Nabavka potrošnog materijala i reagnecije za laboratorijske metode (Next Generation Sequencing- NGS) sa aparatom za proizvodnju 18oma M vode Elga Purelab

Datum objave: 29.03.2018. 13:36 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.03.2018.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

893-1-1-193-3-89/18ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB 4200089110002
Kontakt osoba Lejla Mahmutović
Adresa Bolnička 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 298-520
Faks (033) 298-543
Elektronska pošta amina.suko@kcus.ba
Internet adresa www.kcus.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

6

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

669000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Potrošni materijal i reagnecije za laboratorijske metode koje uključuju sekvenciranje slijedeće generacije (Next Generation
Sequencing- NGS) sa aparatom za proizvodnju 18oma M vode Elga Purelab flex 3&4 u vlasništvu za potrebe O.J.Klinička
patologija, citologija i humana genetika KCUS-a

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Potrošni materijal i reagencije za laboratorijske metode koje uključuju sekvenciranje slijedeće generacije (Next Generation
Sequencing -NGS) sa aparatom za proizvodnju 18omaM vode Elga Purelab flex 3&4 u vlasništvu za potrebe O.J.Klinička
patologija, citologija i humana genetika KCUS-a.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

4.5.2018.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.5.2018. 10:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 14.5.2018. 11:00:00
Adresa i mjesto Bolnička 25, sala Tehničkog sektora, bivša Abdominalna hirurgija

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ponuđači koji budu učestvovali u navedenom postupku javne nabavke obavezni su svoje ponude (prilog Aneksa 3) dostaviti
u elektronskoj formi na CD-u.
Tenderska dokumentacija se preuzima sa portala javnih nabavki na kojem je objavljena. Zainteresirani ponuđači mogu tražiti
pojašnjenja tenderske dokuemnatcije u skladu sa Upustvom o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja
izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu E-nabavke.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Reagencije za NGS

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Reagencije za NGS

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33694000-1 Dijagnostička sredstva

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

595000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinička apotekaANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Kit za izolaciju RNA iz FFPE uzorka

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kit za izolaciju RNA iz FFPE uzorka

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33124130-5 Dijagnostičke potrepštine

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3800,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinička apotekaANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Potrošni materijal

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Potrošni materijal

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33124130-5 Dijagnostičke potrepštine

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1100,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinička apotekaANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nastavci za pipete

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nastavci za pipete

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33124130-5 Dijagnostičke potrepštine

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinička apotekaANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Potrošni materijal aplikabilan na aparat za proizvodnju 18omaM vode ELAG PURELAB FLEX 3&4

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Potrošni materijal aplikabilan na aparat za proizvodnju 18omaM vode ELAG PURELAB FLEX 3&4

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33124130-5 Dijagnostičke potrepštine

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokuemnatciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2100,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinička apotekaANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Kit za izolaciju DNA iz FFPE uzoraka i seruma

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kit za izolaciju DNA iz FFPE uzoraka i seruma

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33124130-5 Dijagnostičke potrepštine

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

65500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinička apotekaINTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name University Clinical Center Sarajevo
UIN 4200089110002
Contact person Mahmutovic Lejla
Address Bolnička 25
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telephone (033) 298-520
Fax number (033) 298-543
Email address amina.suko@kcus.ba
Website address www.kcus.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Health

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Supplies and Reagents for Laboratory Methods for Clinical Pathology, Cytology and Human Genetics

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)


Main vocabulary
Code Description
Main object 33000000-0 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care
products

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

669.000,00 KM

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

4.5.2018.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 14.5.2018. 10:00:00
Address and place Bolnička 25

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
893-1-1-193-3-89/18
PODIJELI: