Nabavka opreme i alata za protivpožarnu zaštitu

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 43, 02.06.2014

JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D.
SOKOLAC
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 370-7-1-4-1235/14
OdjeljakI.1: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Kontakt osoba: Tomislav Jovanović
Adresa: Romanijska 1
Poštanski broj: 71350
Opština /Grad: Sokolac
IDB/JIB: 4400632340004
Telefon: 057405300
Faks: 057405341
Elektronska po{ta: uprava@sumers.org
Internet adresa:www.sumers.org
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javni subjekt
I.3.b. Nivo: Republika Srpska
I.3.c. Djelatnost: Ostalo
I.4. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka opreme i alata za protivpožarnu zaštitu, za potrebe
organizacionih dijelova Javnog preduzeća.
II.2.b. Kratak opis predmeta ugovora
Lot 1. Oprema za protivpožarnu zaštitu
Lot 2. Alat za protivpožarnu zaštitu
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 10.6.2014. Vrijeme: 10:00
Adresa i mjesto: Direkcija JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d.
Sokolac,
Romanijska 1.
71 350 Sokolac
(D-8501-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: