Nabavka opreme za formiranje bekap lokacije

Izvor: eKapija.ba, 29.05.2014.

Tehnički zadatak

Nabavka opreme za formiranje bekap lokacije

 investicija broj A 1-14-18 IT 1.8.1.1

 

1.

1. Preduzeće

- poštanska adresa

- telefon

- faks

- direktor

1.1. Akcionarsko društvo za proizvodnju, preradu i promet derivata

Rafinerija ulja Modriča a.d. Modriča

Ul. Vojvode Stepe Stepanovića 49

Modriča, Republika Srpska, BiH

+387 53 810 111

 +387 53 812 541

Roman M. Romanov

2.

Lokacija objekata

2.1. Modriča, Republika Srpska, BiH

3.

Vrsta radova

3.1. Nabavka opreme za bekap lokacije

4.

Klimatski i seizmološki uslovi

4.1. Klimatski uslovi:

- umjereni klimatski pojas, umjereno-kontinentalna klima,

- srednja temperatura u januaru -11,2 °C, u julu +28,7 °C

5.

Osnovni zahtjevi prema sadržaju

Predmet projektnog zadatka

 

Nabavka opreme za formiranje bekap lokacije:

Red.broj

Opis

Kom.

1

Server rack 24 U 19"

1

2

UPS rack mount 19", 3000 VA, autonomija 15 minuta

1

3

Disk storage rack mount 19", minimalno 8 TB disk kapaciteta sa mogućnošću dogradnje, RAID 5

1

4

IBM server System X 3550 M3:

2 x XEON procesor E5620, 2,4 GHz

64 GB RAM

— HD nije potreban

1

Obezbijeđeno je povezivanje sa osnovnom lokacijom posvećenom optičkom paricom i svičevima Cisco Catalist  2960 G.

6.

Naučni, tehnički i drugi zahtjevi prema tehničkom projektu

6.1. Predložena oprema morada zadovolji savremene tehničke i tehnološke zahtjeve.     

7.

Osnovni zahtjevi prema sadržaju komercijalnog dijela ponude              

7.1. Ukupna vrednost posla; 

7.2. Uslove i način plaćanja;

7.3. Garancija i odgovornost; 

7.4. Krajnji rok nabavke 

7.5. Kopija registracije firme 

7.6. Kopija uvjerenja o registraci:i PDV obvsznika 

7.7. Referenc lista

8.

Rokovi za dostavljanje tehničko-  komercijalnih ponuda

8.1. Krajnji rok za podnošenje ponudaje 13.juni 2014. god.                         

9.

Kompletnost tehničko-komercijalnih ponuda, koji se predaje naručiocu i način na koji se dostavljaju

9.1. Ponude slati u zatvorenim i zapečaćenim kovertama sa naznakom

„Ne otvarati-ponuda za mrežnu opremu - investicija broj A 1-114 IT 1.8.1.1". '

 

Tel: ++387 53 822 339

gordan@modricaoil.com

www.modricaoil.com

 

Tehnički direktor

Zoran Jovanović                              

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: