Nabavka pismonosne ambalaže za printing centar

Datum objave: 02.09.2016. 10:53 / Izvor: Akta.ba, 01.09.2016.

POŠTE SRPSKE

PREDUZEĆE ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ REPUBLIKE SRPSKE A.D. BANJALUKA   

SLUŽBA ZA LOGISTIKU
Kralja Petra I Karađorđevića 93, 78000 Banjaluka,

Republika Srpska, BiH
tel: 051/246-037, 246-030,

faks: 051/215-570,

email: logistika@postesrpske.com
www.postesrpske.com

 

Broj: 1.2/9 -2429/16
Datum: 01.09.2016. godine

 

PREDMET: Poziv za dostavljanje ponuda u predmetu - Nabavka pismonosne ambalaže za printing centar.

 

Poštovani,

Na osnovu Odluke Uprave Preduzeća za poštanski saobraćaj RS A.D. Banjaluka br. 1.-2429/16 od 01.09.2016. godine, a u skladu sa članom 86. stav 1. tačka a . Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sl.glasnik BiH" br. 39/14 podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom), pozivamo Vas da nam dostavite Vašu ponudu za učešće u u predmetu nabavke roba "Nabavka pismonosne ambalaže za printing centar".

Sve informacije u vezi sa ovim postupkom možete dobiti od lica koje je ovlašteno da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa sa ponuđačima:

Kontakt osoba/e:

Sonja Plavšić

Telefon:

051/241-599

Faks:

051/215-570

e-mail:

sonja.plavsic@postesrpske.com

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Predmet nabavke

1.1 Predmet ovog postupka je: Nabavka pismonosne ambalaže za printing centar. Trajanje ugovora: do ispunjenja ugovorenih obaveza.

1.2 Rok isporuke roba: max 15 dana  nakon dostavljanja zahtjeva naručioca. 

1.3 Mjesto dostavljanja roba je depo poštanskih vrijednosti, ulica Kralja Petra I Karađorđevida br. 93 Banjaluka.

1.4 Pladanje isporučene robe je min 15 dana nakon isporuke robe. Ukoliko jedan ili više ponuđača ponude istu cijenu, ugovor de se dodijeliti ponuđaču koji je ponudio duži rok pladanja.

1.5 Važnost ponude je 60 dana od datuma otvaranja ponuda.

1.6 Planska vrijednost za predmetnu nabavku iznosi 2.000,00 KM bez PDV-a. 

 

2. Uslovi za učešće i potrebni dokazi

2.1. Ponuda de biti odbijena ako je ponuđač:

a) u krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važedim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;

b) pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važede odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važedim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;

c) nije ispunio obaveze u vezi s pladanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važedim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;

d) nije ispunio obaveze u vezi s pladanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu sa važedim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;

Ugovorni organ može odbiti ponudu i ukoliko utvrdi da je ponuđač:

e) Ugovorni organ može diskvalifikovati ponuđača iz ovog postupka nabavki ukoliko može dokazati da je ponuđač bio kriv za ozbiljan profesionalni prekršaj u posljednje 3 godine, ali samo ukoliko može dokazati na bilo koji način, posebno značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršenju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog privremenog raskida (npr. Dokaz o privremenom raskidu ranijeg ugovora zbog neipunjavanja obaveza u skladu sa zakonom o obligacionim odnosima), nastanka štete (pravosnažna presuda nadležnog suda za presudu koju je pretrpio ugovorni organ), ili drugih sličnih posljedica koje su rezultat namjere ili nemara tog privrednog subjekta (dokazi u skladu sa postojedim propisima u BiH). 2.2. U svrhu ispunjavanja uslova iz prethodne tačke ponuđači trebaju dostaviti sljedede dokumente: a) Uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešda u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca; b) Uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registrovan ponuđač, kojim se potvrđuje da nije pod stečajem, niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti; c) Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje;  d) Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi sa pladanjem direktnih i indirektnih poreza.  Kao dokaz o ispunjavanju uslova iz tačke c) i d) ugovorni organ prihvata i sporazum ponuđača sa nadležnim poreskim institucijama o reprogramiranom, odnosno odloženom pladanju obaveza, uz dostavljanje potvrde od strane poreskih organa da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze.  

Ukoliko se kao ponuđač javi fizičko lice (uslovi i dokazi) U slučaju da ponudu dostavlja fizičko lice u smislu odredbe člana 2. stav (1) tačka c) Zakona, u svrhu dokaza u smislu ispunjavanja uslova lične sposobnosti dužan je dostaviti sljedede dokaze: a) potvrda nadležnog opštinskog organa da je registrovan i da obavlja djelatnost za koju je registrovan, b) potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje doprinose za penziono-invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje za sebe i zaposlene (ukoliko ima zaposlenih u radnom odnosu), c) potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje sve poreske obaveze kao fizičko lice registrovano za samostalnu djelatnost. 

2.3. U cilju dokazivanja profesionalne sposobnosti  ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajudim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj su registrovani ili da osiguraju posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi s predmetom nabavke.

Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Kao dokaz dostaviti aktuelni izvod iz sudskog registra ili ekvivalentni dokument izdat od nadležnog organa. Na osnovu dostavljenog dokaza (dokumenta) ponuđač nedvosmisleno dokazuje da je u vrijeme predaje ponude registrovan za predmetnu djelatnost. 

2.4.  U svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđači su dužni dostaviti uzorke za sve vrste koverata. 

2.5. Dokumenti ili uvjerenja navedena u tački 2.2 ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajudi od trenutka dostavljanja ponude,  

 

3. Priprema ponuda

3.1  Ponuđači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.  
3.2.  Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke. Svi listovi  ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogudi naknadno vađenje ili umetanje listova, osim garantnih dokumenata. Pod čvrstim uvezom podrazumjeva se ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jamstvenikom. Dijelovi ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani, ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Sve strane ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista. Ako ponuda sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge i sl. koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne moraju dodatno numerisati.  
3.3. Ako zbog obima ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. U tom slučaju svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogudi naknadno vađenje ili umetanje listova, a ponuđač mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji. Kada ponuda sadrži više dijelova, stranice ili listovi se označavaju na način da svaki slijededi dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice ili lista kojim završava prethodni dio.  
3.4.  Ponuda se dostavlja u originalu na kojima de čitko pisati „ORIGINAL PONUDE“ .  
 3.5. Ponude se predaju na protokol ugovornog organa, ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverte, mora biti navedeno: 

Naziv ugovornog organa:

Pošte Srpske a.d. Banjaluka

Adresa ugovornog organa:

Kralja Petra I Karađorđevida br. 93, Banjaluka

 

 

 

 

PONUDA ZA NABAVKU „Nabavka pismonosne ambalaže za printing centar"

Broj nabavke:76/16
„NE OTVARAJ"

Na zadnjoj strani koverte ponuđač je dužan da navede slijedeće:

Naziv ponuđača

 

Adresa ponuđača

 

 

 

 

 

3.6. Ponuđači mogu izmijeniti ili dopuniti svoje ponude samo prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Izmjena i dopuna ponude se dostavlja na isti način kao i osnovna ponuda, sa obaveznom naznakom da se radi o izmjeni ili dopuni ponude. Ponuđač može u istom roku odustati od svoje ponude, dostavljanjem ugovornom organu pisane izjave. Pisana izjava se
dostavlja na isti način kao i ponuda, sa naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju ponuda de biti vradena ponuđaču neotvorena.

 

4. Zahjevi po pitanju jezika

Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Štampana literatura, brošure, katalozi ili slično koje dostavlja ponuđač ne moraju biti prevedeni.

 

5.Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda

5.1 Podaci za dostavu ponuda:

Ugovorni organ:

Pošte Srpske a.d. Banjaluka

Adresa:

Kralja Petra I Karađorđevida br. 93, Banjaluka

Kancelarija:

Protokol Preduzeda

Datum:

08.09.2016.

Vrijeme do kada se primaju ponude:

11,30 časova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Ponude zaprimljene nakon isteka roka za prijem ponuda se vradaju neotvorene ponuđačima. Ponuđači koji ponude dostavljaju poštom preuzimaju rizik ukoliko ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog tenderskom dokumentacijom.

 

6. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda

6.1 Podaci o otvaranju ponuda:

Ugovorni organ:

Pošte Srpske a.d. Banjaluka

Adresa:

Kralja Petra I Karađorđevida br. 93, Banjaluka

Kancelarija :

Sala za tendere /II sprat

Datum:

08.09.2016. godine

Vrijeme otvaranja ponuda pristiglih do krajnjeg roka za prijem ponuda:

12 časova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Ponuđači ili njihovi predstavnici, kao i sva druga zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskažu u toku javnog otvaranja ponuda de se dostaviti

svim ponuđačima koji su u roku dostavili ponude putem Zapisnika sa otvaranja ponuda, odmah, a najkasnije u roku od 3 dana. 

6.3 Na javnom otvaranju ponuda prisutnim ponuđačima de se saopštiti sledede informacije:  naziv ponuđača  ukupna cijena navedena u ponudi  popust naveden u ponudi, ako je posebno iskazan 

6.4 Predstavnik ponuđača koji želi zvanično učestvovati na otvaranju ponuda treba prije otvaranja ponuda Komisiji dostaviti punomod za učešde na javnom otvaranju u ime privrednog subjekta-ponuđača. Ukoliko nema zvanične punomodi, ponuđač može, kao i ostala zainteresovana lica, prisustvovati javnom otvaranju, ali bez prava potpisa Zapisnika ili preduzimanja bilo kojih pravnih radnji u ime ponuđača. 

 

7. Kriterijum dodjele ugovora i cijena

7.1.Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je ponudio najnižu ukupnu cijenu tehnički zadovoljavajude ponude.  Ako ponuđači ponude istu cijenu, ponuda ponuđača koji nudi povoljnije uslove pladanja, smatrade se povoljnijom.

7.2. Sve cijene moraju biti izražene  u konvertibilnim markama (BAM). Ponuđači  koji svoje ponude dostave u nekoj drugoj valuti de biti neprihvatljive i kao takve bide odbačene.

7.3 . Cijena koju navede ponuđač nede se mijenjati u toku izvršenja ugovora i ne podliježe bilo kakvim  promjenama. Ugovorni organ de kao neprihvatljivu odbiti onu ponudu koja sadrži cijenu koja se može prilagođavati, a koja nije u skladu sa ovim stavom.  

 

8. Kupac zadržava pravo, ukoliko smatra da ponuđači mogu ponuditi nižu cijenu za potrošni materijal  koji je predmet nabavke da pozove sve ponuđače koji su podnijeli ponude u postupku nabavke na postupak pregovaranja, gdje de predmet pregovaranja biti ponuđena cijena.    

 

9. Obavještenje o dodjeli Svi ponuđači de biti obaviješteni o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke, faksom i poštom. Uz obavještenje o rezultatima postupka ugovorni organ de dostaviti ponuđačima odluku o izboru najpovoljnije ponude ili poništenju postupka, kao i zapisnik o ocjeni ponuda. 

 

Aneksi: 

Aneks 1 -  Obrazac za dostavljanje ponuda

Aneks 2 – Obrazac za cijenu ponude

Aneks 3- Nacrt ugovora

 

RUKOVODILAC SLUŽBE:

Rajko Komljenovid dipl.ecc.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: