Nabavka osnovnog energenta-drvni otpad (piljevina i sječka) za 2014. godinu

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 45, 09.06.2014

KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKE TOPLANE"
AD
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 862-1-1-1-11/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KOMUNALNO PREDUZEĆE
"GRADSKE TOPLANE" AD
Kontakt osoba: Aleksandar Mirković
Adresa: SRPSKIH RATNIKA BB
Poštanski broj: 71420
Opština/Grad: Pale-RS
IDB/JIB: 4400568740001
Telefon: 057227033
Faks: 057227033
Elektronska po{ta: toplane@paleol.net
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: PALE-RS
I.5.c. Djelatnost: Prenos ili distribucija plina ili toplotne
energije
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka osnovnog energenta-drvni otpad za 2014. godinu
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Predmet ugovora je nabavka osnovnog energenta- drvni
otpad(piljevina i sječka) nastao u tekućoj proizvodnji , a za
potrebe preduzeća u 2014. godini.Ukupna potrebna količina je 27
000pmi to piljevine u iznosu od 15 000nmi sječke u iznosu od 12
000nm.
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
27 000pm
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
400.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Kotlovnica preduzeća KP"Gradske toplane" a.d. Pale
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
31.12.2014.
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.1.a. Podkriteriji
1. cijena ponude, učešće:85,00 %
2. rok plaćanja, učešće:15,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
30.6.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 30,00
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 8.7.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 8.7.2014. Vrijeme: 11:00
Mjesto: U prostorijama KP"Gradske toplane" a.d. Pale
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Ponude moraju biti zaprimljene na protokolu ugovornog organa
KP"Gradske toplane" a.d. Pale, Ul. Srpskih ratnika bb 71 420
Pale, najkasnije do 08.07.2014. godine do 10:00 časova.Ponude se
otvaraju u prostorijama ugovornog organa dana 08.07.2014. godine
u 11:00 časova u prisustvu komisije i dobavljača koji ‘ele
prisustvovati.Dodatne informacije dobavljači mogu dobiti na
telefon broj 057/227-033 ili lično u prostorijama preduzeća.
(A-8897-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: