Nabavka potrošnog materijala za potrebe Zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 41, 26.05.2014

KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 274-1-1-1-446/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA
Kontakt osoba: Marko Panić
Adresa: Dvanaest beba bb
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4400928890000
Telefon: 051342806
Faks: 051342698
Elektronska po{ta: javne.nabavke@kc-bl.com
Internet adresa:www.kc-bl.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 01-4732-1/14 od 28.04.2014. godine radi nabavke
potrošnog materijala za potrebe Zavoda za nuklearnu medicinu i
bolesti štitne žlijezde
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka potrošnog materijala za potrebe Zavoda za nuklearnu
medicinu i bolesti štitne ‘lijezde
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Sredstva tekućeg poslovanja
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
- Naziv ponuđača sa tačnom adresom, brojem telefona - telefaksa,
identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe
- Dokaz da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti iz
predmeta nabavke i/ili da su registrovani u relevantnom
profesionalnom ili trgovačkom registru.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Precizirano tenderskom dokumentacijom
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Precizirano tenderskom dokumentacijom
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 25.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 30 KM + PDV
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 25.6.2014. Vrijeme: 9:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 25.6.2014. Vrijeme: 10:30
Mjesto: Ul. Dvanaest beba bb, sala za sastanke KC-a Banja Luka
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponude se dostavljaju u posebno zapečaćenoj koverti, sa punom
adresom ponuđača, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem,
brojem faksa i sa naznakom: "NE OTVARAJ - OTVARA
KOMISIJA" ponuda za nabavku potrošnog materijala za potrebe
Zavoda za nuklearnu medicinu i bolesti štitne ‘lijezde na adresu:
KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA, ul. Dvanaest beba bb.
Ponude se predaju lično na protokol Kliničkog centra ili poštom
preporučeno. Neblagovremene i nepotpune ponude se neće
razmatrati.
Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovlaštenja
može da prisustvuje predstavnik ponuđača.
Tenderska dokumentacija može se dobiti poštom ili preuzeti
svakog radnog dana u vremenu od 8-14 časova kod referenta za
javne nabavke Marka Panića, dipl. ek. uz ovjeren treći primjerak
virmana o uplati nerefundirajućeg iznosa od 30,00 KM + PDV.
Uplata novčane naknade za tendersku dokumentaciju se vrši na ‘iro
račun Kliničkog centra Banja Luka broj: 571010-00001017-20 kod
Komercijalne banke a.d. u svrhu otkupa tenderske dokumentacije.
Klinički centar ne snosi nikakve troškove ponuđača u otvorenom
postupku.
Kupac zadržava pravo da poništi nadmetanje ili odbije sve ponude u
bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa članom 12.
Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj:
49/04).
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 01-4732-1/14 od 28.04.2014. godine radi nabavke
potrošnog materijala za potrebe Zavoda za nuklearnu medicinu i
bolesti štitne žlijezde.
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Materijal za dijagnostiku i terapiju.
II. Ukupna količina ili obim ugovora
precizirano tehničkom specifikacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
326.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Ugovor započinje danom potpisa ugovornih strana i traje do
ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora.
III. Podkriteriji
1. cijena, učešće: 70,00 %
2. uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Fco apoteka Kliničkog centra Banja Luka istovareno.
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 01-4732-1/14 od 28.04.2014. godine radi nabavke
potrošnog materijala za potrebe Zavoda za nuklearnu medicinu i
bolesti štitne ‘lijezde.
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Materijal za kontrolu kvaliteta radiofarmaka.
II. Ukupna količina ili obim ugovora
precizirano tehničkom specifikacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
900,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Ugovor započinje danom potpisa ugovornih strana i traje do
ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora.
III. Podkriteriji
1. cijena, učešće: 70,00 %
2. uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Fco apoteka Kliničkog centra Banja Luka istovareno.
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Tender br. 01-4732-1/14 od 28.04.2014. godine radi nabavke
potrošnog materijala za potrebe Zavoda za nuklearnu medicinu i
bolesti štitne žlijezde.
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Dijagnostički reagensi i potrošni materijal za radiohemijsku
laboratoriju.
II. Ukupna količina ili obim ugovora
precizirano tehničkom specifikacijom
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
43.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Ugovor započinje danom potpisa ugovornih strana i traje do
ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora.
III. Podkriteriji
1. cijena, učešće: 70,00 %
2. uslovi plaćanja, učešće: 30,00 %
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Fco apoteka Kliničkog centra Banja Luka istovareno.
(A-7870-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: