Nabavka potrošnog laboratorijskog materijala

Datum objave: 05.09.2016. 15:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

29-1-1-47-3-49/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200174570004
Kontakt osoba Melisa Krnić
Adresa Vrazova 11
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 292-607
Faks (033) 292-607
Elektronska pošta melisa.krnic@judzks.ba
Internet adresa www.judzks.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

303000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Potrošni laboratorijski materijal


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Potrošni laboratorijski materijal

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 38437000-7 Laboratorijske pipete i pribor


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dati u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Data u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Data u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Data u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

20.9.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.9.2016. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 29.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Vrazova 11, sala za sastanke IV sprat


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Melisa Krnić
Adresa Vrazova 11
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 292-607
Faks (033) 292-607
Elektronska pošta melisa.krnic@judzks.ba
Internet adresa www.judzks.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Melisa Krnić
Adresa Vrazova 11
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 292-607
Faks (033) 292-607
Elektronska pošta melisa.krnic@judzks.ba
Internet adresa www.judzks.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Laboratorijski materijal za vađenje krvi odraslih

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Laboratorijski materijal za vađenje krvi odraslih

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 38437000-7 Laboratorijske pipete i pribor

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Data u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

280000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 15,00 %
2 Cijena 85,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Magacin ugovornog organaANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Laboratorijski materijal za vađenje krvi kod djece

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Laboratorijski materijal za vađenje krvi kod djece

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 38437000-7 Laboratorijske pipete i pribor

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Data u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

23000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 15,00 %
2 Cijena 85,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Magacin ugovornog organa

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
29-1-1-47-3-49/16
PODIJELI: