Nabavka okruglog i kvadratnog čelika za valjke

Datum objave: 22.09.2016. 15:44 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

663-1-1-1981-3-364/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB 4209020780003
Kontakt osoba Edin Šehanović
Adresa Mije Keroševića Guje br. 1
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 280-083
Faks (035) 287-460
Elektronska pošta poslovikomercijale@kreka.ba
Internet adresa www.kreka.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Okrugli i kvadratni čelici za valjke

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Okrugli i kvadratni čelici za valjke

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 14622000-7 Čelik


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

262870,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Pogon "Radionice" u Šićkom Brodu

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 6 (šest) mjeseci od stupanja ugovora na snagu ili do realizacije finansijske vrijednosti ugovora, u zavisnosti koji uslov prije
nastupi

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Eliminatorni uslov:
Uslovi plaćanja - minimalno 30 dana od dana fakturisanja (koje ne zahtijeva garanciju za odgođeno plaćanje).

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

a) Da je ponuđač solventan (da mu glavni račun nije bio u blokadi) u posljednjih 6 (šest) mjeseci prije roka za
dostavljanje ponuda
b) Nepromjenjivost cijena za vrijeme trajanja ugovora
c) Da ponuđač dostavi potpisanu i ovjerenu Izjavu da će prilikom isporuke robe dostaviti EUR 1 obrazac (samo za
ino ponuđače)

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

a) Prihvatanje kompletnosti i ispunjenosti svih iskazanih zahtjeva tehničke specifikacije
b) Uspješno iskustvo u realizaciji ugovora koji su vezi sa predmetnom nabavkom, u posljednje 2 (dvije) godine, ukupne
vrijednosti minimalno 130.000,00 KM.
c) Da ponuđač dostavi naziv i sjedište proizvođača robe koju nudi
d) Da ponuđač prilikom isporuke robe dostavi atest proizvođača o kvalitetu robe u skladu sa odgovarajućim tehničkim
zahtjevima iz tehničkog dijela tenderske dokumentacije
e) Da ponuđač vrši isporuku robe sukcesivno, u roku 30 (trideset) dana od izdavanja Narudžbe
f) Vremenska garancija kvaliteta za ponuđene robe od najmanje 12 (dvanaest) mjeseci od dana isporuke

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

11.10.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.10.2016. 12:30:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 11.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto Mije Keroševića Guje 1, 75000 Tuzla (Direkcija Društva)

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Kontakt osoba za tehnička pitanja je Sabina Osmanović, tel. 035/349-576.
Kontakt osoba za komercijalna pitanja je Lejla Husejnović, tel. 035/287-501.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
663-1-1-1981-3-364/16
PODIJELI: