderskoj dokumentaciji (pozivu za dostavu ponuda).

•        Primjena preferencijalnog faktora je isključena u odnosu na ponude koje podnose pravna ili fizička lica sa sjedištem u državama potpisnicama CEFTE i koja su registrirana u skladu sa zakonima u državama potpisnicama CEFTE i kod kojih u slučaju ugovora o uslugama, najmanje 50 % radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz država potpisnica CEFTE.

• Preferencijalni tretman za ponuditelje iz država potpisnica Sporazuma o izmjeni i pristupanju Centralnoeuropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006) primjenjivat će se u skladu sa odredbama tog sporazuma.

 

11.     NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE:

Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljena u ugovornom organu, na adresi navedenoj u tenderskoj dokumentaciji - pozivu za dostavu ponuda, do datuma i vremena navedenog u tenderskoj dokumentaciji- pozivu za dostavu ponuda. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve neotvorene će biti vraćene ponuditelj u. Za Ugovorni organ nije relevantno kada je ponuda poslata niti na koji način. Ponuditelji koji ponude dostavljaju poštom preuzimaju rizik ukoliko ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog tenderskom dokumentacijom - pozivom za dostavu ponuda.

 

12.     ROK VAŽENJA PONUDE:

Ponuda mora da važi 180 dana računajući od isteka roka za podnošenje ponuda. U skladu sa člankom 60. stav (1) ZJN ako ponuditelj u ponudi ne navede period važenja ponude, smatra se da ponuda važi za period naznačen u ovom pozivu.

 

13.     ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJA PONUDA:

Ponuda će se dostaviti u originalu. Koverta sa ponudom se dostavlja na adresu Ugovornog organa: Ortiješ bb, Mostar, predajom na Pisarnicu direktno ili poštom.

Na koverti ponude mora biti naznačeno:

-        naziv i adresa Ugovornog organa

-        naziv i adresa ponuditelja

-        evidencijski broj nabave

-        naziv predmeta nabave

-        naznaka „NE OTVARAJ"

 

14.     DA LI SE UGOVOR ZA USLUGE ZAKLJUČUJE ZA JEDNOKRATNO IZVRŠENJE ODREĐENE USLUGE ILI NA PERIOD KOJI NE MOŽE BITI DUŽI OD 4 GODINE ?

Usluge će se pružati sukcesivno, prema potrebi Ugovornog organa, i to u periodu od 1 godine računajući od dana zaključenja Ugovora, s tim da Ugovor može prestati i ranije i to u trenutku utroška novčanih sredstava planiranih za ovu nabavu. Ugovor se zaključuje sa jednim ponuditeljem.

 

15.     KRAJNJI ROK ZA »OSTAVU PONUDA (datum, mjesto i vrijeme):

Krajnji rok za dostavu ponuda je 30.04.2021. godine (petak) do 13:00 h. Ponude primljene nakon isteka roka određenog za prijem ponuda neotvorene se vraćaju ponuditelj ima.

 

16. KONTAKT OSOBA, BROJ TELEFONA I ADRESA ELEKTRONSKE POSTE:

Azra Mulać Bulić; 036/281-006; azra.mulac@bhansa.gov.ba

Suzana Šimunović Zovko; 036/446-273, suzana.simunovic.zovko@bhansa.gov.ba

 

17.     Datum i vrijeme provođenja pregovora i / ili diskusija sa ponuditeljima ako je to neophodno:

Nema pregovora

 

18.     Način određivanja cijene ponude

Cijena ponude obuhvata sve stavke iz Obrasca za cijenu ponude. Za svaku stavku u Obrascu za cijenu ponude / prilog 1/ mora se navesti cijena. Cijena ne može biti nula, gratis niti besplatno.

Cijena ponude je nepromjenjiva.

U cijeni ponude se obavezno navodi cijena ponude (bez PDV-a), ponuđeni popust i na kraju cijena ponude sa uključenim popustom (bez PDV-a). Popust mora biti posebno iskazan, ukoliko nije posebno iskazan smatra se da nije ni ponuđen.

Cijena se u Obrascu za ponudu /prilog 2/ piše brojevima i slovima, a u slučaju neslaganja iznosa upisanih brojčano i slovima, prednost se daje iznosu upisanom slovima.

Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost, u Obrascu za ponudu na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.

 

19.     Valuta ponude

Cijena ponude se izražava u konvertibilnim markama (BAM), međutim, za ponuditelje iz inozemstva, mogu se dostaviti cijene i u EUR-ima, s tim što će se ukupni iznos preračunati u KM po tečaju koji utvrđuje Centralna banka Bosne i Hercegovine na dan otvaranja ponuda i zadržati po istom tečaju sve do isteka perioda važenja ponude.

 

20.     Povjerljivost dokumentacije

Povjerljive informacije koje su sadržane u bilo kojoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, financijske ili tehničke informacije ili poslovne tajne ili know how učesnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uvjetima otkrivati bilo kom licu koje nije zvanično uključeno u postupak nabave, odnosno u postupak ocjene ponuda. Nakon otvaranja ponuda nijedna informacija vezana za ispitivanje, pojašnjenje ili ocjenu ponuda ne smije se otkrivati nijednom učesniku postupka ili trećoj osobi prije nego što se odluka o rezultatu postupka ne saopšti učesnicima postupka.

Ugovorni organ zahtijeva od ponuđača da u ponudi navedu koje informacije se moraju smatrati povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljive.

Povjerljivim podacima ne mogu se smatrati (članak 11.ZJN):

•        Ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;

•        Predmet nabave, odnosno ponuđena usluga od koje zavisi poređenje sa tehničkom specifikacijom i ocjena da li je ponuditelj ponudio uslugu u skladu sa tehničkom specifikacijom;

Potvrde, uvjerenja od kojih zavisi kvalifikacija vezana za ličnu situaciju ponuditelja.

Ako ponuditelj označi povjerljivim podatke koji se u skladu sa ovom točkom TD ne mogu proglasit povjerljivim, ugovorni organ ih neće smatrati povjerljivim, a ponuda ponuđača neće biti odbijena. Ponuditelji ni na koji način ne smiju neovlašteno prisvajati, koristiti za svoje potrebe ili proslijediti trećim licima podatke, rješenja ili dokumentaciju (informacije, planove, crteže, nacrte, modele, uzorke, kompjuterske programe i dr.) koji su im stavljeni na raspolaganje ili do kojih su došli na bilo koji način u postupku javne nabave.

Ponuditelji mogu napraviti spisak (popunjen po šemi koja se nalazi u prilogu 5) informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim.

Ukoliko ponuditelj ne dostavi obrazac ili dostavi nepopunjen obrazac povjerljivih informacija, znači da iste nema i njegova ponuda po tom osnovu neće biti proglašena neprihvatljivom.

 

21. Podugovaranje

Ponuditeljima je dozvoljeno pod ugovaranje. Ponuditelji trebaju u obrascu za ponudu navesti da li namjeravaju sklapati podugovor sa trećom stranom. Ponuditelj sa najuspješnijom ponudom ne smije, bez prethodne suglasnosti ugovornog organa, sa trećom stranom sklapati podugovor ni o jednom bitnom dijelu ugovora. Ugovorni organ će biti blagovremeno obaviješten, prije sklapanja podugovora, o elementima ugovora za koje se sklapa podugovor i o identitetu podugovarača. Ugovorni organ će obavijestiti ponuditeljima o svojoj odluci u roku od 15 (petnaest) dana od prijema obavještenja o podugovaranju i navesti objektivne razloge ukoliko odbija odobriti takvu odluku. Ugovorni organ može provjeriti kvalifikacije podugovarača u skladu sa člankom 44. Zakona.

Ponuditelj kojem je dodijeljen Ugovor dužan je da prije realizacije podugovora dostavi ugovornom organu podugovor koji obavezno sadrži sljedeće elemente propisane članom 73. stav (4) Zakona, i to:

  • dio usluge koju će pružiti podugovarač,
  • predmet, količinu, vrijednost, mjesto i rok izvršenja usluge,
  • podatke o podugovaraču, i to: naziv podugovarača, sjedište, JIB/IDB, broj transakejskog računa i naziv banke kod koje se vodi.

Gore navedeni podaci iz podugovora su osnov za direktno plaćanje podugovaraču. Dobavljač kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.

Napomena: U skladu sa člankom 73. stav (2) ZJN, ako se ponuditelj izjasni da namjerava dio ugovora podugovaranjem prenijeli na treće strane, ugovorni organ dužan je u ugovor o javnoj nabavi unijeti tu odredbu kao osnov za zaključivanje podugovora između izabranog ponuditelja i podugovarača.

 

22. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora da sadrži:

Obrazac za cijenu ponude (popunjen, potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe ponuditelja) -prilog broj 1

Obrazac za ponudu - (popunjen, potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe ponuditelja) prilog broj 2

Izjava u vezi članka 45. ZJN - prilog broj 3 (za ponuđača koji se javlja u svojstvu pravnog lica) Izjava u vezi članka 52 ZJN- prilog broj 4 Dokazi u vezi članka 45. ZJN (za fizičko lice)

Izjava o povjerljivosti informacija - prilog broj 5 (Ukoliko ponuditelj ne dostavi obrazac ili dostavi nepopunjen obrazac povjerljivih informacija, znači da iste nema i njegova ponuda po tom osnovu neće biti proglašena neprihvatljivom)

Dokaz u vezi sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti

Dokazi u vezi tehničke i profesionalne sposobnosti

Ponuda obavezno sadrži potpis podnositel ja ponude ili ovlaštenog lica na osnovu punomoći koja se u tom slučaju prilaže u originalu il ovjerenoj kopiji, a sve u skladu sa člankom 58. ZJN

 

23.     Cjelokupna komunikacija između Ugovornog organa i ponuditelja odvijat će se pisanim putem (mail, pošta).

24.     ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE PREUZETI POZIV ILI DODATNA DOKUMENTACIJA

Poziv za dostavu ponuda ili dodatna dokumentacija ukoliko bude predviđena u tijeku postupka, može se preuzeti na adresi:

Na web stranici ugovornog organa: www.bhansa.gov.ba,  u rubrici javne nabave. S obzirom da Ugovorni organ ne raspolaže podacima koji su ponuditelji direktno preuzeli poziv sa navedene internet stranice, sva eventualna pojašnjenja, izmjene i dopune poziva će biti objavljeni na internet stranici i smatrat će se da su ponuditelji danom objave obaviješteni o istim U prostorijama Ugovornog organa na adresi Ortiješ bb Mostar Putem pošte, mail a

 

 

PRILOZI:

Obrazac za cijenu ponude- usluge - prilog broj 1

Obrazac za ponudu — prilog broj 2

Izjava iz članka 45. . ZJN — prilog broj 3

Izjava iz članka 52. ZJN prilog broj 4

Izjava opovjerljivosti informacija -prilog broj 5

 

POZIV

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: