Nabavka opreme za nadogradnju sistema daljinskog nadzora i upravljanje energetskim objektima BH Line i BH Mobile

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 45, 09.06.2014

DIONIČARSKO DRUŠTVO BH TELECOM
SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI SA MEĐUNARODNOM OBJAVOM
BROJ 243-1-1-11-1041/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: DIONIČARSKO DRUŠTVO BH
TELECOM SARAJEVO
Kontakt osoba: Azra Softić
Adresa: OBALA KULINA BANA 8
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200211100005
Telefon: 033446774
Faks: 033224536
Internet adresa:www.bhtelecom.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Telekomunikacije
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nadogradnja sistema daljinskog nadzora i upravljanje energetskim
objektima BH Line i BH Mobile
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nadogradnja sistema daljinskog nadzora i upravljanje energetskim
objektima BH Line i BH Mobile
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
U skladu da tenderskom dokumentacijom
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
4.500.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
31.12.2015
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
U skladu sa tenderskom dokumentacijom
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 21.7.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 21.7.2014. Vrijeme: 13:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 21.7.2014. Vrijeme: 13:30
Mjesto: Obala Kulina Bana 8, 71000 Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Za preuzimanje/dobijanje tenderske dokumentacije ponuđač je
obavezan dostaviti pismeni zahtjev na fax 033 / 224 -536 ili na
Protokol BH Telecoma, Obala Kulina bana 8, Sarajevo, i predočiti
dokaz o izvršenoj uplati naknade troškova za tendersku
dokumentaciju.
Novčana naknada sa naznakom: "za tendersku dokumentaciju broj
08-3954/13 A.S. za nabavku Nadogradnje sistema daljinskog
nadzora i upravljanje energetskim objektima BH Line i BH Mo-
bile", iznosi 30,00 KM i uplaćuje se na račun broj:
1610000030950092 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo (na naloga
za uplatu potrebno je navesti i PDV broj ponuđača);
ili za inostrane ponuđače iznos od 15,34 EUR: SNJIFT:
RZBABA2S, IBAN Code: BA391611000001248933.
Prije otkupa tenderske dokumentacije zainteresirani ponuđači
imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju isključivo na
Protokolu BH Telecoma svakim radnim danom od 07:30 do 16:00
sati. Tenderska dokumentacija može se preuzeti lično na protokolu
BH Telecoma uz pismeni zahtjev za preuzimanje tenderske
dokumentacije - u skladu sa stavom 1 ove tačke ili će ista na osnovu
pismenog zahtjeva biti poslana preporučenom poštom na adresu
ponuđača.
Ponuđač tendersku dokumentaciju može obezbjediti i na način da
ista bude poslana brzom poštom na trošak ponuđača, uz obavezu da
ponuđač navede i dostavljača kojem će dati nalog za preuzimanje
tenderske dokumentacije na protokolu BH Telecom-a.
"Smatrat će se da je ponuđač momentom plaćanja izvršio i
preuzimanje tenderske dokumentacije , jer mu je ista u tom periodu
bila na rapolaganju . Za troškove otkupa tenderske dokumentacije
BH Telecom d.d. Sarajevo će ponuđaću ispostaviti fakturu".
Ponuđač je dužan dostaviti sve tražene dokumente, svi dokumenti
treba da budu složeni i čvrsto uvezani, te označeni rednim
brojevima.
Zapečaćenu ponudu sa naznačenom punom adresom ponuđača
dostaviti poštom ili lično na adresu: BH Telecom d.d., Sarajevo,
Protokol, Obala Kulina bana 8, 71 000 Sarajevo sa naznakom:
"Ponuda za nabavku Nadogradnje sistema daljinskog nadzora i
upravljanje energetskim objektima BH Line i BH Mobile br.
09-31950/14 A.S. " - NE OTVARAJ.
Ponude dostavljene nakon datuma i sata naznačenih u tački IV.4. i
ponude koje nisu predate putem Protokola se neće razmatrati i biće
vraćene na adresu ponuđača neotvorene. Naručilac ne snosi
nikakve troškove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih
razjašnjenja nejasnoća iz ponude mogu se pozvati određeni
ponuđači da u toku razmatranja ponuda, a prije donošenja konačne
odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u
vezi sa ponudom. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na
pismeni upit, a najkasnije do 11.07.2014. godine do 16:00 sati- na
fax: 033 224 536. Kontakt osoba Azra Softić,
azra.softicŽbhtelecom.ba
POSEBNA NAPOMENA:
OVO OBAVJEŠTENJE O NABAVCI JE JEDNAKO
OBVJEŠTENJU O NABAVCI BR. 243- 1 - 1 - 1-1039/14 KOJE
JE OBJAVLJENO U SLUŽBENOM GLASNIKU BR.43/14 OD
02.06.2014. TEHNIČKOM GREŠKOM NIJE OBJAVLJENO
KAO MEĐUNARODNO OBAVJEŠTENJE O NABAVCI KOJE
SE OVIM OBAVJEŠTENJEM ISPRAVLJA. SHODNO TOME
ROK ZA PRIJEM PONUDA SE POMJERA ZA 7 DANA A SVE
U CILJU POŠTOVANJA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
I NEDISKRIMINACIJE PONUĐAČA
BH TELECOM JOINT STOCK COMPANY
PROCUREMENT NOTICE
INTERNATIONAL PUBLICATION
Part I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. Contracting authority data
Official name: BH Telecom Joint Stock Company
Contact person: Azra Softić
Address: OBALA KULINA BANA 8
Postal code: 71000
Municipality/City: Sarajevo - Centar
Identification number: 4200211100005
Telephone: 033446774
Fax: 033224536
Internet address: www.bhtelecom.ba
I.2. Address for obtaining tender documents
As in I.1
I.3. Type of the contracting authority, level and main activity
I.3.a. Type of contracting authority: Public enterprise
I.3.b. Level of government where contracting authority belong to:
Entity level,Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Main activity of contracting authority: Telecommunication
Part II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1. Type of the contract
Goods
II.1.a. Title of the object of the contract
Upgrade of Remote Monitoring System and BH Line and BH Mo-
bile Energy Facilities Management
II.1.b. Description of the object of the contract
Upgrade of Remote Monitoring System and BH Line and BH Mo-
bile Energy Facilities Management
II.1.c. Total quantity (number of units) or scope of the contract
As it njas mentioned njithin Tender Documentation
Part III: PROCEDURE
III.1. Type of procedure
Open procedure
III.2. Conditions for obtaining tender documents
III.2.a. Date
Obtainable until: 21.7.2014.
III.2.b. Price of tenders documents, if a fee is required
15,34 Eur
III.3. Deadline and address for receipt of tenders/request to
participate
Date: 21.7.2014.
Time: 13:00
Address and place: Obala Kulina Bana 8, 71000 Sarajevo
Part IV: ADDITIONAL INFORMATION
To take over/obtain Tender Documents the Tenderer is obliged to
submit written request onto fax +387 33 22 45 36 and onto Protocol
Dept. Of BH Telecom, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo,
B&H, and present the proof related to performed payment regard-
ing costs compensation for Tender Documents. Money compensa-
tion having the indication -For Tender Documents No. 08-3954/13
A.S.? is amounting to 15,34 EUR for foreign Tenderers and is to be
paid onto Account Number:1610 0000 3095 0092 with Raiffeisen
bank d.d. Sarajevo, SNJIFT: RZBABA2S, IBAN Code: BA39
1611 0000 0124 8933.
BH Telecom d.d. Sarajevo is to issue the invoice to the Tenderer re-
garding Tender Documents costs.
Tender Documents could be taken over in person at BH Telecom
Protocol Dept., with written request regarding Tender Documents
taking over. The Contracting Authority shall not bear any responsi-
bility either for late delivery or non-arrival of Tender Documents.
Sealed request regarding participation with indicated candidate ad-
dress is to be delivered via mail or in person onto the address: BH
Telecom d.d., Sarajevo, Protocol, Obala Kulina bana 8, 71000
Sarajevo having indication: Tender No. 08-3954/13 A.S za
nabavku Nadogradnja sistema daljinskog nadzora i upravljanje
energetskim objektima BH Line i BH Mobile" - NE OTVARAJ!
The tenders regarding participation being submitted after the date
and hour indicated within Article III.3. as well as the tenders regard-
ing participation njhich njere not submitted via Protocol Dept. shall
not to be taken into consideration and shall be returned onto the
Tenderer"s address unopened. With regard to eventual clarifica-
tions within Tender when Tenders taking into consideration, certain
tenderers could be invited in writing, to give some additional infor-
mation regarding the Tender. All additional information could be
obtained upon written request delivered until 11.07.2014. up to
16:00hrs onto the fax num 033 224 536
(E-9101-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: