Nabavka pogonskog goriva GM-1 (JET A-1)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 39, 19.05.2014

MINISTARSTVO ODBRANE BIH
OBAVIJEST
O NABAVI SA MEĐUNARODNOM OBJAVOM
BROJ 237-1-1-11-476/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: MINISTARSTVO ODBRANE BIH
Kontakt osoba: Željko Perić
Adresa: Hamdije Kreševljakovića 98
Poštanski broj: 71000
Općina/Grad: Sarajevo - Stari Grad
IDB/JIB: 4200745400004
Telefon: 033285500
Faks: 033286697
Elektronska po{ta: info@mod.gov.ba
Internet adresa:www.mod.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Tijelo uprave
I.5.b. Razina: Državna razina
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka pogonskog goriva GM-1 (JET A-1)
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Skladištenje pogonskog goriva GM-1 (JET-1) u lokacije OS BiH
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
620.000,00 litara
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
1.271.794,87
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
lokacije OS BiH
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 god
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
buđet BiH
III.4. Ograničenja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
kaouTD
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
kaouTD
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
kaouTD
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se osigurati/dostaviti zahtjev do 23.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:1.7.2014 Vrijeme:12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 1.7.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Hamdije Kreševljakovića 98 ured 226
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Svima na znanje
MINISTRY OF DEFENCE
PROCUREMENT NOTICE
INTERNATIONAL PUBLICATION
Part I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. Contracting authority data
Official name: Ministry of Defence
Contact person: mr. Željko Perić, mr. Mirza Čizmić
Address: Hamdije Kreševljakovića 98
Postal code: 71000
Municipality/City: Sarajevo - Stari Grad
Identification number: 4200745400004
Telephone: 033285500
Fax: 033286697
E-mail:info@mod.gov.ba
Internet address: www.mod.gov.ba
I.2. Address for obtaining tender documents
As in I.1
I.3. Type of the contracting authority, level and main activity
I.3.a. Type of contracting authority: Administrative bodies
I.3.b. Level of government where contracting authority belong to:
State level,State level
I.3.c. Main activity of contracting authority: Public service
Part II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1. Type of the contract
Goods
II.1.a. Title of the object of the contract
Supply of fuel GM-1 (JET A-1)
II.1.b. Description of the object of the contract
Supply of fuel GM-1 (JET A-1) Storage locations in the AF BiH.
II.1.c. Total quantity (number of units) or scope of the contract
620 000,00 litar
Part III: PROCEDURE
III.1. Type of procedure
Open procedure
III.2. Conditions for obtaining tender documents
III.2.a. Date
Obtainable until: 23.6.2014.
III.2.b. Price of tenders documents, if a fee is required
No
III.3. Deadline and address for receipt of tenders/request to
participate
Date: 1.7.2014.
Time: 12:00
Address and place: Hamdije Kre{evljakovi}a 98, Sarajevo, hall 226
Part IV: ADDITIONAL INFORMATION
We all acknowledge any interest in submitting bids for the purchase
of fuel-GM 1 (JET A-1) Storage locations in the Armed Forces of
BiH
(E-7543-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: