Nabavka opreme za telemetriju

Datum objave: 06.09.2016. 08:50 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

176-7-1-23-3-13/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP ''VODOVOD I KANALIZACIJA KALESIJA'' D.O.O. KALESIJA
IDB/JIB 4209001720008
Kontakt osoba MEHO AVDIĆ
Adresa Patriotske lige bb
Poštanski broj 75260 Kalesija (bhp sa)
Općina/Grad Kalesija
Telefon (035) 630-488
Faks (035) 630-488
Elektronska pošta vodovodkalesija@gmail.com
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo


Općinski nivo (FBIH),Kalesija

I 5.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Oprema za telemetriju


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Oprema za telemetriju-proširenje sistema telemetrije za PS''Krušik'',rezervoar/PS''Međaš'', rezervoar ''Pješavica'' i rezervoar
''Kalesija'',sa ostavljanjem mogućnosti proširenja na ostale vodne objekte.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 32441000-6 Oprema za telemetriju


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Na lokacijama komandnih prostorija na predmetnim vodnim objektima

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

22.9.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.9.2016. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 22.9.2016. 10:10:00
Adresa i mjesto Sjedište ugovornog organa u Kalesiji;Ul. Patriotske lige bb 75260 Kalesija

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Novčana naknada za originalnu tendersku dokumentaciju u iznosu od 10,00KM sa zaračunatim PDVom, može se uplatiti na
blagajni ugovornog organa ili na ŽR 1321400311461362 kod NLB Tuzlanske banke. Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti
dokaz o uplati novčane naknade za originalnu tendersku dokumentaciju u iznosu od 10,00KM sa zaračunatim PDVom, u
suprotnom bez uplate, ponude ponuđača će biti vraćene ponuđačima ne otvorene.
Originalna TD se može preuzeti na jedan od slijedećih načina za koji se opredjeli ponuđač:
- lično preuzimanje uz dostavljanje dokaza o uplati, u poslovnim prostorijama ugovornog organa
- na pismeni zahtjev ponuđača, uz dostavljanje dokaza o uplati, putem JP ''BH pošta''
- zajedno sa pozivom za dostavu ponude(obavezno dostavljanje dokaza o uplati uz ponudu)
Kada ponuđač uputi pismeni zahtjev i dokaz o uplati za dostavu originalne TD ugovorni organ otprema istu odmah a
najkasnije od 3 dana od dana prijema zahtjeva.
Napomena:Ugovorni organ ne snosi nikakvu odgovornost u pogledu dostavljanja TD poštom i ne odgovara za eventualno
kašnjenje dostave jer ponuđači biraju najsigurniji način preuzimanja TD i upotpunosti upoznati su sa načinom preuzimanja i
dostavljanja iste. Uvid u TD može se izvršiti u sjedištu ugovornog organa svakim radnim danom u vremenu od 08 do 14:30
sati, ili putem e-mail adrese: vodovodkalesija@gmail.com u istom vremenskom periodu.
Napomena: Ugovorni organ nije tehnički opremljen i ne može dostavljati originalnu TD putem e-maila, a originalnu TD na
osnovu koje se može podnijeti ponuda u ovom postupku javne nabavke dostavljamo na načine opisane u tački 12. tenderske
dokumentacije i ovim dodatnim informacijama.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
176-7-1-23-3-13/16
PODIJELI: