Nabavka ostalog ugradnog i potrošnog materijala za potrebe O.J.Klinika za ortopediju i traumatologiju: osteosintetski materijal, izoelastični čavao za dječije prijelome femura i tibije...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 34, 05.05.2014

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U
SARAJEVU
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 506-1-1-1-764/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Kontakt osoba: Mr.ph.spec. Indira Perla tel. 033 298 142,
Amina Šuko tel. 033 298 444, fax. 033 266 841,
e-mail. indira.perla@kcus.ba
Adresa: Bolnička 25
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200089110002
Telefon: 033298142
Faks: 033266841
Elektronska pošta: indira.perla@kcus.ba
Internet adresa:www.kcus.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 28
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ostali ugradni i potrošni materijal za potrebe O.J.Klinika za
ortopediju i traumatologiju KCUS-a
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 23.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 2,00KM po LOT-u+17%PDV-a
ili T.D.56,00KM+17%PDV-a
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 2.6.2014. Vrijeme: 13:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 2.6.2014. Vrijeme: 14:00
Mjesto: Zgrada TEB-a soba br.2
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
U skladu sa članom 18. ZJN BiH uplata se vrši na transakcijski
račun KCUS-a na broj 3389002207951937 UniCredit bank d.o.o.,
u svrhu "Otkup tenderske dokumentacije za nabavku Ostalog
ugradnog i potrošnog materijala za potrebe O.J.Klinika za
ortopediju i traumatologiju KCUS-a "
ANEKS A
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kontakt osoba: Glavni protokol KCUS-a
Adresa: Bolnička 25
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
Telefon: 033298142
Faks: 033266841
Elektronska po{ta: indira.perla@kcus.ba
Internet adresa:www.kcus.ba
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Osteosintetski materijal
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
36 mjeseci
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
" Franko skladište kupca" - Klinička apoteka
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Izoelastični čavao za dječije prijelome femura i tibije
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
36 mjeseci
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
" Franko skladište kupca" - Klinička apoteka
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Oprema
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
36 mjeseci
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
" Franko skladište kupca" - Klinička apoteka
ANEKS B
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nadomjestak koštanog grafta
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
36 mjeseci
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
" Franko skladište kupca" - Klinička apoteka
ANEKS B
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Vanjski, kružni, hibridni fiksator ILIZAROV
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
36 mjeseci
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
" Franko skladište kupca" - Klinička apoteka
ANEKS B
Lot broj 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Hemostatske spužvice
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
36 mjeseci
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
" Franko skladište kupca" - Klinička apoteka
ANEKS B
Lot broj 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sistem za intramedularnu fiksaciju natkoljenice, gornjeg dijela
natkoljenice i potkoljenice
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
36 mjeseci
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
"Franco skladište kupca " - Klinika za ortopediju i traumatologiju
ANEKS B
Lot broj 8
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Hirurški instrumenti I
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
36 mjeseci
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
" Franko skladište kupca" - Klinička apoteka
ANEKS B
Lot broj 9
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Jednokratni sterilni veš
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
36 mjeseci
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
" Franko skladište kupca" - Klinička apoteka
ANEKS B
Lot broj 10
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ploča kondilarna
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
36 mjeseci
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
" Franko skladište kupca" - Klinička apoteka
ANEKS B
Lot broj 11
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Koštani cement
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
36 mjeseci
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
" Franko skladište kupca" - Klinička apoteka
ANEKS B
Lot broj 12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Artroskopija - implantati i instrumenti koji nisu opisani na drugim
mjestima
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
36 mjeseci
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
"Franco skladište kupca " - Klinika za ortopediju i traumatologiju
ANEKS B
Lot broj 13
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Setovi
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
36 mjeseci
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
" Franko skladište kupca" - Klinička apoteka
ANEKS B
Lot broj 14
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sterilni markeri za operativno polje
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
36 mjeseci
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
" Franko skladište kupca" - Klinička apoteka
ANEKS B
Lot broj 15
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sistem za proksimalni femur - rimovani čavao od titanijuma
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
36 mjeseci
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
"Franco skladište kupca " - Klinika za ortopediju i traumatologiju
ANEKS B
Lot broj 16
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Artroskopija ramena, koljena, skočnog zgloba, nestabilnosti,
hrskavica
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
36 mjeseci
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
"Franco skladište kupca " - Klinika za ortopediju i traumatologiju
ANEKS B
Lot broj 17
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sistem za radiofrekventnu ablaciju za mašinu ARTHROCARE
2000 ili ekvivalent
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
36 mjeseci
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
"Franco skladište kupca " - Klinika za ortopediju i traumatologiju
ANEKS B
Lot broj 18
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Shanjer STORZ ili ekvivalent
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
36 mjeseci
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
"Franco skladište kupca " - Klinika za ortopediju i traumatologiju
ANEKS B
Lot broj 19
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Artroskopske optike
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
36 mjeseci
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
" Franko skladište kupca" - Klinička apoteka
ANEKS B
Lot broj 20
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
LCP set za male fragmente kompatibilan sa postojećim sistemom
SYNTHES ili ekvivalent
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
36 mjeseci
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
" Franko skladište kupca" - Klinička apoteka
ANEKS B
Lot broj 21
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
LCP set za velike fragmente kompatibilan sa postojećim sistemom
SYNTHES ili ekvivalent
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
36 mjeseci
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
" Franko skladište kupca" - Klinička apoteka
ANEKS B
Lot broj 22
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Kanilirani vijci od titanijuma veličine 2.0-7.5 i ugaono stabilni
implantati od titanijuma (Alternativa za SYNTHES) Instrumenatrij
Gratis
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
36 mjeseci
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
" Franko skladište kupca" - Klinička apoteka
ANEKS B
Lot broj 23
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Intramedularni sistem za proksimalni humerus i dijafizu humerusa
(Instrumentarij Gratis)
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
36 mjeseci
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
"Franco skladište kupca " - Klinika za ortopediju i traumatologiju
ANEKS B
Lot broj 24
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Retrogradni čavao za femur, sa 4 rupe prema koljenu
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
36 mjeseci
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
"Franco skladište kupca " - Klinika za ortopediju i traumatologiju
ANEKS B
Lot broj 25
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Vanjski fiksator (Instrumentarij Gratis)
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
36 mjeseci
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
" Franko skladište kupca" - Klinička apoteka
ANEKS B
Lot broj 26
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Dodaci za endoprotetiku
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
36 mjeseci
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
" Franko skladište kupca" - Klinička apoteka
ANEKS B
Lot broj 27
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Proteza intervertebralnog diska vratne kičme
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
36 mjeseci
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
"Franco skladište kupca " - Klinika za ortopediju i traumatologiju
ANEKS B
Lot broj 28
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Hirurški instrumenti II
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljne informacije u tenderskoj dokumentaciji
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
36 mjeseci
III. Podkriteriji
1. Cijena, učešće: 70,00 %
2. Uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
" Franko skladište kupca" - Klinička apoteka
(A-6910-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: