Nabavka potrošnog materijala, testova i reagensa za laboratorijsku dijagnostiku (biohemija, hematologija, mikrobiologija, patologija)

Datum objave: 16.03.2018. 15:05 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.03.2018.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

147-1-1-46-3-3/18ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZU "OPŠTA BOLNICA" GRADIŠKA
IDB/JIB 4401060730007
Kontakt osoba Nikola Stepanović, Goran Subotić
Adresa Mladena Stojanovića 20
Poštanski broj 78400 Gradiška (sp bl)
Općina/Grad Gradiška
Telefon (051) 810-602
Faks (051) 814-670
Elektronska pošta bolnica@gradiska.com
Internet adresa www.bolnicagradiska.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

99

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

284044,57

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

POTROŠNI MATERIJAL, TESTOVI I REAGENSI ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU (BIOHEMIJA, HEMATOLOGIJA,
MIKROBIOLOGIJA, PATOLOGIJA)


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet nabavke: potrošni materijal, testovi i reagensi za laboratorijsku dijagnostiku oznaka: 33140000-3, 33696500-0.
Robe se dostavljaju prema količinskoj i tehničkoj specifikaciji koja čini Aneks 8 tenderske
dokumentacije
Predmet javne nabavke podijeljen je na lotove.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal
  33696500-0 Laboratorijski reagensi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

27.3.2018.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.4.2018. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 10.4.2018. 12:30:00
Adresa i mjesto Amfiteatar JZU Bolnice Gradiška, Mladena Stojanovića 20, Gradiška


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Jednokratne četkice za uzimanje cervikalnih uzoraka

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

170,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Držač za ezu, dužina 250mm, Al, plastična drška

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

10 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

90,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Čaša za feces, PVC, sterilna

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

500 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

42,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Čaša za urin, 100-150mL, nesterilna

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1500 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

195,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Čaša za urin, 60-100mL, sterilna, pojedinačno pakovanje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

5000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

700,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Epruveta staklena, bakteriološka, bez ruba 13x100mm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

100 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

13,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Epruveta staklena, bakteriološka, bez ruba 14x130mm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

100 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

9,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Epruveta staklena, bakteriološka, bez ruba 16x100mm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

100 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Epruveta, graduisana, konusna 10mL, 16x100mm, polipropilen

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

2000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

70,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Kiveta 1.5mL

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

15000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

408,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lanceta pink 21G, 2.8mm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

200 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

50,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lanceta sa nožićem za penetraciju, dubine 1.5mm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

200 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

44,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lanceta za krv, sterilna

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1200 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

30,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nastavak za mikropipetu,ŽUTI,do200µL,GILSON TIP

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

20000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

140,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nastavak za mikropipetu-PLAVI 100-1000µl EPPENDORF TIP

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

25000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

225,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

16


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nastavak za mikropipetu-ŽUTI do 200µL, EPPENDORF TIP

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

2000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

14,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

17


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Papir za određivanje pH vode

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

200 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

32,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

18


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Petri posuda PVC R 90x20mm, sterilna, pojedinačno pakovanje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

2000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

440,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

19


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Petri posuda staklena R100x20mm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

100 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

135,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

20


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Pipeta Paster, 3mL, polietilen, nesterilna

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

4000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

128,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

21


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Pipeta Paster, 3mL polietilen, sterilna, pojedinačno pakovanje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

2000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

160,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

22


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Urinska pločica za analizu sedimenta urina10x100

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

4000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

264,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

23


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Poveska za uzorkovanje bez lateksa, sa kopčom za oslobađanje poveske

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

20 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

70,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

24


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Staklo pokrovno 20x20mm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

300 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

25


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Staklo pokrovno 22x22mm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

300 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4,20

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

26


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Staklo pokrovno 24x24mm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

3000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

42,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

27


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Staklo pokrovno 24x32mm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

20,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

28


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Staklo pokrovno 24x40mm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

2200 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

55,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

29


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Staklo pokrovno 24x50mm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1100 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

30,80

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

30


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Staklo pokrovno 24x60mm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

2200 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

66,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

31


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Staklo predmetno, brušeno

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

5500 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

385,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

32


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nož za biopsiju; d=130mm crni

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

20 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

118,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

33


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Eza NiCr R=4.00mm, žica d=0,6mm, l=50mm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

20 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

36,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

34


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Eza NiCr R=4.00mm, žica SS, sa držačem

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

10 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

72,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

35


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Kontejner za transport uzoraka sa poklopcem 1000mL

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

10 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

28,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

36


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Kontejner za transport uzoraka sa poklopcem 2500mL

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

10 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

39,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

37


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Kontejner za transport uzoraka sa poklopcem 5000mL

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

5 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

30,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

38


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Kontejner za transport uzoraka sa poklopcem 10L

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

5 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

30,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

39


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Kartonska mapa za 24 mikrostakala, sa poklopcem bez pregrada (5kom u pakovanju)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

5 pakovanja

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

175,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

40


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Kapilarna tuba 200µL, za analizu gasova u krvi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

8000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2800,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

41


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Čep za kapilarne tube od 200µL, za analizu gasova u krvi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

10000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1483,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

42


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Žica za miješanje za kapilarnu tubu od 200 µL, za analizu gasova u krvi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

8000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

640,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

43


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Clot catcher za kapilarnu tubu od 200 µL , za analizu gasova u krvi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

6000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3230,40

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

44


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Vakuum sistem uzorkovanja krvi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

kao u tenderskoj

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3728,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

45


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Reagensi i potrošni materijal za patologiju i citologiju

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10350,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

46


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Reagensi i potrošni materijal za hematološki aparat Sysmex XN-550

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5496,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

47


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Reagensi i potrošni materijal za gasni analizator Instrumentation Laboratory GEM Premier 3000

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

22800,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

48


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Reagensi i potrošni materijal za aparat Biosen C-line EKF

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2129,62

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

49


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Reagensi i potrošni materijal za alergološka ispitivanja

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

18391,20

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

50


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Reagensi i potrošni materijal za aparat BT3500

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

30433,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

51


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sredstva za održavanje aparata BT 3500

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6600,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

52


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Reagensi za natrijum i kalijum kompatibilni sa ISE blok nadogradnjom za aparat BT 3500

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

11744,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

53


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Reagensi kompatibilni sa aparatom Nycocard Reader

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4715,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

54


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Reagensi za plameni fotometar SEAC FP20

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1170,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

55


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Reagensi i potrošni materijal za imunohemijski aparat Biomerieux VIDAS

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

19000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

56


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Reagensi i potrošni materijal za imunohemijski aparat Beckman Coulter Access 2

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

95318,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

57


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Eksterne mjesečne kontrole kvaliteta

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4080,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

58


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Test na antitijelo Helicobacter pylori, krv/serum/plazma

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

250 testova

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

480,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

59


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Test trake za urin (11 parametara -urobilinogen, glukoza, bilirubin, ketoni, pH, krv, specifična težina, proteini, nitriti,
leukociti, askorbinska kiselina)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

2200 testova

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

340,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

60


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Reagens za bojenje razmaza krvi May gruenwald rastvor, maksimalno pakovanje 100mL

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

200 ml

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

50,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

61


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Test rapid RF

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

300 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

45,90

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

62


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Test rapid ASO

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

300 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

67,50

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

63


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Test Waller-Rosae

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

300 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

54,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

64


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Test bacitracin, identifikacioni disk 0.04U

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

18,90

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

65


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Optohin dijagnostički test

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

500 testova

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

83,70

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

66


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Imunohromatografski test ROTA i ADENO virus iz uzorka stolice

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

600 testova

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

600,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

67


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Imunohromatografski test na Chlamydiu trachomatis sa brisom

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

75 testova

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

270,60

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

68


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Test za identifikaciju,brojanje i izradu antibiograma za Micoplasmu i Ureaplasmu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

200 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4113,60

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

69


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Imerziono ulje nD1.505, maksimalno pakovanje 100mL

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

200 ml

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

70


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sredstvo za čišćenje mikroskopskih objektiva i uklanjanje imerzionog ulja sa predmetnog stakla

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

300 ml

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

48,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

71


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Dekolajzer po Huckeru, maksimalno pakovanje do 500mL

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

500 ml

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

20,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

72


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Hlorovodonična kiselina 35-38%, koncentrovana

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1000 ml

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

20,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

73


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sulfatna kiselina, koncentrovana

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1000 ml

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

20,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

74


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Hranjiva podloga suva, andrade laktoza peptonska voda

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

500 g

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

53,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

75


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Hranjiva podloga suva, dekstrozni bujon

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

500 g

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

51,50

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

76


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Hranjiva podloga suva, eskulin azid bujon

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1000 g

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

151,20

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

77


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Hranjiva podloga, suva, Hinton-Müeller

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

500 g

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

49,50

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

78


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Hranjiva podloga suva, endo agar

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1000 g

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

99,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

79


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Hranjiva podloga suva, Kligler iron agar (dvostruki šećer)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

500 g

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

58,50

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

80


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Hranjiva podloga suva, krvni agar (baza)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

500 g

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

63,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

81


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Hranjiva podloga suva, MacConkey agar

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

500 g

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

37,80

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

82


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Hranjiva podloga suva, pariski manit

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1000 g

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4,40

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

83


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Hranjiva podloga suva, peptonska voda

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1000 g

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

81,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

84


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Hranjiva podloga suva, Sabouraud agar

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

500 ml

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

40,02

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

85


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Hranjiva podloga suva, selenit bujon

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

500 g

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

41,30

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

86


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Hranjiva podloga suva, Simonsov citrate agar

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1000 g

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

108,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

87


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Hranjiva podloga suva, SS-agar

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

500 g

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

54,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

88


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Hranjiva podloga suva, tioglikolatni bujon

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1000 g

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

90,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

89


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Hranjiva podloga suva, urea bujon po Chistensen

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

500 g

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

48,60

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

90


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Urea dodatak 40 % , 10 mL

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

2 bočice

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3,60

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

91


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Podloga gotova hrmatogena, Clostridium difficile, (inkubacija 24h)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

40 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

52,72

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

92


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Podloga gotova hromatogena, čokoladni agar + polivitex

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

100 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

87,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

93


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Podloga gotova (u petrijevoj šolji) Columbia agar sa dodatkom 5% ovčije krvi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

3000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2610,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

94


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Podloga gotova hromatogena, Candida

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

20 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

33,40

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

95


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Podloga gotova hromatogena, za urine, PROZIRNA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

2200 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3168,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

96


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Podloga gotova, hromatogena Muller Hinton agar +5% konjske krvi +b NAD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

40 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

43,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

97


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Reagensi i potrošni materijal za Vitek aparat

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

20412,36

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

98


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Antibiogram i antimikogram diskovi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1472,25

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Bolnica GradiškaANEKS B


Broj lota

99


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Podloga gotova, hromatogena selektivna za direktnu identifikaciju Staphylococcus aureus gotova

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

300 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

210,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JYU Bolnica Gradi[ka

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
147-1-1-46-3-3/18
PODIJELI: