Nabavka poslužiteljske opreme

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 33, 28.04.2014

JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE
TELEKOMUNIKACIJE D.D.
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 73-1-1-11-1038/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Javno poduzeće Hrvatske telekomunikacije d.d.
Kontakt osoba: Vatroslav Kolar
Adresa: Kneza Branimira bb
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227270100006
Telefon: 036336671
Faks: 036395249
Elektronska po{ta: vatroslav.kolar@hteronet.ba
Internet adresa:www.hteronet.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno poduzeće
I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Telekomunikacije
I.6. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabava poslužiteljske opreme
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabava poslužiteljske opreme
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Sukladno dokumentaciji za nadmetanje
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
1.200.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
DDP JP HT d.d. Mostar, Centralno skladište Široki Brijeg
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Sukladno ponudi
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Sukladno dokumentaciji za nadmetanje
III.4. Ograničenja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Sukladno dokumentaciji za nadmetanje
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Sukladno dokumentaciji za nadmetanje
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Sukladno dokumentaciji za nadmetanje
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se osigurati/dostaviti zahtjev do 3.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 50,00 KM (za strane ponuditelje
25,60 EUR)
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:10.6.2014 Vrijeme:12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 10.6.2014. Vrijeme: 12:10
Mjesto: JP HT d.d.Mostar.Kneza Branimira b.b.
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Dokumentacija za nadmetanje na hrvatskom jeziku se može
preuzeti svakim radnim danom od dana 28.04.2014. do
03.06.2014.godine u prostorijama JP HT d.d. Mostar, Kneza
Branimira b.b., Protokol (prizemlje) tel: 036/395 201, uz
predočenje dokaza o uplati naknade za dokumentaciju za
nadmetanje s naznakom "Dokumentacija za nadmetanje:
Poslužiteljska oprema":
- za ponuditelje iz BiH 50,00 KM na račun 3381002202842183
- za strane ponuditelje u iznosu od 25,60 EUR na račun
IBAN BA393380604816994046, SNJIFT:UNCRBA22DŽDŽDŽ
Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje
mogu dostaviti svoje ponude.
Na zahtjev ponuditelja dokumentaciju je moguće dostaviti putem
mail-a ili pošte, uz uvjet da ponuditelj prethodno dostavi dokaz o
uplati naknade za dokumentaciju. U ovom slučaju Ugovorno tijelo
ne snosi odgovornost za eventualni gubitak ili kašnjenje
dokumentacije.
Uvid u Dokumentaciju je moguć u u prostorijama JP HT d.d.
Mostar Ul. Kneza Branimira b.b, 88000 Mostar protokol
(prizemlje); radnim danom u vremenu od 7:30 - 16:00 sati.
PUBLIC CORPORATION HRVATSKE
TELEKOMUNIKACIJE D.D.
PROCUREMENT NOTICE
INTERNATIONAL PUBLICATION
Part I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. Contracting authority data
Official name: Public Corporation Hrvatske telekomunikacije d.d.
Contact person: Vatroslav Kolar
Address: Kneza Branimira bb
Postal code: 88000
Municipality/City: Mostar
Identification number: 4227270100006
Telephone: 036336671
Fax: 036395249
E-mail:vatroslav.kolar@hteronet.ba
Internet address: www.hteronet.ba
I.2. Address for obtaining tender documents
As in I.1
I.3. Type of the contracting authority, level and main activity
I.3.a. Type of contracting authority: Public enterprise
I.3.b. Level of government where contracting authority belong to:
Entity level,Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Main activity of contracting authority: Telecommunication
Part II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1. Type of the contract
Goods
II.1.a. Title of the object of the contract
Procurement of Server equipment
II.1.b. Description of the object of the contract
Procurement of Server equipment
II.1.c. Total quantity (number of units) or scope of the contract
In accordance with technical specification in bidding documents.
Part III: PROCEDURE
III.1. Type of procedure
Open procedure
III.2. Conditions for obtaining tender documents
III.2.a. Date
Obtainable until: 3.6.2014.
III.2.b. Price of tenders documents, if a fee is required
50,00 KM (25,60 EUR)
III.3. Deadline and address for receipt of tenders/request to
participate
Date: 10.6.2014.
Time: 12:00
Address and place: JP HT d.d. Mostar, Kneza Branimira b.b.
Part IV: ADDITIONAL INFORMATION
Documentation can be obtained on njorking days from
28.04.2014.till 03.06.2014 on the premises of HT Jsc. Mostar,
Kneza Branimira bb, 88000 Mostar, Protocol office, after submit-
ting evidence of paying bidding documentation fee. The fee can be
paid in favour of HT Jsc. in UniCredit Bank with a mark
"Dokumentacija za nadmetanje: Poslužiteljska oprema": (Bidding
documentation: Server eljuipment):
- For bidders from Bosnia and Herzegovina - 50,00 KM on the
account: 3381002202842183;
- For foreign bidders - 25,60 EUR on the account:
IBAN BA393380604816994046, SNJIFT:UNCRBA22DŽDŽDŽ
Only the bidders who purchase the tendering documentation have
the right to submit their offers.
On bidders demand documentation can be submit by e-mail or mail,
in that case bidders must previously submit evidence of paying bid-
ding documentation fee. In this case Contracting Authority doesn't
suffer any responsibility for possible loss or delay of documenta-
tion.
Insight into documents is possible in HT Jsc. Mostar, at Kneza
Branimira bb, 88 000 Mostar, Protocol office, business days 7.30
AM - 4 PM.
DATE AND PLACE OF TENDER OPENING
Date:10.06.2014.;12:10
Place:Mostar, Kneza Branimira bb
(E-6548-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: