Nabavka prehrambenih proizvoda: alkoholna i bezalkoholna pića, pekarski proizvodi, svježe meso i prerađevine, začini, čajevi, mliječni proizvodi, svježa riba...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 39, 19.05.2014

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 437-1-1-11-238/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
Kontakt osoba: Jasmina Kulenović
Adresa: Trg BiH 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200703820003
Telefon: 033284524
Faks: 033217966
Elektronska po{ta: info@szzp.gov.ba
Internet adresa:www.szzp.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Državni nivo
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 18
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Prehrambene robe
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Hrana i piće
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 26.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 1.7.2014. Vrijeme: 9:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 1.7.2014. Vrijeme: 11:15
Mjesto: Zgrada Parlamentarne skupštine BiH , Trg BiH 1, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija za nabavku hrane i pića se može preuzeti
na adresi Ugovornog organa, u roku od 3 dana od prijema pismenog
zahtjeva, sa tačnim nazivom i adresom ponudjača, brojem telefona,
telefaksa i poreskim brojem (poreski broj trebaju navesti samo
ponuđači registrovani u BiH) i zahtjevanim načinom dostave
tenderske dokumentacije ( putem e maila ili lično uz navodjenje
imena i prezimena lica koje će preuzeti dokumentaciju )
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Jasmina Kulenović
Adresa: Trg BiH 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
Telefon: 033284562
Faks: 033217966
Elektronska po{ta: info@szzp.gov.ba
Internet adresa:www.szzp.gov.ba
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Alkoholna pića
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
62.339,49 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 mjeseci, po isteku važećeg ugovora za predmetnu nabavku, a
najkasnije do zaključivanja novog ugovora sa najpovoljnijim
ponudjačem za naredni period
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
fco.Ugovorni organ, Trg BiH 1, Sarajevo
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Bezalkoholna pića
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
200.386,32 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 mjeseci, po isteku važećeg ugovora za predmetnu nabavku, a
najkasnije do zaključivanja novog ugovra sa najpovoljnijim
ponudjačem za naredni period
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
fco.Ugovorni organ, Trg BiH 1, Sarajevo
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Pekarski proizvodi
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
74.400,64 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 mjeseci, po isteku važećeg ugovora za predmetnu nabavku, a
najkasnije do zaključivanja novog ugovra sa najpovoljnijim
ponudjačem za naredni period
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
fco.Ugovorni organ prema lokacijama navedenim u tenderskoj
dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Svježe meso i prerađevine
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
423.461,54 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 mjeseci, po isteku važećeg ugovora za predmetnu nabavku, a
najkasnije do zaključivanja novog ugovora sa najpovoljnijim
ponudjačem za naredni period
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
fco.Ugovorni organ, Trg BiH 1, Sarajevo
ANEKS B
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Začini
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
16.235,34 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 mjeseci, po isteku važećeg ugovora za predmetnu nabavku, a
najkasnije do zaključivanja novog ugovora sa najpovoljnijim
ponudjačem za naredni period
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
fco.Ugovorni organ, Trg BiH 1, Sarajevo
ANEKS B
Lot broj 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Čajevi
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
9.006,62 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 mjeseci , po isteku važećeg ugovora za predmetnu nabavku , a
najkasnije do zaključivanja novog ugovora sa najpovoljnijim
ponudjačem za naredni period
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
fco.Ugovorni organ,Trg BiH 1, Sarajevo
ANEKS B
Lot broj 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Mliječni proizvodi
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
97.114,34 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 mjeseci, po isteku važećeg ugovora za predmetnu nabavku , a
najkasnije do zaključivanja novog ugovora sa najpovoljnijim
ponudjačem za naredni period
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
fco.Ugovorni organ, Trg BiH 1, Sarajevo
ANEKS B
Lot broj 8
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Svježa riba
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
21.461,54 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 mjeseci, po isteku važećeg ugovora za predmetnu nabavku, a
najkasnije do zaključivanja novog ugovora sa najpovoljnijim
ponudjačem za naredni period
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
fco.Ugovorni organ, Trg BiH 1, Sarajevo
ANEKS B
Lot broj 9
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Ostali prehrambeni proizvodi
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
189.693,80 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 mjeseci, po isteku važećeg ugovora za predmetnu nabavku , a
najkasnije do zaključivanja novog ugovora sa najpovoljnijim
ponudjačem za naredni period
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
fco.Ugovorni organ, Trg BiH 1, Sarajevo
ANEKS B
Lot broj 10
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Zamrznuti program
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
124.491,45 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 mjeseci, po isteku važećeg ugovora za predmetnu nabavku, a
najkasnije do zaključivanja novog ugovora sa njpovoljnijim
ponudjačem za naredni period
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
fco.Ugovorni organ, Trg BiH 1, Sarajevo
ANEKS B
Lot broj 11
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Konzervirani program
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
20.790,60 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 mjeseci, po isteku važećeg ugovora za predmetnu nabavku , a
najkasnije do zaključivanja novog ugovora sa najpovoljnijim
ponudjačem za naredni period
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
fco.Ugovorni organ, Trg BiH 1, Sarajevo
ANEKS B
Lot broj 12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Voće i povrće
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
122.998,12 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 mjeseci, po isteku važećeg ugovora za predmetnu nabavku, a
najkasnije do zaključivanja novog ugovora sa najpovoljnijim
ponudjačem za naredni period
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
fco.Ugovorni organ, Trg BiH 1, Sarajevo
ANEKS B
Lot broj 13
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Sladoled
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
1.601,71 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 mjeseci, po isteku važećeg ugovora za predmetnu nabavku, a
njkasnije do zaključivanja novog ugovora sa najpovoljnijim
ponudjačem za naredni period
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
fco.Ugovorni organ, Trg BiH 1, Sarajevo
ANEKS B
Lot broj 14
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Reprezentativni materijal
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
24.611,11 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 mjeseci, po isteku važećeg ugovora za predmetnu nabavku, a
najkasnije do zaključivanja novog ugovora sa najpovoljnijm
ponudjačem za naredni period
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
fco.Ugovorni organ, Trg BiH 1, Sarajevo
ANEKS B
Lot broj 15
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Svježa piletina
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
70.623,93 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 mjeseci, po isteku važećeg ugovora za predmetnu naavku , a
najkasnije do zaključivanja novog ugovora sa najpovoljnijim
ponudjačem za naredni period
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
fco.Ugovorni organ, Trg BiH 1, Sarajevo
ANEKS B
Lot broj 16
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Slastičarski program
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
32.884,62 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 mjeseci, po isteku važećeg ugovora za predmetnu nabavku , a
najkasnije do zaključivanja novog ugovora sa najpovoljnijm
ponudjačem za naredni period
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
fco. Ugovorni organ, Trg BiH 1, Sarajevo
ANEKS B
Lot broj 17
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Kafaitoplinapitci
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
108.965,81 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
12 mjeseci, po isteku važećeg ugovora za predmetnu nabavku, a
najkasnije do zaključivanja novog ugovora sa najpovoljnijm
ponudjačem za naredni period
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
fco.Ugovorni organ, Trg BiH 1, Sarajevo
ANEKS B
Lot broj 18
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Svježe svinjsko meso
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
16.806,57 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma12 mjeseci, po isteku važećeg ugovora za predmetnu nabavku , a
najkasnije do zaključivanja novog ugovora sa najpovoljnijim
ponudjačem za naredni period
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radovafco.ugovorni organ, Trg BiH 1, Sarajevo
SERVICE FOR COMMON AFFAIRS OF
INSTITUTIONS OF BOSNIA AND HERCEGOVINA
PROCUREMENT NOTICE
INTERNATIONAL PUBLICATION
Part I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. Contracting authority dataOfficial name: Service for Common Affairs of Institutions of
Bosnia and Hercegovina
Contact person: Jasmina Kulenović
Address: Trg BiH 1
Postal code: 71000
Municipality/City: Sarajevo - Centar
Identification number: 4200703820003
Telephone: 033284524
Fax: 033217966
E-mail:info@szzp.gov.ba
Internet address: www.szzp.gov.ba
I.2. Address for obtaining tender documentsAs in I.1
I.3. Type of the contracting authority, level and main activity
I.3.a. Type of contracting authority: Administrative bodies
I.3.b. Level of government where contracting authority belong to:
State level,State level
I.3.c. Main activity of contracting authority: Public service
Part II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1. Type of the contract
Goods
II.1.a. Title of the object of the contract
Food supplies
II.1.b. Description of the object of the contract
Detailed described in Tender document
II.1.c. Total quantity (number of units) or scope of the contract
1.604.839,38
Part III: PROCEDURE
III.1. Type of procedure
Open procedure
III.2. Conditions for obtaining tender documents
III.2.a. Date
Obtainable until: 26.6.2014.
III.3. Deadline and address for receipt of tenders/request to
participate
Date: 1.7.2014.
Time: 9:30
Address and place: Service for Common Affairs of Institutions of
Bosnia and Hercegovina
Part IV: ADDITIONAL INFORMATION
The Tender document for procurement of goods - food supplies can
be obtained at the adress of Service for Common Affairs of Institu-
tions of Bosnia and Hercegovina, within three days of receipt of a
written request, with full name and tenderer's adress , phone and fax
number, tax number ( tax nmber should include only bidder regis-
tered in Bosnia and Hercegovina) and prefered way for taking Ten-
der document (personaly or by e mail)
(E-7760-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: