Nabavka originalnih auto dijelova iz programa VW i Škoda i auto guma

Datum objave: 08.09.2016. 09:30 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

488-1-1-62-3-62/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
IDB/JIB 4218294630007
Kontakt osoba Elma Osmanović
Adresa Trg BiH broj 6
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 406-218
Faks (032) 406-218
Elektronska pošta komercijala@mupzdk.gov.ba
Internet adresa www.mupzdk.gov.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

252000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1: Sukcesivna nabavka originalnih auto dijelova iz programa VW; LOT 2: Sukcesivna nabavka originalnih auto dijelova iz
programa ŠKODA; LOT 3: Sukcesivna nabavka auto guma


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1: Sukcesivna nabavka originalnih auto dijelova iz programa VW; LOT 2: Sukcesivna nabavka originalnih auto dijelova iz
programa ŠKODA; LOT 3: Sukcesivna nabavka auto guma

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34330000-9 Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile
  34351100-3 Gume za automobile


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

24.10.2016.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

20,00 KM

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.10.2016. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 24.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto Sala Kabineta na II spratu MUP-a u sjedištu

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Za preuzimanje tenderske dokumentacije plaća se iznos od 20,00 KM. Ovaj iznos pokriva samo stvarne troškove papira,
štampanja, umnožavanja, za nosač podataka i slanja tenderske dokumentacije ponuđačima. Uplate vršiti kod IKB Zenica, na
transakcijski račun broj: 134-010-0000001672, vrsta prihoda 722612, općina 103, budžetska organizacija 1501001, svrha
doznake: uplata tenderske dokumentacije (za MUP ZE-DO kantona).


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1: Sukcesivna nabavka originalnih auto dijelova iz programa VW

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1: Sukcesivna nabavka originalnih auto dijelova iz programa VW

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34330000-9 Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u Aneksu II

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

150000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MUP Ze-Do kantona- sjedište

VI Dodatne informacije

Za preuzimanje tenderske dokumentacije plaća se iznos od 20,00 KM. Ovaj iznos pokriva samo stvarne troškove papira,
štampanja, umnožavanja, za nosač podataka i slanja tenderske dokumentacije ponuđačima. Uplate vršiti kod IKB Zenica, na
transakcijski račun broj: 134-010-0000001672, vrsta prihoda 722612, općina 103, budžetska organizacija 1501001, svrha
doznake: uplata tenderske dokumentacije (za MUP ZE-DO kantona).ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2: Sukcesivna nabavka originalnih auto dijelova iz programa ŠKODA

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2: Sukcesivna nabavka originalnih auto dijelova iz programa ŠKODA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34330000-9 Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u Aneksu II

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

42000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MUP Ze-Do kantona- sjedište

VI Dodatne informacije

Za preuzimanje tenderske dokumentacije plaća se iznos od 20,00 KM. Ovaj iznos pokriva samo stvarne troškove papira,
štampanja, umnožavanja, za nosač podataka i slanja tenderske dokumentacije ponuđačima. Uplate vršiti kod IKB Zenica, na
transakcijski račun broj: 134-010-0000001672, vrsta prihoda 722612, općina 103, budžetska organizacija 1501001, svrha
doznake: uplata tenderske dokumentacije (za MUP ZE-DO kantona).ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3: Sukcesivna nabavka auto guma

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3: Sukcesivna nabavka auto guma

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34351100-3 Gume za automobile

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u Aneksu II

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

60000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MUP-Ze-Do kantona- sjedište

VI Dodatne informacije

Za preuzimanje tenderske dokumentacije plaća se iznos od 20,00 KM. Ovaj iznos pokriva samo stvarne troškove papira,
štampanja, umnožavanja, za nosač podataka i slanja tenderske dokumentacije ponuđačima. Uplate vršiti kod IKB Zenica, na
transakcijski račun broj: 134-010-0000001672, vrsta prihoda 722612, općina 103, budžetska organizacija 1501001, svrha
doznake: uplata tenderske dokumentacije (za MUP ZE-DO kantona).INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Ministry of Internal Affairs of Zenica-Doboj Canton
UIN 4218294630007
Contact person Elma Osmanović
Address Trg BiH broj 6
Postal code 72000 Zenica (bhp sa)
Municipality/City Zenica
Telephone (032) 406-218
Fax number (032) 406-218
Email address komercijala@mupzdk.gov.ba
Website address www.mupzdk.gov.ba

I 2. Address for obtaining tender documents

As in I 1.

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Canton level,Zenica-Doboj Canton

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

LOT 1:Successive purchase of original auto parts from programme VW; LOT 2: Successive purchase of original auto parts
from programme SKODA; LOT 3: Successive purchase of auto tires


II 1.b. Description of the object of the contract

LOT 1:Successive purchase of original auto parts from programme VW; LOT 2: Successive purchase of original auto parts
from programme SKODA; LOT 3: Successive purchase of auto tires

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

Main vocabulary
Code Description
Main object 34000000-7 Transport equipment and auxiliary products to
transportation
34330000-9 Spare parts for goods vehicles, vans and cars
Additional object(s)
34351100-3 Tyres for motor cars

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

Described in Annex 2

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

No

III 2.b. Obtainable until

24.10.2016.

III 2.c. The fee for the tender documents

Yes

III 2.c-1. Amount

20,00 KM

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 24.10.2016. 11:00:00
Address and place Ministry of Internal Affairs of Zenica-Doboj Canton, Trg BiH br. 6, 72000 Zenica

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

It is necessary to pay 20,00 KM for taking over the tender documentation. This amount covers only the material costs of
paper, printing, copying, for data presentation and post costs of tender documentation to tenderers. The payment should
be effected with IKB Zenica, transaction No: 134-010-0000001672, type of income 722612, municipality 103, budget
organisation 1501001, purpose of payment: payment for tender documentation (for Ministry of Internal Affairs of
Zenica_Doboj Canton)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
488-1-1-62-3-62/16
PODIJELI: