Nabavka policijske opreme za javni red i sigurnost: etilometar, reflektor

Datum objave: 08.12.2015. 08:51 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.12.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1111-1-1-36-3-36/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA TUZLANSKOG KANTONA
IDB/JIB 4209515160001
Kontakt osoba Korman Dževad
Adresa Turalibegova b.b.
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 250-672
Faks (035) 250-672
Elektronska pošta javnenabavke@muptk.ba
Internet adresa www.muptk.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka policijske opreme za javni red i sigurnost

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka policijske opreme za javni red i sigurnost

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema
Dodatni predmet(i) 35200000-6 Policijska oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

28.12.2015.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.12.2015. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 28.12.2015. 13:00:00
Adresa i mjesto Ministarstvo unutrašnjih poslova TK-a, Turalibegova bb., Tuzla


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka etilometara

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka etilometara

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35200000-6 Policijska oprema

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

40990,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Ministarstvo unutrašnjih poslova TK-a,Turalibegova bb, TuzlaANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka reflektora

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka reflektora

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35200000-6 Policijska oprema

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Ministarstvo unutrašnjih poslova TK-a, Turalibegova bb, Tuzla

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1111-1-1-36-3-36-15.pdf
PODIJELI: