Nabavka prehrambenih proizvoda

Datum objave: 21.09.2016. 12:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

843-1-1-36-3-37/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZU KANTONALNA BOLNICA "DR. IRFAN LJUBIJANKIĆ" BIHAĆ
IDB/JIB 4263189550001
Kontakt osoba Amir Mujetić
Adresa Darivalca krvi 67
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 318-800
Faks (037) 318-901
Elektronska pošta amir.mujetic@kbbihac.ba
Internet adresa www.kbbihac.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

250000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Prehrambeni proizvodi


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljan opis predmeta nabavke dat je u tenderskoj specifikaciji

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15890000-3 Razni prehrambeni proizvodi i osušeni proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Data je u tenderskoj specifikaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište živežnih namirnica

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

- rješenje o upisu u sudski registar ili izvod iz sudskog registra ili izjava nadležnog organa ili potvrda od strane nadležnog
organa kojom ponuđač nedvosmisleno dokazuje da je registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

-Uvjerenje od strane poslovnih banaka da žiro račun ponuđača nije bio u blokadi u posljednjoj godini dana poslovanja
-Poslovni bilansi ili izvodi iz poslovnih bilansa za posljednju godinu poslovanja
-Izjavu o ukupnom prometu za posljednje tri godine poslovanja

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

-Spisak izvršenih ugovora za posljednje tri godine
-Opis tehničke opremljenosti i osposobljenostiponuđača
-Navode o angažiranom stručnom osoblju i tehničkim organima za koje se nemože zahtjevati da su zaposleni kod ponuđača
Izjavu o dostavi uzoraka ukoliko ugovorni organ ocijeni da je potrebno
-Izjavau ponuđača o prihvatanju krajnjeg roka isporuke 1 dan od dana narudžbe robe

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Odgoda plaćanja 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

31.10.2016.

IV 3.c. Novčana naknada

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 9.11.2016. 11:45:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 9.11.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Sjedište ugovornog organa , sala za sastanke, soba br. 8

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se preuzima sa web stranice ugovornog organa : www.kbbihac.ba
Obaveza ponuđača je da u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ da je preuzeo TD i da navede svoju adresu radi
dostavljanja pošte

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
843-1-1-36-3-37/16
PODIJELI: