Nabavka opreme za najam sustava tehničke zaštite i usluga dojavnog Centra i intervencije - Općina Kupres

Datum objave: 22.09.2016. 14:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.09.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

12-7-2-6-3-7/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OPĆINA KUPRES
IDB/JIB 4281022240009
Kontakt osoba BRANKA KRŽELJ
Adresa Vukovarska 2
Poštanski broj 80320 Kupres (hp mo)
Općina/Grad Kupres (FBiH)
Telefon (034) 276-321
Faks (034) 276-333
Elektronička pošta branka.krzelj.saric@gmail.com
Internet adresa www.opcinakupres.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Kupres (FBiH)

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge istrage i osiguranja, osim usluga oklopnih vozila

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

"Nabavka opreme za najam sustava tehničke zaštite i usluga dojavnog Centra i intervencije - Općina Kupres"

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

"Nabavka opreme za najam sustava tehničke zaštite i usluga dojavnog Centra i intervencije - Općina Kupres".

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66519200-3 Usluge osiguranja tehničke opreme


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

39.600,00 KM sa PDV-om

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

33846,15

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

O.Š. "fra Miroslava Džaje" u Kupresu, Centar za socijalni rad Kupres, J.K.P. d.o.o. Kupres i Dječiji vrtić "Pahuljica" Kupres i
Vodosprema Hajdarevac.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

36 mjeseci od sklapanja ugovora.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Općina Kupres.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Nema.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

30.9.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 30.9.2016. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 30.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto Općina Kupres, Vukovarska, broj: 2., Velika Sala za sastanke, 3 (treći) kat.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Za tendersku dokumentaciju se ne plaća naknada, jer javno objavljena na Portalu. Ponude se predaju na Prijemnom Uredu,
Općine Kupres, Šalter Sala do 30.09.2016. godine do 12, 00 sati.


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kontakt osoba BRANKA KRŽELJ
Adresa Vukovarska 2
Poštanski broj 80320 Kupres (hp mo)
Općina/Grad Kupres (FBiH)
Telefon (034) 276-321
Faks (034) 276-333
Elektronička pošta branka.krzelj.saric@gmail.com
Internet adresa www.opcinakupres.ba

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
12-7-2-6-3-7/16
PODIJELI: