Nabavka peći za centralno grijanje

Datum objave: 30.09.2016. 08:17 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

6390-1-1-12-3-9/16



ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JUOS "VUK KARADZIC" BIJELJINA
IDB/JIB 4400372760004
Kontakt osoba Dragana Ristic
Adresa Vojvode Stepe 4
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 209-650
Faks (055) 209-650
Elektronska pošta os131@telrad.net
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo


Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka robe-nabavka peći za centralno grijanje


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Kupovina peći za centralno grijanje u centralnoj školi.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44621220-7 Kotlovi za centralno grijanje


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1 peć

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU OŠ "VUK KARADžIĆ" , ULICA VOJVODE STEPE BROJ 4., 76300 BIJELJINA

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

31.12.2016. godine

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Izvod iz sudskog registra ili dokument koji je kevivalent izvodu iz sudskog registra odnosno posebna izjava ili
potvrda nadle
nog organa kojom se dokazuej njihovo pravo da obavlja profesionalnu djelatnost, sve prema važećim propisima
zemlje sjedišta ponuđača/zemlje u kojoj je registrovan ponuđač. Dokazi moraju biti originalni ili ovjerene
kopije, s tim da datum izdavanje originala ne može biti stariji od tri mjeseca računajući od dana dostavljanja
ponude.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Bilans stanja i bilans uspjeha za 2015. godinu.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Spisak izvršenih ugovora u skladu sa članom 48. stav (2) ZJN BiH;
Izjava spisak zaposlenih radnika.
Izjavu o garantovanju kvaliteta dostavljene robe;
Licenca mašinske instalacije;
Ko dokaz o ispunjenosti ovog uslova svaki ponuđač će dostaviti Izjavu ovjerenu od strane ovlaštenog organa
ponuđača.
Opis predmeta nabavke iskazati u 3.1. Vrsta predmeta nabavke (specifikacija predmeta nabavke) ;
Izjava za rok garancije za kotao.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

21.10.2016.

IV 3.c. Novčana naknada

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.10.2016. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 21.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto ULICA VOJVODE STEPE BROJ 4, 76300 BIJELJINA

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
6390-1-1-12-3-9/16
PODIJELI: